English
Yetkili Girişi

İktisat
Ders İçerikleri


İKT600 - Tez  (0 + 0), 0 AKTS:120
-

 

İKT601 - İleri Mikro İktisat I  (3 + 0), 3 AKTS:15
Bu ders orta düzeyde mikroekonomi teori ve uygulaması içermektedir. Tüketici teorisi detaylı bir şekilde incelenecektir. Bu derste incelenecek olan konular şunlardır: bütçe kısıtı, tercihler, fayda, seçim, talep, Slutsky denklemi, satın alma ve satma, tüketici artığı, piyasa talebi, ve piyasada denge.

 

İKT602 - İleri Mikro İktisat II  (3 + 0), 3 AKTS:15
Bu ders piyasanın arz yönüne odaklanmaktadır. Dersler ilk önce firmanın temel hareketlerinden kar ençoklamayla başlar ve bunu maliyet enazlama yoluyla üretime bağlı maliyet fonksiyonunun elde edilmesi izler. Bu sonuçları üzerine firmanın farklı pazar yapılarında davranışı incelenmektedir. Buna ilk olarak tam rekabetçi ve tekel yapısındaki pazarlardaki hareketlerin incelenmesiyle başlanır. Bunu takiben tekelci rekabet ve oligopolistik pazar yapıları incelenir. Oligopolistik pazar yapısında şirketler arası stratejik ilişkilerin incelenebilmesi için temel oyun teorisine giriş dersin kapsamındadır.

 

İKT603 - İleri Makro İktisat I  (3 + 0), 3 AKTS:15
Bu derste sırasıyla ele alınacak konular Makro ekonominin araştırma alanı, makro ekonomi – mikro ekonomi ayırımı, makro ekonomi ile ilgili bazı temel kavramlar, ekonomi politikası ve makro ekonominin uluslararasılaşması, GSMH ve ilgili kavramlar, ekonominin üretim kapasitesindeki artışın ölçülmesi, fiyat endeksleri ve enflasyon oranı, ekonominin iş yaratma kapasitesi ve ölçülmesi, mali piyasaların ana göstergesi (faiz oranı), ödemeler bilançosu, döviz kuru, harcamalar ve toplam talebin unsurları, stoklar ile akımlar arasındaki ilişkiler, klasik toplam talep ve arz eğrisidir.

 

İKT604 - İleri Makro İktisat II  (3 + 0), 3 AKTS:15
Bu derste ele alınacak konular sırasıyla, Keynes’in klasik modele getirdiği eleştiriler, kamu kesimi ve toplam talep, açık ekonomilerde denge gelir düzeyi, para, faiz ve milli gelir, döviz kuru sistemleri, mal ticareti ve piyasa dengesi, toplam talep ve toplam arz, konjonktür hareketleri İşsizlik ve enflasyon, ekonomik büyümedir.

 

İKT633 - Araştırma Yöntemleri ve Etik  (3 + 0), 3 AKTS:15
Bu derste temel olarak bilimsel araştırma süreçlerinin fikir aşamasından somut çıktıya kadar olan süreç adım adım tüm detayları ile incelenmektedir. Araştırma sürecinde sorun belirleme, araştırma türleri, araştırmada konu seçme-hipotez oluşturma-yöntem belirleme-taslak plan hazırlayarak analiz sürecini geliştirme, araştırmanın biçimsel yapısı, bilgi kaynakları olarak kütüphane ve internet kaynaklı veritabanlarını kullanma süreci, metin için dipnotlu kaynak gösterme yöntemi, paragraf içi başvuru yöntemi, araştırmada tablo ve grafiklerin gösterimi, telif hakları ile temel etik kurallar, yayın etiği ihlalleri gibi başlıklar incelenecektir.

 

İKT698 - Seminer  (3 + 0), 3 AKTS:15
Seminer dersi, öğrencileri belirli bir teorik ya da uygulamalı ekonomik problem üzerine bireysel araştırma yapmalarını teşvik eder. Öğrenci bir danışman öğretim üyesi tarafından yönlendirilir ve düzenli rapor yazması beklenir. Böylece çalışması üzerine güncel ve belirli problemler tartışılabilir.

 

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi