English
Yetkili Girişi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (tezli)
Program Çıktıları


1 - Psikolojik danışma ve rehberlik alanının halihazırda kaydetmiş olduğu kuramsal bilgi birikimini, eleştirel bir gözle ele alıp, yorumlayıp- yeniden sentezleyecek derinlik ve kapsamda, alana ve literatürüne ilişkin bilgi birikime sahip olur.
2 - Psikolojik danışma kuramları ve modelleri çerçevesinde danışan güçlüklerini kavramlaştırarak uygun psikolojik danışma beceri ve müdahalelerini seçebilir.
3 - Psikolojik danışma alanının tarihi, kuramsal bakış açıları ve başta eğitim olmak üzere çeşitli sektörlerdeki uygulamalarına ilişkin kapsamlı bilgi ve anlayışa sahip olur.
4 - Eğitim, ruh sağlığı, aile terapisi ve öğrenci kişilik hizmetleri gibi psikolojik danışma alt-alanlarına ilişkin derin ve kapsamlı bir bilgiye sahip olur.
5 - Bağımsız birer uzman-araştırmacı olacak derecede bilimsel yöntem ve tekniklere ve bilim insanlarının bağlı olması gereken etik ilkelere ilişkin derin ve kapsamlı bilgiye sahip olur.
6 - Bireyi tanıma tekniklerinden mesleki rehberliğe ve eğitsel rehberlikten temel psikolojik danışma becerilerine uzanan bir yelpazede alanın becerilerini hizmet verdiği bireylere ve koşullarına uyarlayarak uygulayabilir.
7 - Bireysel ve grupla psikolojik danışma becerilerini bağımsız bir uzman-uygulayıcı düzeyinde sergileyebilir.
8 - Hizmet verdiği kurum ve çevrenin yerel koşullarını bilimsel ve profesyonel ilkelere uygun bir şekilde irdeleyebilir ve bu koşullara uygun psikolojik danışma ve rehberlik programları hazırlayıp- uygulayabilir.
9 - Psikolojik danışma ve rehberlik alanında hizmet sunarken, hizmet verdiği danışanlar veya öğrencilerin yanısıra bu kişiler ve hizmetlerle ilgili olan diğer paydaşlarla da en üst derecede ilişki ve işbirliği kuracak sosyal becerileri sergileyebilir.
10 - Edinmiş olduğu derin ve kapsamlı kuramsal bakış açılarını değişen toplumsal koşullara uyarlayarak ve hizmet verdiği bireylerin yaşadıkları güçlükleri gelişimsel bir bağlam içerisinde anlamlandırarak, bu bireylerin gelişimsel olarak yol almalarına katkıda bulunabilir.
11 - Mesleki ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla irdeler ve bunları geliştirmek üzere katkıda bulunabilir.
12 - Psikolojik danışma ve rehberlik alanı dahilindeki birçok hizmete ilişkin bağımsız araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma sonuçlarını rapor haline getirerek sunabilir.
13 - Hizmet sunduğu bireylerin yaşam/çalışma koşullarının koruyucu ruh sağlığı hizmetleri ilkelerine uygun bir şekilde iyileştirilmesi yönünde diğer ruh sağlığı alanları ve paydaşlarla işbirliği içinde- öncü roller alabilir.
14 - Hem kişisel hem de mesleki yaşamında yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutuma sahiptir ve demokrasi, insan hakları, bilimsel ve mesleki etik değerlere bağlılık gösterebilir.
15 - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B2 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler, meslektaşları ve beraber çalıştığı paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi