English
Yetkili Girişi

Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı
Program Çıktıları


1 - Yaptığı özgün araştırmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlar ve bilimsel toplantılarda sunar.
2 - Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak tasarlayıp sonuçlandırır ve raporlar.
3 - Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
4 - Mesleki ve etik sorumluluk gerekleri ve mevzuat hakkında bilgiye sahiptir.
5 - Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır.
6 - Yaşam boyu öğrenme prensibi çerçevesinde mesleki bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri takip eder.
7 - Alanına yönelik yapılan çalışmalarda uygun istatistiksel yöntemler ile analiz-sentez yapar.
8 - Alanına yönelik güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.
9 - Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi süreçleri kullanır.
10 - Mesleki uygulamaları takip ederek kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
11 - Lisans ve yüksek lisans düzeyinde alana özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve olgusal bilgileri kullanır.
12 - Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi