English
Yetkili Girişi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Ders İçerikleri


İŞL001 - Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi  (2 + 0), 2 AKTS:3
İnovasyon Nedir? İnovasyon Türleri. İnovasyon Örnekleri.

 

İŞL002 - Girişimcilik ve Liderlik  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

İŞL003 - Proje Yönetimi  (2 + 0), 2 AKTS:3
Proje Nedir? Proje Nasıl Başlatılır? Proje Nasıl Geliştirilir? Proje Nasıl Yönetilir? Proje Nasıl Sonuçlandırılır?

 

İŞL005 - İş Etiği  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

İŞL006 - Kadın ve Genç Girişimciliği  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

İŞL009 - İmaj ve Saygınlık Yönetimi  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

İŞL012 - Yeni Ürün Geliştirme  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

İŞL014 - Yeni Hizmet Tasarımı  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

İKT001 - Finansal Okuryazarlık I  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

MF002 - Yenilenebilir Enerji Kaynakları  (2 + 0), 2 AKTS:3
Prof.Dr. Mustafa Y. KILINÇ

 

MF003 - Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü   (2 + 0), 2 AKTS:3
Prof.Dr. Mehmet KARPUZCU

 

PNR001 - International Politics of Africa  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

SNF003 - MATEMATİK TARİHİ  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

SNF005 - TÜRK DİLİ VE KÜLTÜRÜ  (2 + 0), 2 AKTS:3
Öğr.Gör. SAKİNE HAKKOYMAZ

 

İŞL110 - Genel Muhasebe  (3 + 0), 3 AKTS:5

 

İKT102 - İktisata Giriş II  (4 + 0), 4 AKTS:5
Bu ders, özellikle milli gelir seviyesinin, fiyatların ve iş gücünün belirleyicileri üzerinde durarak öğrencilere temel makroekonomik kavramları açıklama amacını taşır. Enflasyon, işsizlik gibi güncel sorunları bu analiz çerçevesinde ele alır ve devletin ekonomik problemlerle ilgilenmek için elinde bulunan araçları, söz konusu araçların kısıtlarıyla analiz eder. Ders, milli gelir hesaplamaları, kısa ve uzun dönem toplam talep ve arz analizleri, para politikası, enflasyon, ekonomik büyüme gibi temel makroekonomik kavramları içermektedir.

 

İNG102 - İngilizce II  (2 + 0), 2 AKTS:3
The course’s objectives will enable students to acquire a completely general English in which natural, real-world grammar and vocabulary help students to succeed in social, professional and academic settings. CEF goals are the focus of communication activities where students learn and practice the language they need to have conversations in English. Mainly, the objectives of this course are to enable them to listen, read, speak and write in English. The other goal of this course is to teach students grammar in a communicative way with the help of the extra activities. Students will be able to use grammar in their daily life effectively. Students will be able to understand and use grammar, reading, listening, speaking, writing, up to a pre-intermediate level by the end of the term.

 

İST104 - İstatistik  (3 + 0), 3 AKTS:6

 

AİİT102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  (2 + 0), 2 AKTS:2
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik) . Bütünleyici İlkeler.

 

HUK106 - Hukuka Giriş  (3 + 0), 3 AKTS:3
Türk hukuk sisteminin kaynakları, hukuk kavramı, Türk hukuk sistemi, medeni hukukun kapsamı, aile hukuku, miras hukuku.

 

TDP102 - Toplumsal Duyarlılık Projeleri 2  (2 + 0), 2 AKTS:2
Bu ders, Toplumsal Duyarlılık I dersinin devamı niteliğinde olup bu dönemde daha fazla proje ile uygulama ağırlıklı olarak devam edecektir.

 

TURK102 - Türk Dili ve Edebiyatı II  (2 + 0), 2 AKTS:2
İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası, sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikaye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) .

 

İŞL201 - Genel Muhasebe I  (3 + 0), 3 AKTS:4
Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ile teorik çerçevenin tanıtılması.

 

İKT207 - Mikro İktisat  (3 + 0), 3 AKTS:5
Bu ders orta düzeyde mikroekonomi teori ve uygulaması içermektedir. Ders tüketici, firma ve hükümet gibi aktörlerin davranışlarını inceler. Tüketici teorisi, firma teorisi, üretim ve maliyet fonksiyonları, tam veya eksik rekabetçi piyasalarda fiyat ve üretimin belirlenmesi gibi konulara analitik bir yaklaşım getirir. Faktör piyasaları, vergiler, sübvansiyonlar incelenir. Ders devlet politikaları geliştirme ve bireysel karar alma sürecinde kullanılan teknikleri öğretir.

 

İKT223 - Tarım Ekonomisi  (0 + 0), 0 AKTS:0
-

 

HUK203 - Ceza Hukuku Genel Hükümler I  (3 + 1), 3 AKTS:4

 

HUK205 - İdare Hukuku I  (3 + 0), 2 AKTS:3

 

ITL209 - Current Issues in Logistics  (2 + 0), 2 AKTS:3
Lojistik Yönetiminde Simülasyon Temelli Yaklaşımları Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilginin Yönetimi Bilgi Çağı’nda Stratejik Bir Yaklaşım: Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilginin Yönetimi Taşımacılık Yönetimi Sorunları Enerji Seköründe Proje Lojistiği Uygulamaları Proje Tedariği Perakende Sektöründe RFID Teknolojisinin Geleceği Toplumda Afet Bilincini Artırma Yöntemleri Deprem ve Diğer Doğal Afetlerle İlgili Hukuki ve İdari Sorumluluk Organ Nakli ve Lojistiği Elektronik Ticarette Lojistik: E-lojistik Çoklı Taşımacılık Sistemi Açısından Türkiye’de Ulaştırma Alanındaki Güncel Gelişmelerin Değerlendirilmesi Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Taşıma Şekilleri ve Maliyet Yönetimi

 

ITL213 - Correspondence and Contact Management in International Trade  (2 + 0), 2 AKTS:3
Ders, dış ticarette ve uluslar arası lojistikte kullanılan belli başlı tüm konularını kapsamaktadır.

 

PNR207 - Human Rights  (2 + 0), 2 AKTS:0
İnsan Hakları Teorisi Hak ve Özgürlük Kavramları Hak ve Özgürlüklerin Sınıflandırılması İnsan Hakları Kavramı İnsan Haklarının Kaynakları İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi İnsan Haklarının Sınıflandırılması Sivil ve Siyasal Hak ve Özgürlükler Yaşam Hakkı Ölüm Cezası Sorunu

 

PNR211 - Modern Political Ideologies  (2 + 0), 2 AKTS:0
Derste 20.yy. ideolojileri konu edilmektedir. Bu ideolojilerin ortak ve farklı yönleri inanç yaklaşım ve önvarsayımları ortaya konulmaktadır.

 

PNR217 - Geopolitics  (2 + 0), 2 AKTS:0
Jeopolitiğin uluslararası sistemdeki yeri ve önemi.

 

PNR219 - Media and Politics  (2 + 0), 2 AKTS:0
Bu ders, öğrencileri iletişim pratikleri ve kurumları ile siyasal dinamikler ve siyasal iktidar arasındaki ilişkilerin tarihsel gelişimi üzerine bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Medyanın sosyal, ekonomik ve siyasal koşullar tarafından nasıl şekillendiği üzerine kuramsal tartışmalar yanında, medya ve siyaset arasındaki ilişkilere örnek oluşturan bir dizi uluslararası ve ulusal olay da ele alınarak incelenmektedir.

 

PNR221 - History of Turkish-Islamic Thought  (2 + 0), 2 AKTS:0
Uygarlık, uygarlığın gelişimi, İslam medeniyetin doğuşu, İslam medeniyetin uygarlığa etkisi, Türk-İslam kültürlerinin kaynaşma süreci, Türk kültürünün İslama etkisi, Modern zamanda İslam, Tasavvuf, Türk-İslam düşünce ekolleri, Günümüz Türkiye’sinin gelişiminde İslamın etkisi.

 

PNR223 - Social Structure of Turkey  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

SBU207 - İnsan Hakları  (2 + 0), 2 AKTS:3
İnsan Hakları Teorisi Hak ve Özgürlük Kavramları Hak ve Özgürlüklerin Sınıflandırılması İnsan Hakları Kavramı İnsan Haklarının Kaynakları İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi İnsan Haklarının Sınıflandırılması Sivil ve Siyasal Hak ve Özgürlükler Yaşam Hakkı Ölüm Cezası Sorunu

 

SBU211 - Çağdaş Siyaset Akımları  (2 + 0), 2 AKTS:0
Uluslararası göçle ilgili kavram ve sınıflandırmalar: göçmenler, sığınmacılar, mülteciler, iktisadi göçmenler, güvenlik, refah, cinsiyet, uluslararası politikalar ve rejimler, ve küreselleşme, göç çalışan farklı yazarların perspektifleri aracılığıyla verilecektir.

 

SBU217 - Siyasi Coğrafya  (2 + 0), 2 AKTS:0
Jeopolitiğin uluslararası sistemdeki yeri ve önemi.

 

SBU219 - Medya ve Siyaset  (2 + 0), 2 AKTS:0
Bu ders, öğrencileri iletişim pratikleri ve kurumları ile siyasal dinamikler ve siyasal iktidar arasındaki ilişkilerin tarihsel gelişimi üzerine bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Medyanın sosyal, ekonomik ve siyasal koşullar tarafından nasıl şekillendiği üzerine kuramsal tartışmalar yanında, medya ve siyaset arasındaki ilişkilere örnek oluşturan bir dizi uluslararası ve ulusal olay da ele alınarak incelenmektedir.

 

SBU221 - Türk-İslam Düşünce Tarihi  (2 + 0), 2 AKTS:0
Uygarlık, uygarlığın gelişimi, İslam medeniyetin doğuşu, İslam medeniyetin uygarlığa etkisi, Türk-İslam kültürlerinin kaynaşma süreci, Türk kültürünün İslama etkisi, Modern zamanda İslam, Tasavvuf, Türk-İslam düşünce ekolleri, Günümüz Türkiye’sinin gelişiminde İslamın etkisi.

 

SBU223 - Türkiye de Sosyal Yapı  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

UTL205 - Ambalajlama ve Elleçlemede İlkeler  (2 + 0), 2 AKTS:3
Ambalajların Tanımı ve İşlevleri Ambalajın Tarihçesi Ambalajın Dili Marka Kimliği ve Ambalaj Tasarımı Ambalaj için Kullanılan Malzeme ve Onların Tasarımları Kapak Tasarımları Ambalaj Tasarımında Hedef Kitle Ambalaj Teknolojisinin İrdelenmesi Tasarımında Strateji ve Geliştirmeler Satımda Perakende Gerçeği Ambalaj ve Kanunlar Uzun Vadede Hedefte Kalmak Elektronik Çağdaş Ambalaj Ambalajın Küreselleşmesi

 

UTL207 - Depoculuk ve Envanter Yönetimi  (2 + 0), 2 AKTS:3
Depolama fonksiyonunun işletme organizasyonundaki rolü ve önemi, rekabet gücüne etkileri, depolama problemlerini tanımlamak, sınıflandırmak ve çözümlemek

 

UTL209 - Lojistikte Güncel Konular  (2 + 0), 2 AKTS:3
Lojistik Yönetiminde Simülasyon Temelli Yaklaşımları Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilginin Yönetimi Bilgi Çağı’nda Stratejik Bir Yaklaşım: Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilginin Yönetimi Taşımacılık Yönetimi Sorunları Enerji Seköründe Proje Lojistiği Uygulamaları Proje Tedariği Perakende Sektöründe RFID Teknolojisinin Geleceği Toplumda Afet Bilincini Artırma Yöntemleri Deprem ve Diğer Doğal Afetlerle İlgili Hukuki ve İdari Sorumluluk Organ Nakli ve Lojistiği Elektronik Ticarette Lojistik: E-lojistik Çoklı Taşımacılık Sistemi Açısından Türkiye’de Ulaştırma Alanındaki Güncel Gelişmelerin Değerlendirilmesi Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Taşıma Şekilleri ve Maliyet Yönetimi

 

UTL211 - Liman ve Terminal Yönetimi  (2 + 0), 2 AKTS:3
Taşımacılık Coğrafyası Ve Küresel Yük Akışları Liman Çeşitleri Liman Ve Çevresi Liman İşletmeciliğinde Taraflar Yükler, Kaplar Ve Gemiler Liman İşletmeleri Liman Yapıları Ve Terminaller Liman Donanımları Ve Elleçleme Araçları Limanlarda Organizasyon Yapısı Limanlara Erişim Liman Planlama Liman Operasyonları Liman Verimliliği Limanların Pazarlanması Türkiye Limanları Dünya Limanları

 

UTL213 - Uluslararası Lojistikte Yazışma ve Sözleşme Yönetimi  (2 + 0), 2 AKTS:3
Ders, dış ticarette ve uluslar arası lojistikte kullanılan belli başlı tüm konularını kapsamaktadır.

 

İŞL202 - Genel Muhasebe II  (3 + 0), 3 AKTS:4
Temel mali nitelikteki işlemlerin tek tek tanıtılarak kayıt altına alınması ve raporlanması.

 

HUK202 - Ticaret Hukuku  (3 + 0), 3 AKTS:4
Ticaret Hukuku dersi Ticari İşletme Hukuku ve Kıymetli Evrak hukuku olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Ticari İşletme Hukuku: Ticari iş, ticari hükümler, ticari davalar, ticari işletme, tacir kavramı ve tacir olmanın sonuçları, esnaf, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, marka, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, tacir yardımcıları. Kıymetli Evrak Hukuku: Kıymetli evrak kavramı, kıymetli evrakın türleri, kıymetli evrakın ziya ve iptali, nama, emre ve hamiline yazılı kıymetli evrakın özellikleri, kıymetli evrakta defiler, kambiyo senedi kavramı, poliçe, bono ve çeke ilişkin yasal düzenleme, şekil şartları, devri, ödenmesi ve ödenmeme durumunda ortaya çıkan sonuçlar.

 

HUK204 - Ceza Hukuku Genel Hükümler II  (3 + 1), 3 AKTS:4

 

HUK208 - Uluslararası Hukuk II  (3 + 0), 2 AKTS:3

 

ITL204 - International Sales and Trade Agreements  (2 + 0), 2 AKTS:3
Müşteri tespiti, sözlü ve yazılı satış iletişimi, itiraz karşılama, güdüleme, ödeme, kontrol, bölge ve kota belirleme; pazarlık teknikleri, bireysel uzlaşma stratejilerinin geliştirilmesi ve kullanımı, uzlaşma takımının oluşturulması, kriz ortamlarında uluslararası pazarlık, uluslararası satış elemanı yetiştirilmesi, dış görevler için planlama. Uluslararası takas için strateji ve taktikler.

 

ITL208 - Navigation and International Logistics  (2 + 0), 2 AKTS:3
Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri, Deniz Taşımacılığı ile İlgili Ulusal ve Uluslararası Mevzuat, Gümrük İşlemleri, IMO ve Deniz Taşımacılığına Etkisi, Deniz Sigortaları ve P

 

ITL212 - International Trade Organizations  (2 + 0), 2 AKTS:3
Uluslararası örgütlenme fikrinin doğuşu Uluslararası örgütlerin tarihsel gelişimi Milletler Cemiyeti’nin kuruluşu ve görevleri Birleşmiş Milletler’in kuruluşu, yapısı, görev ve fonksiyonları NATO: Kuruluşu, Yapısı, Görev ve fonksiyonları Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü Avrupa Konseyi Bölgesel nitelikli ekonomik örgütler: AB Bölgesel nitelikli ekonomik örgütler : Güney Ortak Pazarı, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü, Körfez İşbirliği Konseyi vd. Bölgesel nitelikli ekonomik örgütler: Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması, Afrika İşbirliği Örgütü vd. Küresel Ekonomik Örgütler: IMF, Dünya Bankası, DTÖ, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü vd. Sui Generis Örgütler: Bağımsız Devletler Topluluğu, Şanghay İşbirliği Örgütü Sui Generis Örgütler: İslam İşbirliği Örgütü, Arap Ligi vd. Hükümet Dışı Uluslararası Örgütler: Uluslararası Af Örgütü, Yeşil Barış, İnsan Hakları İzleme Örgütü vd.

 

MAN204 - Principles of Marketing  (3 + 0), 3 AKTS:4
Pazarlama konusu, kapsamı, gelişimi, modern pazarlama yönetimi, pazarlama yönetim süreci; pazarlama planlaması ve stratejik planlama, pazarlama enformasyon ve araştırma sistemleri, ilkeleri, kontrol edilemeyen dış çevre faktörü, kıtlık, enflasyon ve stagflasyon koşullarında pazarlama stratejileri, tüketici, örgütsel ve uluslar arası pazarların yapısal ve davranışsal ilkeleri; pazar bölümlendirme, hedef pazar seçimi, pazar konumlandırılması, talep tahminleri ürün/hizmet fiyat dağıtım ve tutundurma alt karması ilkeleri, pazarlama örgütlenme ilkeleri.

 

PNR220 - European Union  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

PNR224 - Political Parties and Elections  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

PNR226 - Developing Countries in World Politics  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

PNR228 - Theory of Beurocracy and Turkey  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

PNR230 - International Organizations  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

SBU220 - Avrupa Birliği  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

SBU224 - Siyasi Partiler ve Seçimler  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

SBU226 - Dünya Siyasetinde Gelişmekte Olan Ülkeler  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

SBU228 - Bürokrasi Teorisi ve Türkiye   ( + ),  AKTS:0

 

SBU230 - Uluslararası Örgüler  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

UTL202 - Dış Ticarette Risk Yönetimi  (2 + 0), 2 AKTS:3
Uluslararası ticaret ve yerel işlemler sonucunda maruz kalınan faiz, kur, kredi riski gibi riskler açıklanacak, söz konusu riskleri oluşturan faktörler ve risklilik ölçüm yöntemleri öğretilecektir

 

UTL204 - Uluslararası Satış ve Ticaret Anlaşmaları  (2 + 0), 2 AKTS:3
Müşteri tespiti, sözlü ve yazılı satış iletişimi, itiraz karşılama, güdüleme, ödeme, kontrol, bölge ve kota belirleme; pazarlık teknikleri, bireysel uzlaşma stratejilerinin geliştirilmesi ve kullanımı, uzlaşma takımının oluşturulması, kriz ortamlarında uluslararası pazarlık, uluslararası satış elemanı yetiştirilmesi, dış görevler için planlama. Uluslararası takas için strateji ve taktikler.

 

UTL206 - Taşımacılık Yönetimi ve Planlaması  (2 + 0), 2 AKTS:3
Taşımacılık Kavramı, Amacı, Gelişimi Taşımacılıkta Hareketlilik ve Erişebilirlik, Taşımacılık Talebini Etkileyen Unsurlar Taşımacılık Sistemlerinin Yapısı, Taşıma Terminalleri, Yük Akışları Taşımacılığın Etkileri, Taşımacılık Türleri, Uluslararası Taşımacılık Eğilimleri Uluslararası Havayolu Kargo Taşımacılığı Uluslararası Karayolu Eşya Taşımacılığı Uluslararası Demiryolu Eşya Taşımacılığı Uluslararası Denizyolu Eşya Taşımacılığı Kombine Taşımacılık ve Belgeler

 

UTL208 - Gemicilik ve Uluslararası Lojistik  (3 + 0), 3 AKTS:3
Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri, Deniz Taşımacılığı ile İlgili Ulusal ve Uluslararası Mevzuat, Gümrük İşlemleri, IMO ve Deniz Taşımacılığına Etkisi, Deniz Sigortaları ve P

 

UTL210 - Gümrük İşlemleri ve Uygulamaları  (2 + 0), 2 AKTS:3
Temel Kavramlar ve Gümrük Mevzuatının Kapsamı Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışları, Sunum ve Özet Beyan İşlemleri Gümrük Beyanı ve Beyan Türleri Gümrük Beyan İşlemleri ve Muayene Gümrük Rejimleri – Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ve İhracat Rejimi Gümrük Rejimleri – Transit Rejim Gümrük Rejimleri – Dahilde İşleme Rejimi Gümrük Rejimleri – Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Gümrük Rejimleri – Antrepo Rejimi Gümrük Rejimleri – Geçici İthalat Rejimi Gümrükte Mali Mükellefiyetler – Gümrük Vergisi Gümrükte Mali Mükellefiyetler – Diğer Vergi, Fon ve Harçlar Örnek Olay İncelemeleri

 

UTL212 - Uluslararası Ticari Örgütler  (2 + 0), 2 AKTS:3
Uluslararası örgütlenme fikrinin doğuşu Uluslararası örgütlerin tarihsel gelişimi Milletler Cemiyeti’nin kuruluşu ve görevleri Birleşmiş Milletler’in kuruluşu, yapısı, görev ve fonksiyonları NATO: Kuruluşu, Yapısı, Görev ve fonksiyonları Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü Avrupa Konseyi Bölgesel nitelikli ekonomik örgütler: AB Bölgesel nitelikli ekonomik örgütler : Güney Ortak Pazarı, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü, Körfez İşbirliği Konseyi vd. Bölgesel nitelikli ekonomik örgütler: Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması, Afrika İşbirliği Örgütü vd. Küresel Ekonomik Örgütler: IMF, Dünya Bankası, DTÖ, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü vd. Sui Generis Örgütler: Bağımsız Devletler Topluluğu, Şanghay İşbirliği Örgütü Sui Generis Örgütler: İslam İşbirliği Örgütü, Arap Ligi vd. Hükümet Dışı Uluslararası Örgütler: Uluslararası Af Örgütü, Yeşil Barış, İnsan Hakları İzleme Örgütü vd.

 

İŞL302 - Finansal Tablolar Analizi  (3 + 0), 3 AKTS:5
Bu derste finansal tabloların analizi, işletme analizi ve endüstri analizi de dikkate alınacak şekilde ele alınacaktır. Derste finansal tabloların analizinde finansman, yatırım ve işletme faaliyetlerinin analizi ayrı ayrı ele alınacak, analiz öncesinde tabloların analize hazır hale gelmesi ve yorumlanabilmesi için gerekli hususlar tartışılacaktır.

 

İŞL304 - Üretim Yönetimi  (3 + 0), 3 AKTS:5
Bu derste Talep Tahminleme, Uzun dönemli Kapasite Planlama, Bütünleşik Üretim Planlama, Envanter Yönetimi, Ana Üretim Çizelgesi, Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP), Malzeme Kaynak Planlaması (MRP II), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) konuları üzerinde durulur.

 

İŞL306 - Uzmanlık Muhasebesi  (3 + 0), 3 AKTS:6
Paket programların amaçları ve bu programların muhasebe ve finans konularında kullanımına ilişkin uygulamalar. Özel muhasebe paket programlarının tanıtılması ve kullanımı. Muhasebe kodlama sistemleri. Muhasebe paket programları modülleri. Faturalama Modülü ve kullanımı. Stok modülü ve kullanımı. Sipariş modeli ve kullanımı. Muhasebe modülü ve kullanımı. Mizan düzenleme ve sonuç işlemleri. Mali tabloların düzenlenmesi. Personel modülü ve bordro uygulaması. Örnek uygulamaların programda gerçekleştirilmesi. Örnek uygulamaların programlarda gerçekleştirilmesi.

 

İŞL310 - Örgütsel Davranış  (3 + 0), 3 AKTS:5
Bireysel davranış, kişilerarası iletişim, örgüt içerisindeki grupiçi ve gruplararası iletişim, davranış analizinde kavramsal araçlar, bireysel, grup ve örgüt performanslarının iyileştirilmesi ve yönetimin rolü bu ders kapsamındaki başlıklardır.

 

İKT304 - Ekonometri II  (3 + 0), 3 AKTS:6
Ekonometri “iktisadi olaylara istatistiksek tekniklerin uygulanması” olarak tanımlanabilir. Ekonomik teorileri test edebilmek ve ekonomide yapılan ampirik çalışmaları anlayabilmek için ekonometri bilgisi gereklidir. Bu ders ekonominin farklı alanlarındaki örnekleri kullanarak ampirik çalışmanın nasıl yapılacağını öğretir. Ayrıca farklı türdeki ekonomik veriler, bunların nasıl elde edileceği ve nasıl kullanılacağı üzerine odaklanır. Otokorelasyon, zaman serileri analizi, çoklu varyans, çoklu doğrusallık işlenecek konular arasındadır. Ampirik çalışmayı yapabilmek için bu derste EViews ekonometri paket programı kullanılacaktır.

 

İKT316 - İktisadi Düşünceler Tarihi  (3 + 0), 3 AKTS:5
Bu ders, günümüzdeki iktisadi akımları tarihsel bir bakış açısıyla ele alıp günümüze kadar hangi aşamalardan geçtiğini açıkladığı için, ekonominin en önemli alanlarından birini oluşturur. Bu derste ekonominin gelişimi, tarihsel süreçte metodolojik ve analitik sorular üzerinde durularak ve ana ekonomik düşünceye alternatif olabilecek düşüncelerle değerlendirilecektir. Önce, teoriler arasındaki dinamik ilişkiyi inceleyen genel bir çerçeve çizilerek piyasa sisteminin tarihsel gelişim süreci incelenecektir. Daha sonra, her bir düşünce okulu kronolojik sıra ile ele alınacaktır.

 

HUK302 - Borçlar Hukuku Özel Hükümler II  (2 + 1), 3 AKTS:4

 

HUK304 - Ceza Hukuku Özel Hükümler II  (2 + 1), 3 AKTS:3

 

ITL308 - E-Commerce  (2 + 0), 2 AKTS:3
e-ticaret fonksiyonlarının ve tedarik zinciri faaliyetlerinin planlanması ve yönetimini incelenmesi. e-ticarete genel bir bakış, e-ticaret sistemleri ve tedarik zinciri yönetimi, sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri, envanter yönetimi, e-ticaret maliyetleri, bilgi teknolojileri ve elektronik lojistik ilkeleri.

 

ITL314 - International Marketing and Logistics  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

ITL318 - Energy Logistics  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

PNR308 - Public Personnel Management  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

PNR312 - Turkey-EU Relations  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

PNR314 - BRIC and Turkey  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

PNR316 - American Foreign Policy  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

PNR318 - State Theory  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

PNR320 - International Political Economics  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

PNR324 - Public Administration in Turkey  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

PNR326 - United Nations and Resolution of International Crisis  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

SBU308 - Kamu Personel Yönetimi  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

SBU312 - Türkiye-AB İlişkileri   (2 + 0), 2 AKTS:0

 

SBU314 - BRIC ve Türkiye  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

SBU316 - Amerikan Dış Politikası  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

SBU318 - Devlet Teorisi  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

SBU320 - Uluslararası Politik Ekonomi  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

SBU324 - Türkiye de Kamu Yönetimi  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

SBU326 - Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kriz Çözümü  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

UTL302 - Yöneylem Araştırmaları II  (3 + 0), 3 AKTS:6
Karar verme, Model kurma, Modelleme felsefesi Doğrusal programlama (DP) Grafik çözüm, Simpleks algoritma, M yöntemi, İki aşamalı simpleks, Dual simpleks, Düzeltilmiş simpleks Lindo ve Excel çözücüleri, GAMS Dualite, Duyarlılık analizleri, Tümler gevşeklik Ulaştırma modelleri ve çözüm yöntemleri, Geçici konaklama, Atama Ağ modelleri Proje yönetimi

 

UTL304 - Tedarik Zinrciri Yönetimi  (3 + 0), 3 AKTS:5
Ders yalın yönetim, lojistikte yalın yaklaşım, yalın tedarik zinciri yönetimi, yalın tedarik zincirinin içsel ve dışsal amaçlarının incelenmesi ve yalın lojistik kavramları gibi konular içerir. Bu derste yalın yönetim araçları ve teknikleri, yalın hizmet, çevik tedarik zincirleri ve hibrid tedarik zinciri stratejileri de görülecektir.

 

UTL308 - E-Ticaret  (2 + 0), 2 AKTS:3
e-ticaret fonksiyonlarının ve tedarik zinciri faaliyetlerinin planlanması ve yönetimini incelenmesi. e-ticarete genel bir bakış, e-ticaret sistemleri ve tedarik zinciri yönetimi, sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri, envanter yönetimi, e-ticaret maliyetleri, bilgi teknolojileri ve elektronik lojistik ilkeleri.

 

UTL310 - Gümrükleme İşlemleri  (3 + 0), 3 AKTS:5
Gümrüklerle İlgili Temel Kavramlar 2 Gümrük Mevzuatı 3 Gümrüklerde Temsil Yöntemleri 4 Gümrük Tarifeleri ve Türkiye Gümrük Tarife Giriş Cetveli 5 Gümrük Vergilerinin Hesaplanması 6 Eşyanın Menşei 7 Eşyanın Gümrük Kıymeti 8 Ders tekrarı ve Ara Sınav 9 Gümrük Rejimleri 10 Eşyanın Gümrüğe Sunulması 11 Gümrükçe Onaylanmış İşlem 12 Gümrük Beyan Yöntemleri 13 Eşyanın Muayenesi 14 Eşyanın Tahlili ve Teslim

 

UTL312 - Lojistik Planlama ve Modelleme Teknikleri  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

UTL314 - Uluslararası Pazarlama ve Lojistik  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

UTL316 - Dış Ticaret Finansmanı ve Kaynakları  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

UTL318 - Enerji Lojistiği  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

İŞL303 - İşletme Finansmanı  (3 + 0), 3 AKTS:5
Bu derste finansın temel kavramları ve finansal tablo analiz uygulamaları ele alınmaktadır. Paranın zaman değeri, finansal varlık üzerindeki risk ve getiri kavramları ve analizleri bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.

 

İŞL305 - Maliyet Muhasebesi  (3 + 0), 3 AKTS:6
Temel kavramlar, hammadde maliyetleri, işçilik maliyetleri, genel üretim giderleri, maliyet dağıtımları, sipariş maliyet yönetimi, safha maliyet yönetimi, birleşik üretim, standart maliyet yöntemi, tekdüzen muhasebe sisteminde maliyet muhasebesine özgü kayıtlar, kapsamlı uygulamalar.

 

İKT303 - Ekonometri I  (3 + 0), 3 AKTS:6
Ekonometri “iktisadi olaylara istatistiksek tekniklerin uygulanması” olarak tanımlanabilir. Ekonomik teorileri test edebilmek ve ekonomide yapılan ampirik çalışmaları anlayabilmek için ekonometri bilgisi gereklidir. Bu ders ekonominin farklı alanlarındaki örnekleri kullanarak ampirik çalışmanın nasıl yapılacağını öğretir. Ayrıca farklı türdeki ekonomik veriler, bunların nasıl elde edileceği ve nasıl kullanılacağı üzerine odaklanır. Regresyon analizi, en küçük kareler yöntemi, basit ve genel klasik regresyon modeli, hipotez testleri işlenecek konular arasındadır. Ampirik çalışmayı yapabilmek için bu derste EViews ekonometri paket programı kullanılacaktır.

 

İKT305 - Finansal Piyasalar  (3 + 0), 3 AKTS:5
Bu dersin içeriğini, gelişmiş ülkeler ve Türkiye’deki mali kurumlar ve piyasalar ile bunların birbirleri ile olan etkileşimlerini incelenmesi oluşturacaktır. Derste işlenecek temel konu başlıkları, finansal kurumların gelişimi, bu kurumların mevcut finansal sistem içerisindeki yeri ve önemi, mali piyasaların işleyişi, bu piyasaların ekonomiye etkileri ile ileriye dönük gelişme stratejileri olarak sıralanabilir.

 

İKT307 - Para ve Banka  (3 + 0), 3 AKTS:5
Bu derste para ve parasal konular açıklanır. Kambiyo tüm deneysel denklemler ve alıştırmalarla beraber gereğince sunulur. Tüm bankacılık işlemlerinin kapsam ve yapısı öğretilir ve örneklendirilir, ve derste ticari bankaların dış ticaretteki rolü üzerinde de önemle durulur.

 

İKT309 - Ulaştırma Ekonomisi  (3 + 0), 3 AKTS:5
Ekonomik kalkınmada ulaştırma yönetiminin yeri, ulaştırmada gelişmiş kavramlar, ulaştırma yönetiminde talep, ulaştırma yönetiminde arz, ulaştırmada direkt/dolaylı maliyetler ve maliyetlerde dış etkenler, ulaştırma maliyetlerinin lojistik faaliyetlerine etkisi, ulaştırma planlaması ve öngörümler, ulaştırma politikaları işlenecektir.

 

HUK305 - Eşya Hukuku I  (2 + 1), 2 AKTS:4

 

HUK307 - Avrupa Birliği Hukuku  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

HUK309 - Medeni Usul Hukuku I  (2 + 1), 3 AKTS:4

 

ITL305 - Integrated Logistics Principles  (2 + 0), 2 AKTS:3
Perakende Lojistiği, Gıda Lojistiği, Tekstil ve Hazır Giyim Lojistiği, Elektronik Ürün Lojistiği, Otomotiv Lojistiği, Proje ve İnşaat Lojistiği, Turizm Lojistiği, Fuar ve Etkinlik Lojistiği, İlaç ve Hastane Lojistiği, Atık ve Geri Dönüşüm Lojistiği, Canlı Hayvan Taşımacılığı, Yardım Lojistiği

 

ITL307 - International Retailing  (2 + 0), 2 AKTS:3
Uluslararası perakendecilik ile ilgili temel bilgiler, stratejiler, marka yönetimi, örgütlenme ve kontrol konularını içermektedir.

 

PNR307 - International Security  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

PNR309 - Ottoman-Turkish Diplomatic History  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

PNR313 - Policy Process and Analysis  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

PNR315 - Eastern Europe and Balkans  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

PNR317 - Turkey-Africa Relations  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

PNR321 - Introduction to Public Administration  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

PNR323 - ınternational Politics of Africa  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

SBU307 - Uluslararası Güvenlik  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

SBU309 - Osmanlı-Türk Diploması Tarihi  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

SBU313 - Politika Süreci ve Analizi  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

SBU315 - Doğu Avrupa ve Balkanlar  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

SBU317 - Türkiye-Afrika İlişkileri  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

SBU321 - Kamu Yönetimine Giriş  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

UTL301 - Yöneylem Araştırmaları I  (3 + 0), 3 AKTS:6
Karar verme, Model kurma, Modelleme felsefesi Doğrusal programlama (DP) Grafik çözüm, Simpleks algoritma, M yöntemi, İki aşamalı simpleks, Dual simpleks, Düzeltilmiş simpleks Lindo ve Excel çözücüleri, GAMS Dualite, Duyarlılık analizleri, Tümler gevşeklik Ulaştırma modelleri ve çözüm yöntemleri, Geçici konaklama, Atama Ağ modelleri Proje yönetimi

 

UTL303 - Uluslararası Pazarlama  (3 + 0), 3 AKTS:5
Derste uluslararası pazar analizleri için gerekli olan bilgileri toplanmasında, analiz edilmesinde ve değerlendirilmesinde kullanılan belli başlı kavramlar olan küresel pazarlama çevresi, yönetimi, stratejileri ve bu konularda öne çıkan sorunlar ve çözüm önerileri incelenecektir.

 

UTL305 - Entegre Lojistik İlkeleri  (2 + 0), 2 AKTS:3
Perakende Lojistiği, Gıda Lojistiği, Tekstil ve Hazır Giyim Lojistiği, Elektronik Ürün Lojistiği, Otomotiv Lojistiği, Proje ve İnşaat Lojistiği, Turizm Lojistiği, Fuar ve Etkinlik Lojistiği, İlaç ve Hastane Lojistiği, Atık ve Geri Dönüşüm Lojistiği, Canlı Hayvan Taşımacılığı, Yardım Lojistiği

 

UTL307 - Uluslararası Perakendecilik  (2 + 0), 2 AKTS:3
Uluslararası perakendecilik ile ilgili temel bilgiler, stratejiler, marka yönetimi, örgütlenme ve kontrol konularını içermektedir.

 

UTL309 - Lojistikte Yer Seçimi  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

UTL311 - Uluslararası Ticaret Hukuku  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

UTL313 - Dış Ticaret İşlemleri ve Ödeme Şekilleri  (2 + 0), 2 AKTS:3
Dış ticaretin temel kavramlarına bağlı olarak Türk dış ticaret mevzuatının genel olarak açıklanması, dış ticarette teslim şekillerinin anlatılması ve dış ticaret işlemlerinde kullanılan ticari ve resmi belgelerin öğrenilip doldurulması

 

İŞL401 - Muhasebe Denetimi  (3 + 0), 3 AKTS:4
Kurumsal yönetimin ve finansal raporlama sürecinin önemli bir parçası olan muhasebe denetimi kavramsal olarak ele alınacak. Bağımsız denetçilerin görev ve sorumlulukları, denetim sürecinin aşamaları, denetim raporunun hazırlanması konuları üzerinde durulacaktır.

 

İŞL409 - Uluslararası İşletmecilik  (3 + 0), 3 AKTS:4
Bu ders uluslararası işletmeciliğin tüm yönleriyle kavranmasını ve yerel pazarlar üzerinde ki etkileri kapsayacaktır. Başka bir deyişle bu ders kapsamında öğrencilerin uluslararası işletmelerin ulusal işletmelerden neden farklılık gösterdiği, uluslararası ticarete ait ekonomi teorilerini ve uluslararası çevrenin kontrol edilemeyen zorlamalarına karşı yöneticilerin nasıl davrandıklarını anlaması hedeflenmektedir.

 

İKT401 - Büyüme ve Kalkınma  (3 + 0), 3 AKTS:4
Bu ders Solow yaklaşımı ile başlar. Bu yaklaşımın en önemli özelliği tasarruf tüketim ödünleşiminin model ekonomide veri olarak ele alınmasıdır. Bu varsayım altında, Solovyen çerçeve dinamik modellemenin pek çok kavramını geliştirir: geçişsel dinamik, durağan durum, altın tasarruf oranı, neoklasik varsayımların ihlal edildiği durumlar, vb. İkinci olarak, Ramsey çerçevesi kullanılarak tüketimtasarruf ödünleşimi içsel hale getirilir. Bu bağlamda bu derste dinamik makro iktisadın bazı diğer önemli kavramları öğretilmektedir: öznel indirgeme oranı, zamanlararası ikame esnekliği, bıçaksırtı durağanlık, vb. Özetlemek gerekir, bu derste öğretilen/ kapsanan bazı kavram ve konular aşağıdaki gibidir: Solow çerçevesi,Geçişsel dönem dinamikleri,Durağan durum,Neoklasik varsayımları ihlal eden durumlar/ varsayımlar,Ramsey çerçevesi,Zamanlararası ikame,tasarruftüketim ödünleşimi. Bu ders ekonomik gelişme süreci üzerine geliştirilen güncel karşılaştırmalı ve kuramsal bir çerçeve sunar. Böylece öğrenciler tasarruf ve yatırım, yoksulluk ve eşitsizlik, göç, enformel sektör, dışsallık, çevre, beşeri sermaye ve kurumsal yönetişim gibi ana meseleleri detaylı bir analize tabi tutabilirler.

 

İKT405 - Finansal İktisat  (3 + 0), 3 AKTS:5
Bu ders, öğrencileri mikroekonominin ilkeleri seviyesinden alıp finans ekonomisindeki güncel teori ve konulara taşımaktadır. Ders varlık fiyatlandırma modellerini tanıştıracak ve inceleyecektir. Arrow Debreu ve Radner’in genel denge teorileri geliştilir ve NeumannMorgenstern’in fayda teorisiyle birleştirilir. Statik ve dinamik modellerin her ikisi de keşfedilir. Arbitraj fırsatları olan ve olmayan varlık fiyatlandırma modelleri tartışılır. Varlık fiyatlandırma bilmeceleri incelenir. Modigliani Miller’in sermaye yapısı üzerindeki tartışmaları tanıştırılır. İki terimli opsiyon fiyatlandırma modeli geliştirilir.

 

İKT407 - Türk Vergi Sistemi  (3 + 0), 3 AKTS:4
Bu derste para ve parasal konular açıklanır. Kambiyo tüm deneysel denklemler ve alıştırmalarla beraber gereğince sunulur. Tüm bankacılık işlemlerinin kapsam ve yapısı öğretilir ve örneklendirilir, ve derste ticari bankaların dış ticaretteki rolü üzerinde de önemle durulur.

 

İKT413 - Avrupa Birliği Ekonomisi  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

HUK401 - İdari Yargılama Hukuku  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

HUK405 - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

PNR405 - Turkish-Amercian Relations After Cold War  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

PNR407 - Turkish-Greek Relations and Cyprus Issue  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

PNR409 - Theory of Nationalism  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

PNR411 - Single Party Era in Turkey  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

SBU405 - Soğuk Savaş Sonrası Türk Amerikan İlişkileri  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

SBU407 - Türk-Yunan İlişkileri ve Kıbrıs Meselesi  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

SBU409 - Milliyetçilik Teorisi  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

SBU411 - Türkiye’de Tek Parti Dönemi  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

UTL409 - Uluslararası Gemi Taşımacılığı  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

UTL411 - Kombine Taşımacılık ve Kargo Taşımacılığı  (2 + 0), 2 AKTS:3
Bu ders taşıma çeşitleri, kombine taşımacılık bileşenleri, tarafları, tarafların yasal yükümlülüklerini ve gerekli dökümanların analizini kapsamaktadır. Ders kapsamında örnek olay değerlemeleri ve gerçek hayat uygulamaları ele alınmaktadır.

 

UTL413 - Uluslararası Ticarette Vergilendirme  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

UTL415 - Tehlikeli Madde Lojistiği  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

UTL417 - Ağ Optimizasyonu ve Lojistik Sistem Tasarımı  (2 + 0), 2 AKTS:3
Bu ders, doğrusal programlama modellerinin kurulması, bu modellerin çözüm sürecinin geometrik yorumu ve cebirsel altyapısı, simpleks algoritma, ikillik teorisi, duyarlılık analizi ve ikili simpleks algoritma konularını içermektedir.

 

İKT101 - İktisada Giriş I  (4 + 0), 4 AKTS:6
Ekonomi kıt kaynakların, insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda verimli kullanımını, bireylerin aldıkları kararları ve davranışlarını inceler. Bu ders, ekonominin her biriminin (hanehalkı, firmalar ve devlet) kararlarını ve davranışlarını analiz eden mikroekonomi dalının temel ilkelerine giriş niteliğindedir. Ekonomi biliminin temel kavramları, piyasa ekonomisi, arz, talep ve fiyat oluşumu, esneklik, tüketici ve firma dengesi, tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligopol piyasaları ve faktör fiyatlandırması gibi temel konuları içermektedir.

 

İNG101 - İngilizce I  (2 + 0), 2 AKTS:3
İngilizce I dersinde ana hedef öğrenciye yabancı dil temelinin kazandırılmasıdır. Bu derste öğrenciler, İngilizceye ilişkin temel gramer (dilbilgisi) bilgilerini edinirler. Sistematik bir şekilde yabancı dil eğitiminin verildiği bu derslerde öğrencilerin, dil öğretiminin temel unsurlarından konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri geliştirilir. Öğrencilerin İngilizce bilgisi düzeylerini geliştirmek adına uygulamaya konulan bu derslerde öğrenciler, günlük hayatlarında kullanabilecekleri yabancı dilin yanı sıra, akademik ve mesleki metinleri anlamak için gereken yabancı dil temellerini de oluştururlar. Meslek alanında kullanılan kelime ve terimlerin anlaşılması, meslek alanında bilgi verme, sunum ve tartışma yapma alışkanlığının oluşturulması.

 

AİİT101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  (2 + 0), 2 AKTS:2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı ve İnkılâp kavramı, Osmanlı Devletinin Gerileme Nedenleri, Islahat Hareketleri, Tanzimat ve Islahat Fermanları, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp, Balkan ve I.Dünya Savaşları, Milli Mücadeleye Hazırlık, Mustafa Kemal’in İstanbul’daki Faaliyetleri, Mustafa Kemal’in Anadolu’daki Faaliyetleri, Kongreler, Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Açılması ve Faaliyetleri, T.B.M.M’nin açılması, Mondros Mütarekesinden Sonraki Gelişmeler, Lozan Barış Antlaşması, önemi ve sonuçları.

 

INT100 - Üniversite Hayatına Giriş  (1 + 0), 1 AKTS:1
Üniversiteye yani başlayan öğrencilerin üniversite hayatına alışmaları için yapılan tanıtım içerikli oryantasyon eğitimidir. Üniversite bünyesindeki araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağı ile ilgili yöntemler, kampus gezisi, şehir ile ilgili tanıtım turları, bölümleri hakkında genel bilgi verilen seminerler ve çeşitli sosyal aktiviteler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

MAT103- - Temel Matematik (Siyaset İçin)  (3 + 0), 3 AKTS:6

 

SBU101 - Siyaset Bilimine Giriş  (3 + 0), 3 AKTS:4
Kuramsal, kavramsal ve yöntemsel giriş; ulusal, yerel ve küresel siyaset tecrübeleri; siyasi kurumlar ve ilişkiler

 

SOS101 - Sosyolojiye Giriş  (3 + 0), 3 AKTS:4
Öğrencilerimizin çeşitli toplumsal yardım kuruluşlarında faaliyetlere etkin katılımda bulunmalarını sağlayarak toplumun farklı kesimlerinden ve farklı gelir gruplarından kişilerle (kadın, yaşlı ve çocuk) tanışmaları, onlara bilgi ve becerileri doğrultusunda yardım etmeleri ve bu konuda çeşitli projeler geliştirerek, toplumda daha duyarlı ve sorumlu bireyler olarak yer almalarını sağlamak.

 

TÜR101- - Türk Dili ve Edebiyatı I  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

TDP101 - Toplumsal Duyarlılık Projeleri  (2 + 0), 2 AKTS:2
Öğrencilerimizin çeşitli toplumsal yardım kuruluşlarında faaliyetlere etkin katılımda bulunmalarını sağlayarak toplumun farklı kesimlerinden ve farklı gelir gruplarından kişilerle (kadın, yaşlı ve çocuk) tanışmaları, onlara bilgi ve becerileri doğrultusunda yardım etmeleri ve bu konuda çeşitli projeler geliştirerek, toplumda daha duyarlı ve sorumlu bireyler olarak yer almalarını sağlamak.

 

İKT222 - Makro İktisat  (3 + 0), 3 AKTS:5
Bu ders, özellikle milli gelir seviyesinin, fiyatların ve iş gücünün belirleyicileri üzerinde durarak öğrencilere temel makroekonomik kavramları açıklama amacını taşır. Enflasyon, işsizlik gibi güncel sorunları bu analiz çerçevesinde ele alır ve devletin ekonomik problemlerle ilgilenmek için elinde bulunan araçları, söz konusu araçların kısıtlarıyla analiz eder. Ders, milli gelir hesaplamaları, kısa ve uzun dönem toplam talep ve arz analizleri, para politikası, enflasyon, ekonomik büyüme gibi temel makroekonomik kavramları içermektedir.

 

SBU202 - Siyaset Teorisi II  (3 + 0), 3 AKTS:4

 

SBU210 - Diplomasi Tarihi II  (3 + 0), 3 AKTS:4
Birinci dünya savaşından günümüze kadar geçen dönemden bahsedilecektir

 

SBU212 - Uluslararası İlişkilere Giriş II  (3 + 0), 3 AKTS:4

 

SBU218 - Karşılaştırmalı Politika II  (3 + 0), 3 AKTS:4
Bu derste karşılaştırmalı siyasetin temel konuları arasında yer alan demokratikleşme, siyasi kültür, uluslaşma, devlet ve devrimler gibi konular ele alınacaktır.

 

İKT312 - Uluslararası İktisat  (3 + 0), 3 AKTS:5
Bu derste dış ticaret teorileri ve dış ticaret politikaları ele alınacaktır. Bu çerçevede Klasik ticaret teorileri, Neoklasik dış ticaret teorileri, HeckscherOhlin analizleri, ticaret politikaları, korumacılık ve politik iktisat gibi konular da incelenecektir. Ayrıca tarifelerin, tarife dışı engellerin ve kotaların etkileri üzerinde durulacaktır. Ekonomik bütünleşme ve gelişmekte olan ülkelerde dış ticaret gibi konular da bu derste ele alınacaktır..

 

İNG302 - İngilizce VI  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

SBU302 - Siyasi Düşünceler Tarihi  (3 + 0), 3 AKTS:4
18. yüzyıldan sonra siyasal düşüncenin gelişimi. Montesquieu ve J.J. Rousseau nun görüşleri, Fransız Devrimi ve siyasal düşünceye etkisi, liberalizme tepki düşüncelerinin doğuşu. Babeuf, Fichte ve Hegel in düşünceleri, çağdaş totaliter düşüncelerin doğuşu ve etkileri, Faşizm, Marksizm ve Nasyonal Sosyalizm, Anarşizm, Sendikalizm, Leninizm ve etkileri

 

SBU304 - Uluslararası İlişkiler Teorileri  (3 + 0), 3 AKTS:4
Uluslararası ilişkiler teroileri, genel yapılar, süreçler ve küreselleşme döneminde dünya siyasetinin ana konuları dersin temel içeriğini oluşturacaktır.

 

SBU306 - Türk Siyasal Hayatı II  (3 + 0), 3 AKTS:5
Bu ders, Türk siyasi kültürünün özelliklerini ve temel siyasi kurumlarını tartışır; 1920 lerden bugüne Türkiye tarihini, siyasi düşünce akımları, siyasi partiler ve Türk siyasi hayatındaki birçok konu etrafında inceler

 

İKT403 - Türkiye Ekonomisi  (3 + 0), 3 AKTS:4
Türkiye iktisat tarihi; Türkiye ekonomisi ve dünya ekonomisi arasındaki ilişki.

 

İNG401 - İngilizce VII  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

SBU401 - Türk Dış Politikası I  (3 + 0), 3 AKTS:4
Türkiye dış politikasındaki farklı konuların gelişimini ve nedenlerini incelemek.

 

SBU403 - Ortadoğu Politikası  (3 + 0), 3 AKTS:5
Ortadoğu nun siyasi tarihi ve coğrafi gelişimi 19. yy de Ortadoğu, II. Dünya Savaşı nın ardından Ortadoğu, Devletlerin ve Örgütlerin Bölgeye yönelik politikaları, Arap Baharı nın incelenmesi

 

SBU497 - Staj/Bitirme Tezi I  (3 + 0), 3 AKTS:5

 

İNG201 - İngilizce III  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

HUK207 - ULUSLARARASI HUKUK I  (3 + 0), 3 AKTS:5

 

SBU201 - Siyaset Teorisi I  (3 + 0), 3 AKTS:4
Socrates ten Machiavelli ye kadar siyaset teorisinin filozofları , kendi düşüncelerini, çalışmalarını ve ilgilerini etkileyen ve şekillendiren tarihi ortama atıfla tanıtılacaktır

 

SBU209 - Diplomasi Tarihi I  (3 + 0), 3 AKTS:4
Diplomasi Tarihi dersinde diplomasinin tanımı ile birlikte ilk uygulamalarından örnekler verilecek,İlkçağlar dan başlayarak birinci dünya savaşına kadar geçen dönemden bahsedilecektir

 

SBU213 - Karşılaştırmalı Politika I  (3 + 0), 3 AKTS:4
Bu derste karşılaştırmalı siyasetin temel konuları arasında yer alan demokratikleşme, siyasi kültür, uluslaşma, devlet ve devrimler gibi konular ele alınacaktır.

 

SBU215 - Uluslararası İlişkilere Giriş I  (3 + 0), 3 AKTS:4
Uluslararası ilişkiler teroileri, genel yapılar, süreçler ve küreselleşme döneminde dünya siyasetinin ana konuları dersin temel içeriğini oluşturacaktır.

 

İNG301 - İngilizce V  ( + ),  AKTS:3

 

SBU301 - Siyaset Sosyolojisi  (3 + 0), 3 AKTS:4
Ders güç, temsil, yurttaşlık, toplu eylem gibi kavramları ve devlet gelişimi, demokratikleşme, yeni ve eski sosyal hareketler ve küresel ağlar gibi konuları kapsamaktadır. Bu ders kapsamında çalışılacak konular arasında devletin gelişimi; devlet teorileri; ulus ve ulusal entegrasyon; kapitalizm ve demokrasi; sivil topluö ve devlet; küreselleşme: siyasi yapılar ve uygulamalarda dönüşüm; küresel sosyal hareketler ve küresel sivil toplum bulunmaktadır.

 

SBU303 - Uluslararası Hukuk  (3 + 0), 3 AKTS:4
Tanımlar, uluslararası hukuktaki kaynaklar, genel ilkeler, ulusal ve uluslararası hukuk arasındaki bağ, uluslararsı hukukun aktörleri, devletlerin tanınması ve ulsulararası hukuk tutanakları

 

SBU305 - Türk Siyasal Hayatı I  (3 + 0), 3 AKTS:5
Osmanlı politikalarına sosyo-ekonomik bakış ve değerlendirme.

 

SOS301 - Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri  (3 + 0), 3 AKTS:5
Araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) inceleme/ belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vd.) öğrenme/ Literatür tarama/ Veri toplama/ Verileri değerlendirme/ Rapor yazma tekniklerini uygulama sağlamaktır.

 

İNG402 - İngilizce VIII  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

SBU402 - Türk Dış Politikası II  (3 + 0), 3 AKTS:4
1980 lerden bugüne Türkiye dış politikası konuları

 

SBU404 - Türkiye nin Yönetim Yapısı  (3 + 0), 3 AKTS:5
Derste Türk kamu sistemi; merkezi ve yerel yönetimlerin yapı ve işlevleri; Türk kamu yönetimindeki sorunlar; idari reformlar; idari yönetim teorileri ve Türkiye idari geleneğindeki uygulamaları incelenmektedir.

 

SBU406 - Ulusal Güvenlik ve Uluslararası Çatışma Çözümleri  (3 + 0), 3 AKTS:4
Bu ders, Türk siyasi kültürünün özelliklerini ve temel siyasi kurumlarını tartışır; 1920 lerden bugüne Türkiye tarihini, siyasi düşünce akımları, siyasi partiler ve Türk siyasi hayatındaki birçok konu etrafında inceler.

 

SBU498 - Staj/Bitirme Tezi II  (3 + 0), 3 AKTS:5

 

ITL215 - International Air Transport  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

ITL402 - International Logistics Management  (3 + 0), 3 AKTS:5
Özellikle, tedarik zincirinin önemli bir role sahip olduğu herhangi bir örgütte yönetici pozisyonunda yer almak isteyen adaylar için hazırlanmıştır. Aralarında envanter, stok, üretim, dağıtım planlaması, arz yönetimi ve satın almanın da yer aldığı servis, perakende, kamu ve imalat örgütleriyle ilgili çeşitli fonksiyonlarla ilgilenlere de tedarik zinciri lojistiğini anlamak için uygun olabilir.

 

ITL404 - Intermodal Transport  (3 + 0), 3 AKTS:5
Dersin kapsamında işlenecek temel konular aşağıda belirtilmiştir: Taşımacılık yönetimine giriş Lojistik, taşımacılık ve tedarik zinciri yönetimi arasındaki ilişkiler taşımacılık yönetiminde karar alma yöntemleri Türkiye’nin intermodal taşımacılık altyapısının genel bir tanıtımı intermodal taşımacılık yönetiminde çevresel faktörler İntermodal taşımacılık maliyetleri taşımacılıkta fiyatlandırma taşımacılıkta güvenlik sorunu zararlı materyallerin taşımacılığı Trafik yönetimi, şehir taşımacılığı ve sıkışıklık problem taşımacılık projelerinin değerlendirilmesi

 

ITL408 - Simulation, Modelling and Optimization  (3 + 0), 3 AKTS:6
Bu ders, lojistik yönetimi ve lojistik operasyonlardaki uygulamalar yardımı ile modelleme ve simülasyonun temellerini öğretmeyi amaçlar. Derste en çok üzerinde durulan konu, simülasyonun analitik ve modelleme yönlerine bire bir deneyim yoluyla yaklaşmaktır. Analiz konuları şu şekildedir: girdi dağılımları ve süreçleri, rastgele sayı ve süreç üretme yöntemleri, çıktıların istatistiksel analizi, simülasyon modellerinin deneysel tasarımı ve optimizasyonu. Modelleme konuları ise şu şekildedir: static ve dinamik sisetmler için model kurulması, detay seviyesi hakkındaki konular, varsayımların basitleştirilmesi, yüksek seviyeli bir modelleme program kullanarak modelin doğrulanması ve onaylanması.

 

ITL412 - Railway Transport  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

ITL418 - Green Logistics  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

PNR408 - Migration Question in International Relations  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

PNR410 - Urbanization and Environment Policies  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

PNR412 - Mass Destruction Weapons and Armament  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

PNR414 - Theory of Civil Society  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

PNR416 - Civil-Military Relations in Turkey  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

PNR418 - Diplomacy of Great Powers  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

SBU408 - Uluslararası İlişkilerde Göç Sorunu  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

SBU410 - Kentleşme ve Çevre Politikaları  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

SBU412 - Kitle İmha Silahları ve Silahlanma  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

SBU414 - Sivil Toplum Teorisi  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

SBU416 - Türkiye’de Sivil-Asker İlişkileri  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

SBU418 - Büyük Güçler Diplomasisi  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

SBU420 - Kamu Politikaları  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

UTL219 - Yeşil Lojistik  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

UTL406 - Taşımacılık ve Dağıtım İşlemleri Yönetimi  (3 + 0), 3 AKTS:5
Dersin kapsamında işlenecek temel konular aşağıda belirtilmiştir:Taşımacılık yönetimine girişLojistik, taşımacılık ve tedarik zinciri yönetimi arasındaki ilişkilerTaşımacılık yönetiminde karar alma yöntemleriTürkiye’nin taşımacılık altyapısının genel bir tanıtımıTaşımacılık yönetiminde çevresel faktörlerTaşımacılık maliyetleriTaşımacılıkta fiyatlandırmaTaşımacılıkta güvenlik sorunuzararlı materyallerin taşımacılığıTrafik yönetimi, şehir taşımacılığı ve sıkışıklık problemiTaşımacılık projelerinin değerlendirilmesi

 

UTL410 - Uluslararası Hava Taşımacılığı  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

UTL412 - Demiryolu Taşımacılığı  (2 + 0), 2 AKTS:3
-

 

UTL414 - Uluslararası Ticarette Nakliye Sigortaları  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

UTL420 - Lojistikte Güvenlik ve Risk Yönetimi  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi