English
Yetkili Girişi

Hukuk Bölümü
TYYÇ İlişki Tablosu


ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ - Kuramsal, Olgusal 1-Çeşitli hukuk disiplinlerine ilişkin kavram ve kurumları ve bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar. 2-Hukuk metodolojisi ile yorum yöntemlerinin bilgisine sahiptir. 3-Hukukun her bölümünde onunla ilgili yasal düzenlemelerden, yargı organlarının kararlarından, bunların gelişiminden ve bunlarla ilgili olarak bilimsel değerlendirmelerden haberdardır. 4-Hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları sıralar.

 • Bir hukuk normunun uygulanmasının toplumsal ve ekonomik etkilerini analiz edebilmek
 • Hukukla ilgili özgün bilgi kaynaklarını kullanabilmek
 • Hukuki yorum metotlarını uygulayabilmek
 • Ulusal ve uluslararası hukuk kurumları ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olmak
 • Temel hukuk bilgileri ve hukuk mevzuatı hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak, bu bilgileri kullanabilmek
 • Hukukun genel kavram, ilke ve kurumlarını tanımak ve anlamak
 • BECERİLER - Bilişsel, Uygulamalı 1-Mevzuat metinlerini, yargı kararlarını ve bilimsel kaynakları hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle inceler, yorumlar, değerlendirir. 2-Mevzuat metinleri, yargı kararları ve bilimsel kaynaklardan hareketle hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları çözer. 3-Hukuki uyuşmazlıkları mevzuat metinleri, yargı kararları ve doktrindeki görüşleri değerlendirerek çözüme kavuşturur.

 • Önündeki sorunu farklı hukuk dallarına göre tanımlayabilmek, çok boyutlu ve eleştirel bir bakış açısıyla düşünebilmek
 • Yaşadığı toplumun gelişimini, problemlerini ve toplumdaki değişimi izlemek ve kavrayabilmek
 • Bir hukuk normunun uygulanmasının toplumsal ve ekonomik etkilerini analiz edebilmek
 • Hukukla ilgili özgün bilgi kaynaklarını kullanabilmek
 • Hukuki yorum metotlarını uygulayabilmek
 • Hukuksal kuralların ve kurumların felsefi ve sosyolojik temellerini tahlil edebilmek
 • Ulusal ve uluslararası hukuk kurumları ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olmak
 • Temel hukuk bilgileri ve hukuk mevzuatı hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak, bu bilgileri kullanabilmek
 • YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Hukuk uygulamasında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 2-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.

 • Önündeki sorunu farklı hukuk dallarına göre tanımlayabilmek, çok boyutlu ve eleştirel bir bakış açısıyla düşünebilmek
 • Temel hukuk bilgileri ve hukuk mevzuatı hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak, bu bilgileri kullanabilmek
 • Hukukun genel kavram, ilke ve kurumlarını tanımak ve anlamak
 • Muhakeme ve karar verme yeteneğini geliştirmek
 • Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak
 • Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak
 • YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği 1-Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri izleyerek değerlendirir. 2-Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.

 • Önündeki sorunu farklı hukuk dallarına göre tanımlayabilmek, çok boyutlu ve eleştirel bir bakış açısıyla düşünebilmek
 • Yaşadığı toplumun gelişimini, problemlerini ve toplumdaki değişimi izlemek ve kavrayabilmek
 • Bir hukuk normunun uygulanmasının toplumsal ve ekonomik etkilerini analiz edebilmek
 • Hukuksal kuralların ve kurumların felsefi ve sosyolojik temellerini tahlil edebilmek
 • Hukukun genel kavram, ilke ve kurumlarını tanımak ve anlamak
 • YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-Hukukla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü olarak aktarır. 2-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular. 3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 4-Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 • Ulusal ve uluslararası hukuk kurumları ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olmak
 • Temel hukuk bilgileri ve hukuk mevzuatı hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak, bu bilgileri kullanabilmek
 • Hukukun genel kavram, ilke ve kurumlarını tanımak ve anlamak
 • Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak
 • Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak
 • YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik 1-Türkiye Cumhuriyeti nin toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Anayasa?nın Başlangıcı?nda belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliğini savunur ve korur. 2-Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışına sahiptir. 3-Somut uyuşmazlıkların adil biçimde çözülmesini sağlamaya çalışma, hukuki düzenlemeleri takip etme ve bu çerçevede yargılama sürecinde yer alabilecek alt yapıya sahiptir. 4-Evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş; hukuksal sorunları olan ve olması gereken hukuk açısından algılama ve çözme yetkinliğine sahiptir.

 • Önündeki sorunu farklı hukuk dallarına göre tanımlayabilmek, çok boyutlu ve eleştirel bir bakış açısıyla düşünebilmek
 • Yaşadığı toplumun gelişimini, problemlerini ve toplumdaki değişimi izlemek ve kavrayabilmek
 • Bir hukuk normunun uygulanmasının toplumsal ve ekonomik etkilerini analiz edebilmek
 • Hukukla ilgili özgün bilgi kaynaklarını kullanabilmek
 • Hukuki yorum metotlarını uygulayabilmek
 • Hukuksal kuralların ve kurumların felsefi ve sosyolojik temellerini tahlil edebilmek
 • Ulusal ve uluslararası hukuk kurumları ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olmak
 • Hukukun genel kavram, ilke ve kurumlarını tanımak ve anlamak
 • Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi