English
Yetkili Girişi

Mimarlık Bölümü
Program Çıktıları


1 - 3. İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenebilecek ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlayabilme.
2 - 1. Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme.
3 - 2. Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırabilecek, değerlendirebilecek, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanabilme.
4 - 4. Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlayabilme.
5 - 5. Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrayabilme.
6 - 6. Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlayabilecekler, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrayabilme.
7 - 7. Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrayabilme.
8 - 8. Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olabilme.
9 - 9. Bina tasarımında taşıyıcı strüktür, yapı kabuğu sistemleri, güvenlik, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve tasarıma entegre edebilme becerisi kazanabilme.
10 - 10. Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini anlayabilme.
11 - 11. Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlayabilme.
12 - 12. Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlayabilme.
13 - 13. Mimari proje çerçevesinde proje yönetimi, finans, yapı üretimi, bina ekonomisi, maliyet kontrolü temel ilkelerini; ofis organizasyonu, iş planlama, pazarlama, risk azaltma-düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini anlayabilme.
14 - 14. Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için mülkiyet hakları, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın etik ve mesleki yasal sorumluluklarını kavrayabilme.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi