English
Yetkili Girişi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
TYYÇ İlişki Tablosu


ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,  uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme; Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 • Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli empatiyi göstererek iletişim kurabilir.
 • BİLGİ - Kuramsal, Olgusal Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

 • Mezuniyet aşamasına gelen Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri; Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki temel metinlere hakimdir. Alanın temel kavramlarını, kuramlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri bilir.
 • BECERİLER - Bilişsel, Uygulamalı Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme; Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

 • Edindiği kuramsal, olgusal ve araştırma yöntemleri bilgileri ile nitel verileri değerlendirebilir, yorumlayabilir, sorunları tanımlamayabilir, veri analizi yapabilir ve sonuçları değerlendirerek, çözümler üretebilir.
 • YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme; Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme; Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bilgilerini, Hukuk, İktisat, İşletme, İletişim gibi diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgiler oluşturabilir ve disiplinler arası etkileşimi anladığını gösterebilir.
 • YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme; Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme; Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

 • Ulusal ve uluslararası akademik ve mesleki ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak ve açık ve net bir şekilde Türkçe ve İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.
 • YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme; Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme; Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme; Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme; Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

 • Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı konu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve/veya proje raporu hazırlayabilir.
 • Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi