English
Yetkili Girişi

Bankacılık ve Finans (tezli)
Ders İçerikleri


İKT500 - Tez  (0 + 0), 0 AKTS:60
-

 

İKT530 - Araştırma Yöntemleri ve Etik  (3 + 0), 3 AKTS:8
Bu derste temel olarak bilimsel araştırma süreçlerinin fikir aşamasından somut çıktıya kadar olan süreç adım adım tüm detayları ile incelenmektedir. Araştırma sürecinde sorun belirleme, araştırma türleri, araştırmada konu seçme-hipotez oluşturma-yöntem belirleme-taslak plan hazırlayarak analiz sürecini geliştirme, araştırmanın biçimsel yapısı, bilgi kaynakları olarak kütüphane ve internet kaynaklı veritabanlarını kullanma süreci, metin için dipnotlu kaynak gösterme yöntemi, paragraf içi başvuru yöntemi, araştırmada tablo ve grafiklerin gösterimi, telif hakları ile temel etik kurallar, yayın etiği ihlalleri gibi başlıklar incelenecektir.

 

İKT597 - Seminer  (0 + 0), 0 AKTS:4
Seminer dersi, öğrencileri belirli bir teorik ya da uygulamalı ekonomik problem üzerine bireysel araştırma yapmalarını teşvik eder. Öğrenci bir danışman öğretim üyesi tarafından yönlendirilir ve düzenli rapor yazması beklenir. Böylece çalışması üzerine güncel ve belirli problemler tartışılabilir.

 

İKT532 - Bankacılık Teorileri  (3 + 0), 3 AKTS:8
Bankacılık, banka çeşitleri ve bankacılık sisteminin gelişmesi / Bankaların finansal sistemdeki ve ekonomideki rolü / Bankacılığın endüstriyel organizasyonu: uluslararası farklılıklar, banka birleşmeleri ve yoğunlaşmalar / Farklı bankacılık tipleri: perakende ve toptan bankacılık, yatırım ve kalkınma bankacılığı, uzman bankacılık, uluslararası bankacılık / Yeni trendler ve elektronik bankacılık / Bankaların kaynakları ve kaynak kullanımları / Mevduat hesapları ve bankacılık hizmetleri / Bankacılıkta kredilendirme politika ve prosedürleri / Sorunlu krediler, risk derecelendirme ve teminat / Kredi çeşitleri: kurumsal ve bireysel krediler, tüketici kredileri, ipotek kredileri, ticari krediler, dış ticaret kredileri / Geleneksel ve modern bankacılık faaliyetleri (türev araçlar, menkul kıymetleştirme) / Bankalarda kaynak maliyetleri ve ürün fiyatlaması / Bankacılıkta performans ölçümü ve değerlendirmesi / Bankalar ve kâr maksimizasyonu / Bankalarda likidite ve sağlamlık / Bankalarda aktif pasif yönetimi / Bankacılıkta risk çeşitleri, yönetimi ve korunma teknikleri / Bankacılık krizleri ve makro iktisadi sonuçları / Bankaların düzenlenme ve denetlenmesi / Mevduat ve kredi sigortaları, devlet garantisi / İslami bankacılık ürünleri ve uygulamaları

 

İKT533 - Bankacılık ve Finans Uygulamaları  (3 + 0), 3 AKTS:8
Dersin kapsamında genel hatlarıyla finans teorisine yer verilecektir. Bu kapsamda, firma teorisi, rasyonel beklentiler teorisi, modern portföy teorisi, sermaye yapısı ve maliyeti kuramları, temsilcilik maliyeti, opsiyon fiyatlama yaklaşımı, finansal kaos teorisi ele alınacaktır. Ek olarak riske odaklı kurumsal yönetim anlayışı konu edilecektir. Bu çerçevede finansal kurumlarda risk yönetim teorisi incelenecektir. Öte yandan, bankacılık sistemlerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi de ders içeriğindedir.

 

İKT534 - Bankacılıkta Aktif, Pasif ve Risk Yönetimi  (3 + 0), 3 AKTS:8
Bankalarda aktif pasif yönetimi / Bankalarda aktif pasif yönetiminin önemi / Aktif pasif yönetimi için çerçeveler / Bankacılıkta pasiflerin yönetimi: pasifler ve özellikleri; öz sermaye; pasiflerin kalitesi; pasif yoğunlaşması; pasiflerin vadesi; pasif maliyeti; pasif karması / Bankacılıkta aktiflerin yönetimi: aktifler ve özellikleri; aktif kalitesi; aktif yoğunlaşması; aktiflerin vadesi; aktif geliri; aktif karması; faiz getirmeyen aktifler / Aktif pasif yönetiminin araçları: stratejiler; hâsıla eğrisi analizi; faiz aralığı analizi; simülasyon ve senaryo analizi; süre analizi; riske maruz değer analizi; stres testi; menkul kıymetleştirme; vadeli işlemler, swaplar, gelecek piyasalar, opsiyonlar / Aktif pasif yönetiminin denetimi / Piyasa riski yönetimi: faiz oranı riski, döviz kuru riski / Kredi riski yönetimi: bireysel kredi riski, kredi portföyü ve bilanço dışı faaliyetler riski / Likidite riski yönetimi / Hakimiyet ve ülke riskleri / Teknoloji ve operasyon riskleri / Aktif kalitesi riski / Yönetim riski / Etkinlik ve kârlılık riski / İmaj (reputation) riski / Muhasebe ve raporlama riski / Bilgisayar riski / Sermaye yeterliliği ve Basel / Krediler ve teminat karşılığı / Risk yönetiminin etik sorunları / Risklerin geleceği / Türkiye’de bankacılık riskleri ve BASEL

 

İKT536 - Belirsizlik ve Karar Teorisi  (3 + 0), 3 AKTS:8
Belirsizlik altında ve risk oluşturabilecek ortamlarda gerçekleşmesi veya gerçekleşebilmesi olasılıkları karşısında öğrenciye karar verme becerisini geliştirmek ve kazandırmak hedeflenmektedir. Başka bir değiş ile bu ders karar teorisi çerçevesinde sorunun boyutu ve niteliğine göre karar vermeye yönelik model oluşturup uygulayabilmeği amaçlamaktadır. Dersin çıktıları şu şekilde özetlene bilir: Öğrenciye karar verme aşamasında ve karar ağaçlarının oluşturabilmek için gerekli teorik bilgiyi sağlamak. Karar teorisinin model ve yöntemlerini öğrenmek. Çok kriterli karar verme yöntemlerini benimsemek. Bu ders, Fayda teorisi, karar verme türleri, karar ağacı analizi, Markov analizi, Bayes teorimi, Belirsizlik durumlarda karar verme, duyarlılık analizi, Monte Carlo yöntemi gibi konuları kapsar.

 

İKT537 - Davranışsal Finans   (3 + 0), 3 AKTS:8
Standart finans kavramı ve davranışsal finans ile ilişkilendirilmesi/ Rasyonel yatırımcı bakış açısı /Etkin Piyasalar Hipotezi, Davranışsal finansa ait temel kavramlar ve teoriler, Sezgisel yöntemler, Önyargılar, Zarardan kaçınma, Risk algısı, Bilişsel / Duygusal Yaklaşımlar Bireysel / Grup davranışları, Beklenti Teorisi, İrrasyonel yatırımcı yaklaşımları, Arbitraj sınırları, Yatırım ve finansal planlama yaklaşımları, Etiğe dayalı yatırım anlayışı, Portföy dağılım kararları, Davranışsal finansa şirket ve piyasa etkinliği açısından bakış / Finansal düzenlemeler (nudging), Finansal skandallara dayalı vak’a analizleri, Halka açık şirketler açısından kurumsal sosyal sorumluluk, Davranışsal finansa şirket ve piyasa etkinliği açısından bakış/, Aşırı tepki (overreaction) / Düşük tepki (underreaction), Piyasa anomalileri, Piyasalarda yaşanan balon haberler, panik durumu, çöküşler, Davranışsal kurumsal finans ve yönetimsel karar verme, Şirket sahipleri ve üst düzey yöneticilerin şirket piyasa değerlerini etkilemeye yönelik karar süreçleri, Davranışsal kurumsal finans ve yönetimsel karar verme, Yöneticilerin önyargıya dayalı ve standart dışı kararlarının etkileri, Finansal okuryazarlık ve müşteri yönetimi

 

İKT538 - Finans Matematiği  (3 + 0), 3 AKTS:8
Temel Kavramlar ve Paranın Zaman Değeri, Yüzde Hesaplamaları, Maliyet-Kar-Satış Hesaplamaları, Basit Faiz İşlemleri, Basit İskonto, Bileşik Faiz İşlemleri, Bileşik İskonto, Anüite Hesaplamaları ve Uygulamaları, Borç Amortismanı, Tahvil Değerlemesi, Hisse Senedi Değerlemesi, Sabit Varlıklara Yatırım Kararları, Yatırım Karlılığı

 

İKT539 - Finansal Ekonometri  (3 + 0), 3 AKTS:8
Olasılık ve İstatistik Temellerinin Gözden Geçirilmesi/ Ekonometrik Regresyon Modelleri ve Zaman Serileri Metodolojisinin Finansta Kullanımı: Temel Kavramlar/ Tek Değişenli Zaman Serilerinin Modellemesi ve Öngörü/ Çok Değişenli Zaman Serilerinin Modellenmesi: Vektör Otoregresif Modeller (VAR)/ Finansta Uzun Dönem İlişkilerinin Modellenmesi: Eştümleşme ve Hata Düzeltme Modelleri/ Volatilite Model Tahmini: ARCH ve GARCH/ Uzun Hafıza Zaman Serisi Modellemesi I: ARFIMA/ Etkin Piyasa Kavramı ve Piyasa Etkinliğinin Sınanması/ Risk-Getiri Modelleri, Portföy Risk ve Getirisi Hesaplanması/ Portföy Etkinliğinin Testi, Piyasa Mikro Yapısının Modellenmesi/ Sermaye Aktif Fiyatlama Modelleri (CAPM)/ Çok Faktörlü Fiyatlama Modelleri/ Finansal Ekonometri Uygulamaları.

 

İKT540 - Finansal İktisat  (3 + 0), 3 AKTS:8
İktisadi ünitelerin borçlanma faaliyetlerinin iktisadi büyüme olayının bir neticesi olduğu bilinmektedir. Yatırımcıların para ile ilgili davranışları, finansman olayı ile ilgili davranışları, piyasalar, sermaye piyasasının tasnif ve tahlil edildiği konular bu temel unsurlardır. Sermaye piyasasının müessiriyeti, risk ve fayda konuları ile riskin kaynakları ve türlerinin tahlil edildiği konular finansal iktisadın tahlil konularıdır.

 

İSL531 - Banka Muhasebesi ve Denetimi  (3 + 0), 3 AKTS:8
Banka Muhasebesi bir bankanın yönetiminde etkili karar alabilmek ve bunun için de ihtiyaç hissedilen güvenilir bir veri tabanı sağlayabilmek için gerekli en önemli araçlardan biridir. Ders kapsamında banka muhasebesinin temel kriterleri, muhasebe işlemlerinde uygulanan mantık ve kayıt tutma metotları anlatılmaktadır. Ek olarak bankalar ülkelerin para politikası iletim mekanizmasında ve likidite yaratılma mekanizması içinde yer alırlar. Bankalara halkın parasını kullanarak aracılık işlevini yapmaları için kamu otoritesi tarafından özel bir imtiyaz, lisans verilmiştir. Bu nedenle, bankalar özel bir düzenlemeye ve denetim rejimine tabidir. Bu ders kapsamında ayrıca bankaların denetimine ilişkin esaslar verilecektir.

 

İSL535 - Bankacılıkta Pazarlama  (3 + 0), 3 AKTS:8
Pazarlama Kavramı ve Modern Pazarlamanın Tarihsel Gelişimi/Pazarlamanın İç ve Dış Çevre Faktörleri/ Pazarlama Planlaması/ Pazar Bölümleme/ Tüketici, Endüstriyel ve Uluslararası Pazarlar ve Özellikleri/ Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlam Araştırması/ Bankacılık ve Pazarlama/ Bankacılıkta Hizmet Kavramı/ Mamül Yaşam Süreci ve Yeni Ürün Geliştirme/ Banka Hizmetlerinde Fiyatlama ve Fiyatlamayı Etkileyen Faktörler/ Banka Hizmetlerinde Fiyatlandırma Stratejileri ve Yöntemleri/ Banka Hizmetlerinde Tutundurma ( Pazarlama İletişimi) Kararları/ Banka Hizmetlerinde Dağıtım ve Dağıtım Kararları

 

OZHUK529 - Bankacılık Hukuku  (3 + 0), 3 AKTS:8
Türkiye de bankaların nasıl kurulup faaliyete geçebileceği, yabancı bankaların ülkemizde hangi koşulların gerçekleşmesi ile şube açabilecekleri, bankaların tabi oldukları düzenlemeler ve bankalar tarafından gerçekleştirilmesi mümkün olan hukuk işlemlerin neler olduğu hakkında temel bilgiler aktarılacaktır.

 

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi