English
Yetkili Girişi

İşletme
Ders İçerikleri


İŞL002 - Girişimcilik ve Liderlik  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

İŞL005 - İş Etiği  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

İŞL006 - Kadın ve Genç Girişimciliği  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

İŞL009 - İmaj ve Saygınlık Yönetimi  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

İŞL012 - Yeni Ürün Geliştirme  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

İŞL014 - Yeni Hizmet Tasarımı  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

İŞL103 - İşletme Bilimine Giriş I  (3 + 0), 3 AKTS:4
Bu ders kapsamında işletme ile ilgili temel kavramlar, işletmenin fonksiyonları ve çevre ile etkileşimi anlatılır.

 

İKT101 - İktisada Giriş I  (4 + 0), 4 AKTS:6
Ekonomi kıt kaynakların, insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda verimli kullanımını, bireylerin aldıkları kararları ve davranışlarını inceler. Bu ders, ekonominin her biriminin (hanehalkı, firmalar ve devlet) kararlarını ve davranışlarını analiz eden mikroekonomi dalının temel ilkelerine giriş niteliğindedir. Ekonomi biliminin temel kavramları, piyasa ekonomisi, arz, talep ve fiyat oluşumu, esneklik, tüketici ve firma dengesi, tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligopol piyasaları ve faktör fiyatlandırması gibi temel konuları içermektedir.

 

İNG101 - İngilizce I  (2 + 0), 2 AKTS:3
İngilizce I dersinde ana hedef öğrenciye yabancı dil temelinin kazandırılmasıdır. Bu derste öğrenciler, İngilizceye ilişkin temel gramer (dilbilgisi) bilgilerini edinirler. Sistematik bir şekilde yabancı dil eğitiminin verildiği bu derslerde öğrencilerin, dil öğretiminin temel unsurlarından konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri geliştirilir. Öğrencilerin İngilizce bilgisi düzeylerini geliştirmek adına uygulamaya konulan bu derslerde öğrenciler, günlük hayatlarında kullanabilecekleri yabancı dilin yanı sıra, akademik ve mesleki metinleri anlamak için gereken yabancı dil temellerini de oluştururlar. Meslek alanında kullanılan kelime ve terimlerin anlaşılması, meslek alanında bilgi verme, sunum ve tartışma yapma alışkanlığının oluşturulması.

 

AİİT101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  (2 + 0), 2 AKTS:2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı ve İnkılâp kavramı, Osmanlı Devletinin Gerileme Nedenleri, Islahat Hareketleri, Tanzimat ve Islahat Fermanları, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp, Balkan ve I.Dünya Savaşları, Milli Mücadeleye Hazırlık, Mustafa Kemal’in İstanbul’daki Faaliyetleri, Mustafa Kemal’in Anadolu’daki Faaliyetleri, Kongreler, Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Açılması ve Faaliyetleri, T.B.M.M’nin açılması, Mondros Mütarekesinden Sonraki Gelişmeler, Lozan Barış Antlaşması, önemi ve sonuçları.

 

INT100 - Üniversite Hayatına Giriş  (1 + 0), 1 AKTS:1
Üniversiteye yani başlayan öğrencilerin üniversite hayatına alışmaları için yapılan tanıtım içerikli oryantasyon eğitimidir. Üniversite bünyesindeki araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağı ile ilgili yöntemler, kampus gezisi, şehir ile ilgili tanıtım turları, bölümleri hakkında genel bilgi verilen seminerler ve çeşitli sosyal aktiviteler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

MAT101 - Matematik I  (4 + 0), 4 AKTS:6
Diziler, limit, fonksiyonlar, süreklilik, türev, maksimum minimum değerleri, grafik çizimi, türevin uygulamaları, temel integral kuralları.

 

SOS101 - Sosyolojiye Giriş  (3 + 0), 3 AKTS:4
Öğrencilerimizin çeşitli toplumsal yardım kuruluşlarında faaliyetlere etkin katılımda bulunmalarını sağlayarak toplumun farklı kesimlerinden ve farklı gelir gruplarından kişilerle (kadın, yaşlı ve çocuk) tanışmaları, onlara bilgi ve becerileri doğrultusunda yardım etmeleri ve bu konuda çeşitli projeler geliştirerek, toplumda daha duyarlı ve sorumlu bireyler olarak yer almalarını sağlamak.

 

SSP100 - Sosyal Sorumluluk Projesi  (2 + 0), 2 AKTS:2
Öğrencilerimizin çeşitli toplumsal yardım kuruluşlarında faaliyetlere etkin katılımda bulunmalarını sağlayarak toplumun farklı kesimlerinden ve farklı gelir gruplarından kişilerle (kadın, yaşlı ve çocuk) tanışmaları, onlara bilgi ve becerileri doğrultusunda yardım etmeleri ve bu konuda çeşitli projeler geliştirerek, toplumda daha duyarlı ve sorumlu bireyler olarak yer almalarını sağlamak.

 

TURK101 - Türk Dili ve Edebiyatı I  (2 + 0), 2 AKTS:2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil Aileleri, Türk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , Karatay Türkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçenin ses özellikleri, Türkçenin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi, cümle bilgisi; cümle çeşitleri, cümle tahlilleri.

 

İŞL104 - İşletme Bilimine Giriş II  (3 + 0), 3 AKTS:4
Bu ders kapsamında işletme ile ilgili temel kavramlar, işletmenin fonksiyonları ve çevre ile etkileşimi anlatılır.

 

İŞL106 - Davranış Bilimleri  (3 + 0), 3 AKTS:5
1aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

İKT102 - İktisata Giriş II  (4 + 0), 4 AKTS:5
Bu ders, özellikle milli gelir seviyesinin, fiyatların ve iş gücünün belirleyicileri üzerinde durarak öğrencilere temel makroekonomik kavramları açıklama amacını taşır. Enflasyon, işsizlik gibi güncel sorunları bu analiz çerçevesinde ele alır ve devletin ekonomik problemlerle ilgilenmek için elinde bulunan araçları, söz konusu araçların kısıtlarıyla analiz eder. Ders, milli gelir hesaplamaları, kısa ve uzun dönem toplam talep ve arz analizleri, para politikası, enflasyon, ekonomik büyüme gibi temel makroekonomik kavramları içermektedir.

 

İNG102 - İngilizce II  (2 + 0), 2 AKTS:4
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.

 

AİİT102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  (2 + 0), 2 AKTS:2
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik) . Bütünleyici İlkeler.

 

BİT102 - Bilim ve Teknoloji Politikası  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

MAT102 - Matematik II  (4 + 0), 4 AKTS:6
Diziler, limit, fonksiyonlar, süreklilik, türev, maksimum minimum değerleri, grafik çizimi, türevin uygulamaları, temel integral kuralları.

 

TURK102 - Türk Dili ve Edebiyatı II  (2 + 0), 2 AKTS:2
İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası, sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikaye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) .

 

İŞL201 - Genel Muhasebe I  (3 + 0), 3 AKTS:4
Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ile teorik çerçevenin tanıtılması.

 

İŞL203 - Yönetim ve Organizasyon  (3 + 0), 3 AKTS:4
Yönetimin esasları, örgüt teorileri, örgütsel çevre, karar verme süreci, işletme amaçları ve planlama, stratejik yönetim, örgüt yapısı ve tasarımı, örgütsel değişim, insan kaynakları yönetimi, yönetim ve motivasyon, örgütlerde liderlik, örgütlerde gruplar ve İletişim, yönetsel kontrol, örnek olaylar.

 

İŞL223 - Tüketici Davranışları  (3 + 0), 3 AKTS:5

 

İST201 - İstatistik I  (3 + 0), 3 AKTS:4
Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık, olasılık dağılımları ve beklentileriyle Ayrık ve Sürekli rastgele değişkenler, örneklem dağılımları.

 

HUK201 - Hukuka Giriş  (3 + 0), 3 AKTS:4
Türk hukuk sisteminin kaynakları, hukuk kavramı, Türk hukuk sistemi, medeni hukukun kapsamı, aile hukuku, miras hukuku

 

İŞL202 - Genel Muhasebe II  (3 + 0), 3 AKTS:4
Temel mali nitelikteki işlemlerin tek tek tanıtılarak kayıt altına alınması ve raporlanması.

 

İŞL204 - Pazarlama İlkeleri  (3 + 0), 3 AKTS:4
Pazarlama konusu, kapsamı, gelişimi, modern pazarlama yönetimi, pazarlama yönetim süreci; pazarlama planlaması ve stratejik planlama, pazarlama enformasyon ve araştırma sistemleri, ilkeleri, kontrol edilemeyen dış çevre faktörü, kıtlık, enflasyon ve stagflasyon koşullarında pazarlama stratejileri, tüketici, örgütsel ve uluslar arası pazarların yapısal ve davranışsal ilkeleri; pazar bölümlendirme, hedef pazar seçimi, pazar konumlandırılması, talep tahminleri ürün/hizmet fiyat dağıtım ve tutundurma alt karması ilkeleri, pazarlama örgütlenme ilkeleri.

 

İŞL218 - Üretim Yönetimi  (3 + 0), 3 AKTS:5

 

İST202 - İstatistik II  (3 + 0), 3 AKTS:4
Tek ve iki ana kütle için güven aralığı tahminleri, Ek ve iki ana kütle için hipotez testleri, Basit ve çoklu regresyon analizi, Parametrik olmayan istatistik.

 

HUK202 - Ticaret Hukuku  (3 + 0), 3 AKTS:4
Ticaret Hukuku dersi Ticari İşletme Hukuku ve Kıymetli Evrak hukuku olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Ticari İşletme Hukuku: Ticari iş, ticari hükümler, ticari davalar, ticari işletme, tacir kavramı ve tacir olmanın sonuçları, esnaf, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, marka, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, tacir yardımcıları. Kıymetli Evrak Hukuku: Kıymetli evrak kavramı, kıymetli evrakın türleri, kıymetli evrakın ziya ve iptali, nama, emre ve hamiline yazılı kıymetli evrakın özellikleri, kıymetli evrakta defiler, kambiyo senedi kavramı, poliçe, bono ve çeke ilişkin yasal düzenleme, şekil şartları, devri, ödenmesi ve ödenmeme durumunda ortaya çıkan sonuçlar.

 

İŞL206 - Kadın ve Genç Girişimciliği  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

İŞL210 - KOBİ Yönetimi  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

İŞL212 - Pazarlama Araştırması  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

İŞL215 - Tutundurma Yönetimi  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

İŞL217 - İnsan Kaynakları Yönetimi  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

İŞL219 - Girişimcilik ve Liderlik  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

İŞL221 - Kriz Yönetimi  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

İŞL301 - Envanter - Bilanço  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

İŞL315 - Halkla İlişkiler  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

İŞL323 - Çokuluslu İşletmelerin Yönetimi  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

İŞL325 - Yeni Ürün Geliştirme  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

İŞL302 - Finansal Tablolar Analizi  (3 + 0), 3 AKTS:5
Bu derste finansal tabloların analizi, işletme analizi ve endüstri analizi de dikkate alınacak şekilde ele alınacaktır. Derste finansal tabloların analizinde finansman, yatırım ve işletme faaliyetlerinin analizi ayrı ayrı ele alınacak, analiz öncesinde tabloların analize hazır hale gelmesi ve yorumlanabilmesi için gerekli hususlar tartışılacaktır.

 

İŞL306 - Uzmanlık Muhasebesi  (3 + 0), 3 AKTS:6
Paket programların amaçları ve bu programların muhasebe ve finans konularında kullanımına ilişkin uygulamalar. Özel muhasebe paket programlarının tanıtılması ve kullanımı. Muhasebe kodlama sistemleri. Muhasebe paket programları modülleri. Faturalama Modülü ve kullanımı. Stok modülü ve kullanımı. Sipariş modeli ve kullanımı. Muhasebe modülü ve kullanımı. Mizan düzenleme ve sonuç işlemleri. Mali tabloların düzenlenmesi. Personel modülü ve bordro uygulaması. Örnek uygulamaların programda gerçekleştirilmesi. Örnek uygulamaların programlarda gerçekleştirilmesi.

 

İŞL310 - Örgütsel Davranış  (3 + 0), 3 AKTS:5
Bireysel davranış, kişilerarası iletişim, örgüt içerisindeki grupiçi ve gruplararası iletişim, davranış analizinde kavramsal araçlar, bireysel, grup ve örgüt performanslarının iyileştirilmesi ve yönetimin rolü bu ders kapsamındaki başlıklardır.

 

İŞL326 - Üretim Planlaması ve Kontrol  (3 + 0), 3 AKTS:5

 

İŞL303 - İşletme Finansmanı  (3 + 0), 3 AKTS:5
Bu derste finansın temel kavramları ve finansal tablo analiz uygulamaları ele alınmaktadır. Paranın zaman değeri, finansal varlık üzerindeki risk ve getiri kavramları ve analizleri bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.

 

İŞL305 - Maliyet Muhasebesi  (3 + 0), 3 AKTS:6
Temel kavramlar, hammadde maliyetleri, işçilik maliyetleri, genel üretim giderleri, maliyet dağıtımları, sipariş maliyet yönetimi, safha maliyet yönetimi, birleşik üretim, standart maliyet yöntemi, tekdüzen muhasebe sisteminde maliyet muhasebesine özgü kayıtlar, kapsamlı uygulamalar.

 

İŞL327 - Örgüt Psikolojisi  (3 + 0), 3 AKTS:5

 

SOS301 - Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri  (3 + 0), 3 AKTS:5
Araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) inceleme/ belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vd.) öğrenme/ Literatür tarama/ Veri toplama/ Verileri değerlendirme/ Rapor yazma tekniklerini uygulama sağlamaktır.

 

İŞL312 - Finansal Yönetim  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

İŞL322 - İmaj ve Saygınlık Yönetimi  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

İŞL324 - Marka Geliştirme ve Yönetimi  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

İŞL400 - Endüstride Uygulamalı Eğitim  (0 + 14), 6 AKTS:30
-

 

İŞL401 - Muhasebe Denetimi  (3 + 0), 3 AKTS:4
Kurumsal yönetimin ve finansal raporlama sürecinin önemli bir parçası olan muhasebe denetimi kavramsal olarak ele alınacak. Bağımsız denetçilerin görev ve sorumlulukları, denetim sürecinin aşamaları, denetim raporunun hazırlanması konuları üzerinde durulacaktır.

 

İŞL403 - Küresel Girişimcilik  (3 + 0), 3 AKTS:4
Ders boyunca, yeni bir işletme kurmanın nasıl olduğunun ve işletme bir kere kurulduktan sonra verilecek kritik kararların ve yönetimsel gereklerin kavratılması hedeflenmektedir.

 

İŞL405 - Stratejik Yönetim  (3 + 0), 3 AKTS:4
Dersin Genel Tanıtımı ve Temel Kavramlar, "Stratejik Yönetim süreci ve modeli; Stratejik vizyon ve misyonun geliştirilmesi; stratejinin oluşturulması, Stratejide Düzeyler ", Strateji ve Rekabet Avantajı: 5 Genel Strateji, Dikey Bütünleşme Stratejileri, İşbirliği Stratejileri, Savunmacı ve Saldırgan Stratejiler, Strateji Oluşturma; Çevre Analizi, Endüstri ve Rekabet Analizi Teknikleri, İşletmenin Kaynak ve Rekabet Kapasitesinin Değerlendirilmesi, Analitik Tekniklerle Alternatif Strateji Geliştirme, Strateji Seçiminin Boyutları ve Strateji Seçim Politikaları, Yeni Oluşan Endüstrilerde Strateji ve Politikalar, Olgun Endüstrilerde Strateji ve Politikalar, Parçalı Endüstrilerde Strateji ve Politikalar, Gerileyen Sektörlerde Strateji ve Politikalar, Uluslararası Pazarlarda Strateji ve Politikalar, Stratejinin Uygulanması: Kaynak Kapasitesinin Oluşturulması ve Organizasyonun Yapılandırılması, Stratejinin Değerlendirilmesi.

 

İŞL409 - Uluslararası İşletmecilik  (3 + 0), 3 AKTS:4
Bu ders uluslararası işletmeciliğin tüm yönleriyle kavranmasını ve yerel pazarlar üzerinde ki etkileri kapsayacaktır. Başka bir deyişle bu ders kapsamında öğrencilerin uluslararası işletmelerin ulusal işletmelerden neden farklılık gösterdiği, uluslararası ticarete ait ekonomi teorilerini ve uluslararası çevrenin kontrol edilemeyen zorlamalarına karşı yöneticilerin nasıl davrandıklarını anlaması hedeflenmektedir.

 

İŞL433 - Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi  (3 + 0), 3 AKTS:4

 

İKT407 - Türk Vergi Sistemi  (3 + 0), 3 AKTS:4
Bu derste para ve parasal konular açıklanır. Kambiyo tüm deneysel denklemler ve alıştırmalarla beraber gereğince sunulur. Tüm bankacılık işlemlerinin kapsam ve yapısı öğretilir ve örneklendirilir, ve derste ticari bankaların dış ticaretteki rolü üzerinde de önemle durulur.

 

İŞL417 - İş Etiği   (2 + 0), 2 AKTS:3

 

İŞL423 - Ürün ve Fiyatlandırma Yönetimi  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

İŞL427 - Toplam Kalite Yönetimi  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

İŞL431 - Yeni Hizmet Tasarımı  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi