English
Yetkili Girişi

Mimarlık Bölümü
TYYÇ İlişki Tablosu


ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar. 2-Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 3-Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. 4-Disiplinler arası çalışma yapar.

 • 8. Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olabilme.
 • 9. Bina tasarımında taşıyıcı strüktür, yapı kabuğu sistemleri, güvenlik, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve tasarıma entegre edebilme becerisi kazanabilme.
 • YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik 1-Meslek alanında, mesleki uygulamada ve mesleki araştırmalarda, etik ve davranış kurallarına ilişkin kavrayış, davranma alışkanlığı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder. 2-Mimari tasarım / planlama / tasarım süreçlerinde olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar. 3-Alanıyla ilgili mevzuata hâkimdir ve uygun davranır. 4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

 • 7. Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrayabilme.
 • 8. Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olabilme.
 • 9. Bina tasarımında taşıyıcı strüktür, yapı kabuğu sistemleri, güvenlik, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve tasarıma entegre edebilme becerisi kazanabilme.
 • YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler. 2-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. 3-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. 4-Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini verilerle destekler, uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşır. 5-Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar. 6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar 7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

 • 12. Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlayabilme.
 • 13. Mimari proje çerçevesinde proje yönetimi, finans, yapı üretimi, bina ekonomisi, maliyet kontrolü temel ilkelerini; ofis organizasyonu, iş planlama, pazarlama, risk azaltma-düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini anlayabilme.
 • 14. Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için mülkiyet hakları, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın etik ve mesleki yasal sorumluluklarını kavrayabilme.
 • BECERİLER - Bilişsel, Uygulamalı 1-Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. 2-Elde ettiği verileri yorumlar ve değerlendirir. 3-Sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

 • 4. Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlayabilme.
 • 5. Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrayabilme.
 • YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği 1-Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar. 2-Uygulamalarda karşılaşılan ve araştırmaya yönelik oluşan sorunlar üzerine hızlı çözümler üretir.

 • 13. Mimari proje çerçevesinde proje yönetimi, finans, yapı üretimi, bina ekonomisi, maliyet kontrolü temel ilkelerini; ofis organizasyonu, iş planlama, pazarlama, risk azaltma-düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini anlayabilme.
 • BİLGİ - Kuramsal, Olgusal 1-Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 2-Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini değerlendirme ve bilgi üretme yöntemleri bilgisine sahiptir. 3-Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, tasarım, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri tanır. 4-Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. 5-Gıda, yenilenebilir enerji/ biyo enerji, hammadde üretimi ve/veya işleme süreçleri hakkında bilgi sahibidir.

 • 1. Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme.
 • 2. Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırabilecek, değerlendirebilecek, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanabilme.
 • YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği 1-Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 2-Sorgular ve araştırır 3-Bilgiye ulaşır, analitik düşünür ve tasarım yapar. 4-Edinilen bilgileri toplum yararına kullanır.

 • 10. Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini anlayabilme.
 • 11. Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlayabilme.
 • YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler. 2-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. 3-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. 4-Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini verilerle destekler, uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşır. 5-Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar. 6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar 7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

 • 6. Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlayabilecekler, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrayabilme.
 • 7. Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrayabilme.
 • 8. Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olabilme.
 • 9. Bina tasarımında taşıyıcı strüktür, yapı kabuğu sistemleri, güvenlik, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve tasarıma entegre edebilme becerisi kazanabilme.
 • YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar. 2-Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 3-Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. 4-Disiplinler arası çalışma yapar.

 • 9. Bina tasarımında taşıyıcı strüktür, yapı kabuğu sistemleri, güvenlik, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve tasarıma entegre edebilme becerisi kazanabilme.
 • 10. Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini anlayabilme.
 • Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi