English
Yetkili Girişi

Hukuk Bölümü
Ders İçerikleri


İKT101 - İKTİSATA GİRİŞ I  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

İNG101 - İngilizce I  (2 + 0), 2 AKTS:3
İngilizce I dersinde ana hedef öğrenciye yabancı dil temelinin kazandırılmasıdır. Bu derste öğrenciler, İngilizceye ilişkin temel gramer (dilbilgisi) bilgilerini edinirler. Sistematik bir şekilde yabancı dil eğitiminin verildiği bu derslerde öğrencilerin, dil öğretiminin temel unsurlarından konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri geliştirilir. Öğrencilerin İngilizce bilgisi düzeylerini geliştirmek adına uygulamaya konulan bu derslerde öğrenciler, günlük hayatlarında kullanabilecekleri yabancı dilin yanı sıra, akademik ve mesleki metinleri anlamak için gereken yabancı dil temellerini de oluştururlar. Meslek alanında kullanılan kelime ve terimlerin anlaşılması, meslek alanında bilgi verme, sunum ve tartışma yapma alışkanlığının oluşturulması.

 

AİİT101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  (2 + 0), 2 AKTS:2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı ve İnkılâp kavramı, Osmanlı Devletinin Gerileme Nedenleri, Islahat Hareketleri, Tanzimat ve Islahat Fermanları, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp, Balkan ve I.Dünya Savaşları, Milli Mücadeleye Hazırlık, Mustafa Kemal’in İstanbul’daki Faaliyetleri, Mustafa Kemal’in Anadolu’daki Faaliyetleri, Kongreler, Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Açılması ve Faaliyetleri, T.B.M.M’nin açılması, Mondros Mütarekesinden Sonraki Gelişmeler, Lozan Barış Antlaşması, önemi ve sonuçları.

 

HUK101 - Hukuk Başlangıcı I  (3 + 0), 3 AKTS:4

 

HUK103 - Medeni Hukuk I  (3 + 1), 3 AKTS:5

 

HUK105 - Anayasa Hukuku I  (3 + 1), 3 AKTS:4

 

HUK107 - Hukuk Uygulamaları I  (0 + 3), 3 AKTS:4

 

INT100 - Üniversite Hayatına Giriş  (1 + 0), 1 AKTS:1
Üniversiteye yani başlayan öğrencilerin üniversite hayatına alışmaları için yapılan tanıtım içerikli oryantasyon eğitimidir. Üniversite bünyesindeki araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağı ile ilgili yöntemler, kampus gezisi, şehir ile ilgili tanıtım turları, bölümleri hakkında genel bilgi verilen seminerler ve çeşitli sosyal aktiviteler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

TÜR101 - Türk Dili ve Edebiyatı I  (2 + 0), 2 AKTS:2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil Aileleri, Türk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , Karatay Türkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçenin ses özellikleri, Türkçenin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi, cümle bilgisi; cümle çeşitleri, cümle tahlilleri.

 

TDP101 - Toplumsal Duyarlılık Projeleri  (2 + 0), 2 AKTS:2
Öğrencilerimizin çeşitli toplumsal yardım kuruluşlarında faaliyetlere etkin katılımda bulunmalarını sağlayarak toplumun farklı kesimlerinden ve farklı gelir gruplarından kişilerle (kadın, yaşlı ve çocuk) tanışmaları, onlara bilgi ve becerileri doğrultusunda yardım etmeleri ve bu konuda çeşitli projeler geliştirerek, toplumda daha duyarlı ve sorumlu bireyler olarak yer almalarını sağlamak.

 

İKT102 - İKTİSATA GİRİŞ II  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

İNG102 - İngilizce II  (2 + 0), 2 AKTS:3
The course’s objectives will enable students to acquire a completely general English in which natural, real-world grammar and vocabulary help students to succeed in social, professional and academic settings. CEF goals are the focus of communication activities where students learn and practice the language they need to have conversations in English. Mainly, the objectives of this course are to enable them to listen, read, speak and write in English. The other goal of this course is to teach students grammar in a communicative way with the help of the extra activities. Students will be able to use grammar in their daily life effectively. Students will be able to understand and use grammar, reading, listening, speaking, writing, up to a pre-intermediate level by the end of the term.

 

AİİT102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  (2 + 0), 2 AKTS:2
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik) . Bütünleyici İlkeler.

 

HUK102 - HUKUK BAŞLANGICI II  (3 + 0), 3 AKTS:4

 

HUK104 - Medeni Hukuk II  (3 + 1), 3 AKTS:6

 

HUK106 - Anayasa Hukuku II  (3 + 1), 3 AKTS:4

 

HUK108 - ROMA HUKUKU  (3 + 0), 3 AKTS:4

 

TDP102 - Toplumsal Duyarlılık Projeleri 2  (2 + 0), 2 AKTS:2
Bu ders, Toplumsal Duyarlılık I dersinin devamı niteliğinde olup bu dönemde daha fazla proje ile uygulama ağırlıklı olarak devam edecektir.

 

TURK102 - Türk Dili ve Edebiyatı II  (2 + 0), 2 AKTS:2
İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası, sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikaye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) .

 

İNG201 - İngilizce III  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

EKO211 - Kamu Maliyesi I  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

HUK201 - Borçlar Hukuku Genel Hükümler I  (3 + 1), 3 AKTS:4

 

HUK203 - Ceza Hukuku Genel Hükümler I  (3 + 1), 3 AKTS:4

 

HUK205 - İdare Hukuku I  (3 + 0), 2 AKTS:3

 

HUK207 - ULUSLARARASI HUKUK I  (3 + 0), 3 AKTS:3

 

HUK209 - Hukuk Uygulamaları II  (0 + 2), 2 AKTS:3

 

HUK219 - Genel Kamu Hukuku I  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

İNG202 - İngilizce IV  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

EKO212 - Kamu Maliyesi II  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

HUK202 - Borçlar Hukuku Genel Hükümler II  (3 + 1), 3 AKTS:4

 

HUK204 - Ceza Hukuku Genel Hükümler II  (3 + 1), 3 AKTS:4

 

HUK206 - İdare Hukuku II  (3 + 0), 2 AKTS:3

 

HUK208 - Uluslararası Hukuk II  (3 + 0), 2 AKTS:3

 

HUK210 - Türk Hukuk Tarihi   (2 + 0), 2 AKTS:3

 

HUK220 - Genel Kamu Hukuku II  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

İNG301 - İngilizce V  ( + ),  AKTS:3

 

HUK317 - Deniz Hukuku  (2 + 0), 2 AKTS:2
Ders kapsamında işlenen konular şu şekildedir: Bitişik Bölgenin Hukuki Rejimi, Arkeolojik Bitişik Bölge, Türk Hukukunda Durum, Kıta Sahanlığı Kavramı, Tarihi Gelişimi, Hukuki Rejimi; Kıta Sahanlığının Sınırlandırılması, Ege Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı; Münhasır Ekonomik Bölge Kavramı, Hukuki Rejimi; Münhasır Ekonomik Bölgenin Sınırlandırılması, Türkiye nin Münhasır Ekonomik Bölgesi; Açık Deniz Kavramı, Açık Denizin Hukuki Rejimi, Açık Deniz Özgürlükleri, Açık Denizdeki Gemilerin Hukuki Statüsü, Açık Denizde Bayrak Devleti Kuralının İstisnaları; Uluslararası Deniz Yatağı Kavramı ve Hukuki Rejimi; 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesinde Deniz Çevresinin Korunması, Konuyla İlgili Türk Mevzuatı.

 

HUK319 - Kitle Haberleşme Hukuku  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

HUK321 - Kriminoloji  (2 + 0), 2 AKTS:2
Bu ders kriminoloji biliminin temel konularını içermektedir. Buna göre Kriminolojik araştırmada metotlar, Suçu ölçme metodu, suçu faillerin bildirmesi ve dolaylı ölçümlemeler, Kriminolojinin tarihsel gelişimi: Kriminoloji de ekoller, Günümüz kriminolojisine göre suç nedenleri, Suç Teorileri, Sosyolojik ve sosyo-psikolojik teoriler ele alınacaktır.

 

HUK327 - Enerji Hukuku  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

HUK329 - Tüketici Hukuku  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

HUK331 - Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

HUK335 - Kitle İletişim Hukuku  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

İNG302 - İngilizce VI  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

HUK320 - Hekimin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

HUK322 - Avrupa Birliği Hukuku  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

HUK324 - İslam Hukuku  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

HUK326 - Uluslararası Ekonomik Hukuk  (2 + 0), 2 AKTS:2
Uluslararası Ekonomi Hukuku, uluslararası hukukun bir parçası olarak ele alınacak, bu bağlamda uluslararası ekonomik ilişkilere doğrudan etkisi olan Uluslararası Hukuk kuralları üzerinde durulacaktır. Yeni uluslararası ekonomik düzen, ulusallaştırmanın etkisi, çevrenin korunması, devletin dokunulmazlığı, uluslararası yaptırımlar gibi konulara özel önem verilecektir. Bu çerçevede, Uluslararası Ekonomi Hukukunun tanımı, kapsamı, kaynakları; Uluslararası Ekonomi Hukuku’nda kişiler; devlet ve egemenlik kavramı ele alınacaktır. Bunların yanı sıra devletlerarası ikili ekonomik ilişkiler, uluslararası ekonomik ilişkilerde uluslararası örgütlerin rolü, Birleşmiş Milletler, GATT ve Uluslararası Para Fonu üzerinde durulacaktır. Ayrıca, Uluslararası Ekonomi Hukuku nda fert, devletin hakları, yabancıların mülkiyet hakları, uluslararası yatırımlar ve uluslararası yatırımlar ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü ve ekonomik gücün uluslararası ilişkilerde yaptırım olarak kullanılması konuları da incelenecektir.

 

HUK328 - Spor Hukuku  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

HUK330 - İnşaat Hukuku  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

İNG401 - İngilizce VII  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

HUK417 - İhale Hukuku  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

HUK419 - Çevre Hukuku  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

HUK421 - Banka Hukuku  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

HUK431 - Adli Tıp  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

HUK435 - Ceza İnfaz Hukuku  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

İNG402 - İngilizce VIII  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

HUK418 - Avukatlık Hukuku  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

HUK420 - Ekonomik Suçlar  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

HUK422 - Rekabet Hukuku  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

HUK430 - Avrupa Şirketler Hukuku  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

HUK432 - Tüketici Hukuku  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

HUK213 - Anayasa Şikayeti  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

HUK217 - Uluslararası Siyasi Örgütler  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

HUK221 - Siyaset Bilimi  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

HUK214 - Avrupa İnsan Hakları Hukuku   (2 + 0), 2 AKTS:2

 

HUK218 - Uluslararası Ekonomik Örgütler  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

HUK222 - Siyasi Tarih  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

HUK301 - Borçlar Hukuku Özel Hükümler I  (2 + 1), 3 AKTS:4

 

HUK303 - Ceza Hukuku Özel Hükümler I  (2 + 1), 3 AKTS:3

 

HUK305 - Eşya Hukuku I  (2 + 1), 2 AKTS:4

 

HUK309 - Medeni Usul Hukuku I  (2 + 1), 3 AKTS:4

 

HUK313 - Vergi Hukuku I  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

HUK333 - Ticari İşletme Hukuku  (2 + 1), 3 AKTS:4

 

HUK337 - HUKUK UYGULAMALARI III  (0 + 2), 1 AKTS:3

 

HUK302 - Borçlar Hukuku Özel Hükümler II  (2 + 1), 3 AKTS:4

 

HUK304 - Ceza Hukuku Özel Hükümler II  (2 + 1), 3 AKTS:3

 

HUK306 - Eşya Hukuku II  (2 + 1), 2 AKTS:4

 

HUK310 - Medeni Usul Hukuku II  (2 + 1), 3 AKTS:4

 

HUK314 - Vergi Hukuku II  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

HUK334 - Şirketler Hukuku  (2 + 1), 3 AKTS:4

 

HUK338 - Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

HUK403 - İcra ve İflas Hukuku I  (2 + 1), 3 AKTS:5

 

HUK405 - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

HUK407 - Uluslararası Özel Hukuk I  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

HUK409 - Ceza Usul Hukuku I  (2 + 1), 3 AKTS:4

 

HUK411 - Miras Hukuku I  (2 + 0), 2 AKTS:4

 

HUK413 - Deniz Ticareti Hukuku  (2 + 0), 2 AKTS:3
Gemi, gemi üzerindeki ayni haklar, gemi sicilleri, donatan, gemi adamları, deniz ticareti sözleşmeleri, konişmento, yolcu taşıma sözleşmeleri, müşterek avarya, kurtarma, çatma.

 

HUK425 - Kıymetli Evrak Hukuku  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

HUK404 - İcra ve İflas Hukuku II  (2 + 1), 3 AKTS:5

 

HUK406 - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

HUK408 - Uluslararası Özel Hukuk II  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

HUK410 - Ceza Usul Hukuku II  (2 + 1), 3 AKTS:4

 

HUK412 - Miras Hukuku II  (2 + 0), 2 AKTS:4

 

HUK414 - Sigorta ve Taşımacılık Hukuku  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

HUK434 - İdari Yargı  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi