English
Yetkili Girişi

Mimarlık Bölümü
Ders İçerikleri


- - Güncel Sanat  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

İNG101 - İngilizce  (2 + 0), 2 AKTS:2
Çeşitli metin türlerine yönelik okuma stratejilerini öğrenme; belli paragraf türlerini uygulama. Okunan metinlerle ilgili dilbilgisi ve kelime çalışmaları yapma

 

INT100 - Üniversite Hayatına Giriş  (1 + 0), 1 AKTS:1
Üniversiteye yani başlayan öğrencilerin üniversite hayatına alışmaları için yapılan tanıtım içerikli oryantasyon eğitimidir. Üniversite bünyesindeki araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağı ile ilgili yöntemler, kampus gezisi, şehir ile ilgili tanıtım turları, bölümleri hakkında genel bilgi verilen seminerler ve çeşitli sosyal aktiviteler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

MİM107 - Mimari Anlatım Teknikleri 1  (2 + 2), 3 AKTS:6
Mimari anlatım için gerekli araç, gereçlerin tanıtılması ve kullanımı, Mimari çizimde gerekli teknik ve teorik bilgiler, Mimari teknik çizim standartları, Çizgi, yüzey, hacim, kitle kavramları, Temel geometrik şekillerin çizimi, Epürün tanıtımı, Epür içinde nokta, çizgi, yüzeylerin konumları ve izdüşüm yöntemleri, İzdüşüm çizimleri, izdüşüm düzlemlerinin incelenmesi, görünüşlerin adlandırılması, Üç boyutlu cisimlerin görünüşlerinin çıkarılması, Mimaride plan-kesit-görünüş kavramı, Ölçek ve ölçülendirme, Cisimlerin ölçülendirilmesi, Mimari çizimde ölçülendirme esasları ve uygulamalar.

 

MİM109 - Temel Tasarım ve Maket  (2 + 6), 5 AKTS:12
Tasarımın temel kavram ve ilkelerine giriş, temel tasarıma yönelik üç boyutlu soyut düşünme mantığının geliştirilmesi, iki ve üç boyutlu mekânsal kompozisyonların oluşturulmasında temel tasarım becerilerinin kazandırılması, Temel Tasarım: Tasarım elemanları: Nokta çizgi, düzlem, hacım, doku, renk, ışık, biçim. Tasarım ilkeleri: Tekrar, ritm, oran, ölçek, denge, uyum, karşıtlık, zıtların birlikteliği, devamlılık, egemenlik. Görsel algı: Algı psikolojisi, tasarlama ilkeleri: Yakınlık, benzerlik şekil-zemin. Görsel yanılsama. Mekan kavramı: İki ve üç boyutlu çalışmalarda mekan kurgusu, mimaride mekan geometrisi bilgisi ile strüktür, mekan, biçim, ve çevrenin bir bütün olarak ele alındığı bir tasarım süreci içinde 3 boyutlu, soyut çalışmalarla öğrencilerin tasarım yeteneğini geliştirmek ve mimarlıkla ilgili temel kavramları tasarım yaparak öğrenmelerini sağlamak.. Plastik Sanatlar: Farklı malzeme ve tekniklerin tanıtımı. Doğal ve yapay çevrenin analizi: ayrıştırma, bozma, soyutlama ve tekrar yorumlama. Desen bilgisi: Nokta, çizgi, değer, kontur çizimi, hareket çizimi. Renk bilgisi, renklerin psikolojik etkileri. Tarihsel akış içinde sanatsal evreler: Sanat dalları arasındaki etkileşim, benzer ve farklı gelişmeler. Maket malzemeleri, araçları ve yöntemleri; kesme, delme, yapıştırma, montaj, renklendirme, işleme ve ölçekle; ölçeğe göre maket yapım teknikleri; a

 

MİM111 - Yapı Malzemesi  (3 + 0), 3 AKTS:5
Madde yapısı. Taş, ahşap, alkali, seramik, bağlayıcı, agrega, beton, cam, plastik, metal gibi temel malzemeler. Türleri, özellikleri, kullanım standartları ve malzeme özellikleri hakkında elemanter bilgiler verilmesi. Yapıdaki iç ve dış fizik etkileri. Yangın, rutubet, su, buhar, ısı, ses gibi etkiler, malzemeleri, önlemleri, standart ve yönetmelikleri.

 

TDP101 - Toplumsal Duyarlılık Projeleri  (2 + 0), 2 AKTS:2
Öğrencilerimizin çeşitli toplumsal yardım kuruluşlarında faaliyetlere etkin katılımda bulunmalarını sağlayarak toplumun farklı kesimlerinden ve farklı gelir gruplarından kişilerle (kadın, yaşlı ve çocuk) tanışmaları, onlara bilgi ve becerileri doğrultusunda yardım etmeleri ve bu konuda çeşitli projeler geliştirerek, toplumda daha duyarlı ve sorumlu bireyler olarak yer almalarını sağlamak.

 

TURK101 - Türk Dili ve Edebiyatı I  (2 + 0), 2 AKTS:2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil Aileleri, Türk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , Karatay Türkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçenin ses özellikleri, Türkçenin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi, cümle bilgisi; cümle çeşitleri, cümle tahlilleri.

 

İNG102 - İngilizce  (2 + 0), 2 AKTS:2
Bu ders İngilizce I dersinin devamı niteliğindedir ve orta düzeyde İngilizce’ye giriş (pre-intermediate) konularını içermektedir. Gramer yapıları üzerinde yoğunlaşırken, çeşitli yollarla bütün dil becerilerinin geliştirilmesi teşvik edilmektedir. Alıştırmalar dinleme, sözlü iletişim veya okuma-anlama becerileri veya bunların bir kombinasyonuna yönelik olarak işlenmektedir.

 

MİM102 - Mimari Tasarım 1  (2 + 6), 5 AKTS:8
Mimari Tasarım 1 dersi, Veri Organizasyonu, Düsünsel Organizasyon ve Mekansal Organizasyon konularında bilis ve farkındalık sağlayarak Mimari Tasarıma Giris sürecinde yasanan ilk tasarım deneyiminden tasarım arastırma, gelistirme ve gerçeklestirme düzeylerine geçisi hedeflemektedir. Yerle etkilesimli barınma islevli bir yapının, yer-yapı-mekan iliskileri, esnek program ve malzeme strüktür performans kriterleri doğrultusunda tasarım sürecinin deneyimlenmesidir. Tasarım süreci 3 modülde ve modülleri kuran ve açan soru ve ilgili kavramlarla ele alınmaktadır: Tasarımcı nasıl görür? - Veri Organizasyonu - Yer-yapımekan okuma Tasarımcı nasıl düsünür? - Düsünsel Organizasyon - Problem çözme yerine problem tanımlama. Tasarımcı nasıl kurar? - Mekansal Organizasyon - Tasarım arastırma

 

MİM104 - Yapı Elemanları 1  (2 + 2), 3 AKTS:5
Yapısal kavramlar, yapı sınıflaması, yapım yükleri, zemin türleri, inceleme yöntemleri, kazılar (temeller, yalıtım) yapı sistemlerinin türleri, duvar türleri, duvar boşlukları, kemerler, bacalar, döşeme kaplamaları bu dersin içeriğinde işlenecek konulardır.

 

MİM108 - Mimari Anlatım Teknikleri 2  (2 + 2), 3 AKTS:6
Çeşitli grafik anlatım ve çizim teknikleriyle öğrencinin mimari algı ve ifade becerilerinin geliştirilmesi; Üç boyutlu mimari anlatımın önemi, Mimaride renk, doku, ışık, Animasyon teknikleri vb. ileri anlatım tekniklerinin incelenmesi. Perspektif; paralel ve konik perspektif, perspektif çeşitlerinin incelenmesi, Perspektif çiziminde tanımlamalar. Mimari anlatımda ışık ve gölgenin önemi, İç mekânların, üç boyutlu cisimlerin ve bina perspektiflerinin çizilmesi ve gölgelendirilmesinde çizim kuralları, renklendirmede kuralları.

 

MİM110 - Bina Bilgisi  (1 + 2), 2 AKTS:5
Mimarlığın tanıtımı, mimarlığın ana değerlerinin (kompozisyon, orantı, simetri, ölçü, ritm, denge, madde v.b) açılımları. Mimarlar, mimarlık, mimarlığın sanat, bilim ve mimari eğitimle ilişkisi ve “Yapı Tasarımı ve Kuramı”nın mimari eğitimdeki rolü, mimarlık eğitimi, Bina Bilgisi dersinin mimarlık eğitimindeki yeri ve amacı. Mimarlıkta insan, insan ölçüsü ve eylem kavramları esas alınarak, insan ihtiyaçlarının gerektirdiği boyut ve koşulların irdelenmesi ile bunların mekan kategorilerine dönüştürülmesi. İnsan eylem mekan ilişkisinin, konut ölçeğinde incelenmesi amacıyla, öğrencilere kendi konutlarının mekansal özelliklerinin analizi yaptırılarak, farklı çözümlerin üretilmesi ve uygun ölçek ve teknikte ifade edilmesi. Mimari eserin oluşumunda rol oynayan fiziksel ve sosyal çevre verilerinin mimari tasarıma etkilerinin incelenmesi. Çevre kapsamı içinde eylem alanlarına uygun mekanların oluşturulması için gerekli bilgilerin verilmesi. Özellikle yakın ve uzak çevre ilişkileri dikkate alınarak Mimari tasarımda çevre-kullanıcı-Yapı ilişkisinin kurulması. Oluşturulması gereken tasarım ilke ve kararlarının uygulamalar yolu ile öğrencilere kazandırılması amacıyla, kullanıcı ve çevre özellikleri tanımlanmış olan bir konutun tasarlanması. Mimari tasarlamada biçimlendirme öncesinde yapılan çalışmalar. İhtiyacın belirlenmesi ve program oluşturulması

 

MİM112 - Marka Geliştirme  (2 + 0), 2 AKTS:2
Bu ders kapsamında; marka kavramı, marka kimliğinin oluşturulması, markalaşma süreci,marka kimliği oluşturulurken izlenenecek yöntemler, marka konumlandırma, tüketici ilişkisi, marka değeri ve marka kimliği ilişkisi, marka ismi,marka değerini oluşturan unsurlar, markaların iletişim yönetiminin planlanması gibi hususlar incelenecektir.

 

TURK102 - Türk Dili ve Edebiyatı II  (2 + 0), 2 AKTS:2
İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası, sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikaye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) .

 

AİİT201 - Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I  (2 + 0), 2 AKTS:2
Osmanlının yıkılışı, parçalanması, TBMM nin açılması, Sosyal alanlardaki inkılâplar, Çok partili hayata geçiş.

 

MİM201 - Mimari Tasarım 2  (2 + 6), 5 AKTS:8
Mimari bir sorunu belirleme, gerekli bilgiyi toplama, birlestirme, değerlendirme, gelistirmesi, tasarımda üç boyutlu düsünebilme yeteneğinin kazandırılması, var olan yapılı çevrenin farklı katmanları ile fizik-mekân, sosyal-mekân olarak okunabilmesi, morfolojik iliskiler bağlamında yerlesim dokusunun irdelenmesi,sınırlı ölçüde teknolojik problemlerin çözümü amaçlanan derste çevresel etmenler ve kullanıcı gereksinmeleri doğrultusunda fiziksel çevre analizlerini içeren sınırlı bir programa sahip katlı bir yapının tasarımı yapılacaktır.

 

MİM203 - Bilgisayar Destekli Tasarım I  (2 + 2), 3 AKTS:5
Dersin amacı bilgisayar destekli tasarım ve grafikler için giriş dersidir. Derste Mimari amaçlı kullanılan yazılımları genel olarak tanımak, AutoCad ile 2 boyutlu teknik çizim yapmayı öğrenmek, AutoCad programı açılış, saklama, çıkış, çizim, düzenleme, yazma, ölçülendirme, ekranda görüntüleme, sorgulama, yardımcı ve özel komutlarını öğrenmek, bilgisayar destekli tasarım ve teknik çizim yapma pratiği kazandırmak. Derste, bilgisayar ile endüstriyel, grafiksel, mimari alanlara yönelik form, biçim, nesne veya mekan tasarımlarının sanal ortamda yaratılması ve çıktı alınmasına yönelik uygulamalar yaptırılır.

 

MİM205 - Yapı Elemanları II  (2 + 2), 3 AKTS:5
Merdivenler hakkında genel bilgiler, merdivenlerin tasarım ilkeleri, türleri, merdiven yapım sistemleri, dengelemeleri, merdiven kaplamaları ile ilgili tüm kavramlar. İşlevi biçim, taşıyıcılık, malzeme, üretim teknolojisi özellikleri, çatılar, tanımları ve işlevleri, kurguları, türleri ve sistemleri, malzemeye dayalı ahşap ve metal çatılar, açıklık geçme, çatı örtüleri, tenekecilik işleri, teras çatılar ve detayları, ahşap karkas yapılar, ahşap duvarlar, dilatasyonlar.

 

MİM209 - Mimarlık Tarihi 1  (2 + 0), 2 AKTS:3
Prehistorik devirden başlayarak mimarlık tarihinde önemli yer tutun devirler, Mısır, Mezopotamya, Hitit, Urartu uygarlıklarının temel mimari özellikleri, Antik Yunan, Roma ve Bizans döneminin de başlıca mimari üslup özellikleri, bu devirlerin birbirleriyle etkileşimleri ve süreklilikleri. İlk Mimari yapılar ve gelişim sürecindeki önemli yapılar.

 

MİM225 - Statik-Mukavemet  (1 + 2), 2 AKTS:4
Katı cisim mekaniğine giriş. Moment, bileşke ve kuvvet çifti kavramları. Denge denklemleri ve serbest cisim diyagramı. Kirişlerin kesme ve eğilme. Moment diagramları. Ağırlık merkezi. Atalet momenti. Yayılı yükler ve hidrostatik kuvvetler. Çerçeve ve kafes sistemler. Kablolar, sürtünme, virtüel iş.Çekme, basınç ve kayma, burulma, denge ve bağdaşma ilişkileri, kirişlerde gerilmeler, kirişlerin deformasyonu, gerilme ve şekil değiştirmelerin analizi, Mohr dairesi, kolonların burkulması

 

AİİT202 - Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II  (2 + 0), 2 AKTS:2
Meclis-i Mebusan ın açılışı ve Misak-ı Milli nin Kabulü, İstanbul un işgali, T.B.M.M. açılışı, Sevr Barış Antlaşması, İstiklal Mahkemeleri, 23 Nisan 1920 Sonrası Milli Mücadele Hareketi, Doğu Cephesi Harekatı, I.İnönü Zaferi, İlk Anayasanın Kabulü. II. İnönü Zaferi, Kütahya-Eskişehir Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi, Ankara Antlaşması, Büyük Taarruz, Saltanatın Kaldırılması, Mudanya Mütarekesi, Lozan Antlaşması, Cumhuriyetin İlanı, Hilafetin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Cumhuriyetin İlanından Sonra Yapılan İnkılaplar, Yapılan İnkılaplara Duyulan Tepkiler, Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri, 1923-1930 Dönemi Türk Dış Politikası, 1930-1938 Arası Türk Dış Politikası, Atatürk İlkelerinin Açıklanması.

 

MİM202 - Mimari Tasarım III   (2 + 6), 5 AKTS:10
Eğitim, Kültür, Sağlık, Spor vb. amaçlı çok işlevli, küçük ölçekli bir yapının tasarımı, avan proje ve kısmi uygulama projesi olarak sunumu.

 

MİM204 - Bilgisayar Destekli Tasarım II  (2 + 2), 3 AKTS:5
Mimari çizimde kullanılan Autocad Programı ile 3 boyutlu çizim yapma, komut özelliklerinin tanıtılması, 2 ve 3 boyutlu sunum teknikleri, program dili, çizim deyimleri, 2 ve 3 boyutlu çizimler: plan, kesit, tarama, ölçülendirme, tabakalandırma. Ders kapsamında komut nesne ilişkisi, temel üç boyutlu geometrik nesneler- gelişmiş üç boyutlu geometrik nesnelerin yaratılma biçimleri, yaratılan bu üçboyutlu nesnelerin özellik değişkenleri-fiziksel dönüştürücüleri, temel deformasyon komutları, iki boyutlu şekillerin üç boyutlu nesnelere dönüştürülmesi, iki boyutlu nesne değişkenleri, temel renk- ışık bilgisi, ışık türleri- etkileri, kamera oluşturma, çevresel etkiler, foto- gerçekçi resim oluşturma yöntemleri, nesneleri canlandırma ve simülasyon oluşturma gibi konular uygulamalı olarak işlenir.

 

MİM210 - Mimarlık Tarihi II  (2 + 0), 2 AKTS:4
Tarihi süreçte yer alan İslam Öncesi; Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar, İslam sonrası; Karahanlı, Gaznelli, Büyük Selçuklu, Zengi, Tolunoğlu, Memlük dünya sanatı tarihine neler kattığı, hangi yapılarla öne çıktığı anlatılmaktadır. Tarihte kurdukları medeniyetler, ve ortaya koymuş oldukları, tarihi yapılarla (medrese, kervansaray, cami, saray, mescid, ulu cami, türbe, han ve hamam) ve bu eserlerde kullanmış oldukları taş, ahşap, çini ve hat (Kaligrafi), süslemelerindeki özgün detayları hakkında bilgiler bu dersin kapsamında verilmektedir.

 

MİM228 - Yapı Statiği  (2 + 0), 2 AKTS:4
Genel bilgiler / İzostatik sistemlerin sabit yüklere göre hesabı, kesit zorlarının hesabı, kesit zorları diyagramları / Hareketli yüklere göre hesap, tesir çizgileri / İzostatik sistemlerin incelenmesi / Gerber kirişleri, üç mafsallı kemer ve çerçeveler, kafes sistemler / İzostatik sistemlerde şekil değiştirme ve yer değiştirmelerin hesabı.

 

MİM290 - Staj I  (0 + 0), 0 AKTS:2
Staj herhangi bir iş yerinde (kamu ya da özel sektör) dört haftalık (20 işgünü) yapı malzemelerini ve yapı elemanlarını öğrenmelerini öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için staj defterine yaptığı çalışmaları işleyerek teslim etmeleri gerekmektedir.

 

MİM213 - Eskiz Teknikleri  (1 + 2), 2 AKTS:4
El-göz-beyin koordinasyonu ile tasarımcı düşünme konusunda bilgi ve beceri kazandıracak pratikler

 

MİM214 - Yapılarda Nem ve Su Sorunları  (2 + 0), 2 AKTS:4
Yapı açısından istenmeyen suyun tanımı, etki biçimleri, yeraltı ve yerüstü yapı kabuklarında su ve nem etkileri ve önlemleri, zemin suyunun etki biçimi, sınıflandırma, sudan korunma ilkeleri ve korunma biçimleri, yapı yalıtım gereçleri, verilen bilgiler ışığında sorunlara göre detay çözümlerinin geliştirilmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

MİM215 - Ahşap ve Çelik Yapılar  (1 + 2), 2 AKTS:4
Çelik yapıların tarihsel gelişimi, çelik malzemenin yapısal özellikleri, yapı ürünü olarak kullanılan çeliğin, yapı üretiminin mimari tasarım, yapım, kullanım, yıkım ve geri dönüşüm evrelerine olan olumlu-olumsuz etkileri, çelik yapı elemanları (kiriş, kolon, döşeme ve stabilite elemanları), dolu, boşluklu ve kafes gövdeli kirişler, çelik yapı elemanlarının birleşim teknikleri (perçinli, bulonlu, kaynaklı birleşimler) ve tasarım-üretim ilkeleri, büyük açıklıklı çelik yapıların tasarım ve üretim ilkeleri kapsamında: çerçeve, kafes, uzaysal, asma-germe (kablo taşıyıcılı) ve karma sistemler, jeodezik kubbeler, çok katlı çelik yapılarda taşıyıcı sistemler (çerçeve, perde duvarlı, duvar kirişli, çekirdekli, tübüler, sistemler), kat yüksekliğinde kafes-kiriş sistemleri ve hücre sistemler, hafif çelik taşıyıcılarla yapı üretimi (LGS) tasarım - üretim esasları hakkında temel bilgiler.

 

MİM216 - Çağdaş Yapı Gereçleri  (2 + 0), 2 AKTS:4
Yapı tanımları, doğa – strüktür ilişkisi, yapıların gereçlerine ve sistemlerine göre sınıflandırılması (Bayülgen, Otto, Engel, Türkçü sınıflandırmaları), katlanmış plaklar, kabuk sistemler, asma ve kablo sistemler, pnömatik strüktür, yüksek katlı strüktürler, seçilen yapı incelemeleri

 

MİM218 - İleri Yapım Teknikleri  (1 + 2), 2 AKTS:4
Bu ders özel strüktürel sistem tipolojilerini geleneksel olmayan inşa teknikleri ve ileri mühendisliği içererek sunar. Seçilen sistemler, temel bileşenleri, pratik sınırları, gerekli kaynaklar ve uygulama potansiyellerini görselleştiren gerçek örnekler üzerine tanımlanmıştır. Ders basit inşa uygulamalarını içerir.

 

MİM219 - Mimarlık, Tasarım, Teknoloji  (2 + 0), 2 AKTS:4
Sabit ve hareketli yük, rüzgar yükü, sismik yapısal sistem kriterleri ile betonarme, çelik ve ahşap konstrüksiyonların genel ilke, analiz ve tasarımları, kolon, yapısal detay, yalıtılmış ve birleştirilmiş pabuçlar ve toprakaltı koşulları ve temel tasarımı analizi çalışılmaktadır.

 

MİM220 - Enerji ve Sürdürülebilirlik Yapı Üretimi  (2 + 0), 2 AKTS:4
Sürdürülebilirlik kavramı ve tarihsel gelişimi, sürdürülebilirliğin ekolojik, ekonomik ve sosyal boyutları, sürdürülebilirlik ve mimarlık ilişkisi kapsamında sürdürülebilir mimarlık, sürdürülebilir mimaride ilkeler, stratejiler ve yöntemler

 

MİM221 - İnsan-İç Mekan İsimleri  (2 + 0), 2 AKTS:4
Koruma hissi ile başlayan mekan kavramının, mekan geometrisi, kültür, zaman, yer ve yön faktörleriyle incelenmesi. Mimarlık tarihinde mekan kavramı, mekanın tanımı, mekanı biçimlendiren elemanlar, mekan geometrisi, mekanın boyutları ve oranı, mekan-fonksiyon ilişkisi, mekan algılaması, mekanda hareket, mekanda yön, mekan ve kültür arasındaki ilişkiler, zaman-mekan-mimarlık

 

MİM222 - Endüstriyel Yapılar ve Tasarımı  (1 + 2), 2 AKTS:4
Endüstri, gösteri ve spor binalarının özellik gerektiren programlarının hazırlanması, teknik ve teknolojik gereksinimleri mekan kurgularına yansıtılması, konfor gereksinimleri, yaşam güvenliği, erişilebilirlik konularında kurgularının irdelenmesini kapsar.

 

MİM223 - İnsan-Dış Mekan İlişkileri  (2 + 0), 2 AKTS:4
Toplumsal yaşamın şekillenmesinde belirleyici rol oynayan ekonomik ve kültürel faktörler, mekanların oluşumunu da etkilemektedir. Bu anlamda kentsel dokuyu oluşturan mekanların “üretim” ve “tüketim” (kullanım) sürecinde, ekonomik, teknolojik, organizasyonel, yönetimsel, hukuksal, toplumsal, kültürel, vb. etkileri ele almak ve kuramsal bilgilenmeyi belirlenen mekan üzerinden analiz etmek ve tartışmak dersin içeriğini oluşturacaktır.

 

MİM226 - Yapıda Bakım Onarım  (2 + 0), 2 AKTS:4
Yapılarda doğadan ve insandan kaynaklanan hasarlar, betonarme, çelik, ahşap ve yığma yapılarda oluşan hasarlar, hasar teşhis yöntemleri, hasarın projeye işlenmesi, hasarlı yapıda müdahale yöntemleri.

 

MİM230 - Yapılarda Ses Yalıtımı  (2 + 0), 2 AKTS:4
Sessel ve işitsel olaylarda temel kavramlar, açık hava ve kapalı mekanda ses alanı arasındaki ayrımlar, kapalı mekanlarda sesin yansıması ve yutulması, hacim akustiği parametreleri, yansışım olayı ve süresi, optimum yansışım süresi, ses düzeyi hesapları, ilk yansımalar, varlık ölçütü ve yanıt eğrisi, akustik kusurlar ve önlemleri konularında temel bilgiler, mevcut salonların incelenmesi ve bir konferans salonunun hacim akustiği projesi

 

MİM232 - Tasarımda Renk Armonisi  (1 + 2), 2 AKTS:4
Görme ve renk algılama, iki ve üç boyutlu renk dizgeleri, renk karışım kuralları, ışık – renk ilişkisi, genel renk komposizyon kuralları, iç mekan ve yapı yüzü renk tasarım ilkeleri, Munsell Renk Dizgesi ile kuramsal ve kılgısal çalışmalar, renk tasarım örneklerinin incelenmesi

 

MİM311 - Mimari Peyzaj Planlaması  (1 + 2), 2 AKTS:4
Mekansal tasarım, dış mekan nitelikleri, peyzaj tasarımına etki eden faktörler, peyzaj yapıları

 

MİM313 - Konaklama Yapıları  (2 + 0), 2 AKTS:4
Bu ders konaklama ve ulaşım binalarında tasarım ilkelerini öğretmek ve çağdaş yaklaşımları irdeleyerek öğrenciye sözü edilen bina programlarını kavratmayı hedefler.

 

MİM314 - Avm Yapıları  (2 + 0), 2 AKTS:4
Kültürel süreklilik açısından, kültür değeri niteliğinde olan mimari tipolojilere kuramsal bakış. Tarihsel süreç içinde kent morfolojisi, konut tipolojileri ilişkisi. Tipolojik çözümleme teknikleri. Çözümleme sonucu sınıflandırma ve sınıflandırılmış tiplerle mimari tasarım ilişkileri.

 

MİM315 - Türk Evi Plan Tipolojileri  (2 + 0), 2 AKTS:4
Türk evi ile ilgili temel kaynakların tanıtılması, Türk evi kavramı, nitelikleri ve kökeni/ Türk evinin yayılma alanları ve Osmanlı konut mimarlığına genel bakış/ Türk evini oluşturan etkenler/ Türk evinin biçimsel gelişimi/ Türk evini oluşturan unsurlar; oda, sofa, eyvan/ Türk evini oluşturan unsurlar; servis mekanları; mutfak, merdiven, hamam, hela / Türk evinde katlara göre işlev dağılımı/ Türk evi plan tipleri/ Türk evi yapım sistemi/ Türk evi cephe özellikleri/ Türk evi korunma sorunları/ Ahşap yapıları koruma kriterleri/ Restorasyon uygulamalarına bir örnek- Gerze Yakup Ağa Konağı

 

MİM316 - Tarihi Çevrede Çağdaş Yapılaşma  (2 + 0), 2 AKTS:4
Feodal dönemden günümüze batı medeniyetinin gelişim sürecinin kendi içindeki tarihsel dönüşümü ve analizi, ayrıca günümüz toplumlarıyla kurulacak bağlantılar ve karşılaştırmalı analizler.

 

MİM317 - Aydınlatma  (1 + 2), 2 AKTS:4
Aydınlatma tasarımı ve mimarlık ilişkisi, ışığın yansıması ve geçmesi ile ilgili olaylar, lamba ışığı ile ilgili ortalama aydınlık düzeyi hesabı, ışık kaynakları, lambalar ve aydınlatma aygıtları, aydınlığın niteliği, yapma aydınlatmada optimum enerji kullanımı, değişik işlevli hacimlerde yapma aydınlatma düzenleri.

 

MİM318 - Ekolojik Mimarlık  (2 + 0), 2 AKTS:4
Ekoloji kavramı, doğal kaynakların ekolojik özellikleri ve ekolojinin mimarlıktaki yeri. Ekolojik mimarlık ve ekolojik tasarım. Sürdürülebilir mimarlık içinde ekolojik tasarım. Eski binaların ekolojik kabuller kapsamında yeniden değerlendirilmesi, çevreye duyarlı enerji-etkin yeni bina tasarımları (ekolojik tasarım ölçütlerinin, enerji korunumu sağlamak (fiziksel çevre etmenleriyle uyumlu yapılı çevre organizasyonu) ve enerji kazancını artırmak amaçlı başlıklar altında tanıtılması. İleri teknoloji ürünü akıllı binalar (sıfır enerji binalar, akıllı binalar, geleceğe ilişkin ekolojik ütopyalar).

 

MİM320 - Grafik Sunum ve Teknikleri  (1 + 2), 2 AKTS:4
Grafik sunum tekniklerinin araçlarının belirlenmesi (Fotomontaj, Kolaj, Modelleme, CAD yazılımı vs. yazılımlar); mimarı sunumun ögelerinin tanımlanması (Gözlem Eskizleri, Ölçüm, Ölçek, Planlar, Kesitler, Görünüşler, Perspektif, Aksonometrik Çizimler, İzometrik çizimle vs.); bu bağlamda “Kavramsal İfade”, “Analitik İfade” biçimlerinin tartışılması; Görsel Senaryoların oluşturulması, Grafik ve Sözlü Sunumlar ile Portfolyoların hazırlanması.

 

MİM321 - Yüksek Yapılarda Tasarım Sorunları  (1 + 2), 2 AKTS:4
Mimari tasarım öncesinde çalışılacak alanı/kent dokusunu/kent belleğine ait izleri anlamayı/algılamayı/okumayı öğrenmek. Tasarım öncesinde çalışılacak alandaki yapılı çevreye ait mimari bilgileri değerlendirmek. Tarihsel, kültürel ve sosyal birikimlerin mimariye yansımasını algılamak ve yorumlamak. Tasarımın çevresine kazandırdığı olumlu/olumsuz değerlerin analizi.

 

MİM322 - Mimaride Koruma Kavramları  (2 + 0), 2 AKTS:4
Koruma düşüncesinin tarihsel gelişimi ve kuramsal temeli, koruma ölçütleri, korunacak mimari değerlerin sınıflandırılması, tarihi çevre ve yapıların bozulma nedenleri anlatılmaktadır. Tek yapı, yapı grupları, kent ve sit ölçeklerinde koruma yöntemleri, alan çalışmaları ve restorasyona hazırlık aşamasına (gerekli belgeler, hazırlanacak projeler ve izlenecek yasal prosedür) yönelik bilgiler verilerek, ülkemiz ve dünyadaki koruma uygulamalarından örnekler aktarılmaktadır.

 

MİM323 - Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı  (3 + 0), 3 AKTS:8
Giriş. Depremin nedenleri ve deprem terimleri. Mimari projede uyulması gereken kurallar. Yapı taşıyıcı sistemleri. Temel izolasyon sistemleri. Tepki spektrumlarının elde edilmesi. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik. Eşdeğer yatay yük, mod birleştirme ve zaman tanım alanında hesap yöntemleri. Uygulamalar.

 

MİM324 - Geleneksel Yapı Malzemelerinde Bozulmalar  (2 + 0), 2 AKTS:4
Yapı malzemesi gereksinimi, tanımı, gelişimi, standart, yönetmelik, iç yapılar ve özeliklerinin aktarılması ve bu doğrultuda; doğal taşlar, ahşap, metaller (demir-çelik, alüminyum ve diğer metaller), seramikler, cam, kireç-alçı-çimento, agregalar, karışımlar (harçlar-beton), polimerler, boya, halı, yalıtım ürünleri.

 

MİM325 - Maket Yapım Teknikleri  (1 + 2), 2 AKTS:4
Mekan kavramının ve üçüncü boyut’un algılanması. Yapım tekniği ve malzeme. Oran ve ölçü, doluluk ve boşluk – ışık ve gölge – iç ve dış ilişkisi ve tasarım ilkelerinin vb. sorgulanması.

 

MİM326 - Kentsel Koruma  (2 + 0), 2 AKTS:4
Kentsel gelişme, kentsel eskime. Kentsel koruma, korunacak eser. Mimari, kültürel miras. Sit kavramları. Koruma, nedenleri. Korumanın tarihçesi. Korunacak yapı ve sitlerin belirlenmesi- saptama, tescil, . Koruma gurubu belirleme. Koruma amaçlı planlama. Korumaya ilişkin yasal çerçeve. Koruma-yenileme ekonomisi.

 

MİM327 - Mimaride Kaplama Malzemeleri  (2 + 0), 2 AKTS:4
Mimari tasarımda iç mimarinin önemi, mimari ve iç mimaride tasarım süreçleri, mimar-içmimar işbirliği, iç mimaride renk, ışık, doku, malzeme ve bileşenler, boşluğun mimari ve iç mimari açısından ele alınış farklılığı bu ders kapsamı içinde yer alacaktır.

 

MİM328 - Islak Zeminlerin Tasarımları ve Donanımları  (2 + 0), 2 AKTS:4
Saydamlık kavramının tanımı amaçları ve mimarideki yeri; Saydamlığın algılanması ve boyutları; Tarih öncesi dönemden başlayarak günümüze kadar geçen süreçte; gelenek-görenek, inanç, coğrafya, iklim, malzeme ve teknoloji gibi birçok parametreye bağlı olarak gelişen, batı ve doğu uygarlıklarına ait mimarlık kuramlarının saydamlık kavramı üzerinden okunması ve saydamlığın gelişim süreci; örnekler üzerinden irdeleme ve tartışma

 

MİM329 - Yapı Uygulama ve Detay Tekniği  (2 + 0), 2 AKTS:4
İnşaat sektörünün bir ürünü olarak konutun kendi piyasasını “konut piyasası” oluşturulmasını ilgili sosyal bilim disiplinleri bağlamında incelemek.

 

MİM330 - Malzeme Bilimi  (2 + 0), 2 AKTS:4
Standard test metodlarının kullanılması, mukavemetin temel prensipleri, yapı malzemesinin basınç mukavemeti, yapı malzemesinin eğilme mukavemeti, yapı malzemesinin çekme mukavemeti, eksenel kuvvetler, normal kuvvet ve durum örnekleriyle deneyleme.

 

MİM332 - 3 Boyutlu Sunum Teknikleri  (0 + 4), 2 AKTS:4
Ölçme ve Ölçme Bilgisi, Çağdaş Ölçme Tekniklerinde Kullanılan Yardımcı Araçlar; EDM, Total Station, Fotoğraf Makineleri, Lazer Tarayıcılar, Mimarlık Fotogrametrisi, Lazer Tarama Sistemleri

 

MİM408 - Spor Yapıları  (1 + 2), 2 AKTS:4
Endüstri, gösteri ve spor binalarının özellik gerektiren programlarının hazırlanması, teknik ve teknolojik gereksinimleri mekan kurgularına yansıtılması, konfor gereksinimleri, yaşam güvenliği, erişilebilirlik konularında kurgularının irdelenmesini kapsar.

 

MİM410 - Türkiye nin Mimarlık Mirasları  (2 + 0), 2 AKTS:4
Modern mimarlık mirası tanımı ve kapsamı. Bu mirasın belgelenmesi ve korunmasına ilişkin çalışmaların değerlendirilmesi

 

MİM411 - Sağlık Yapıları  (2 + 0), 2 AKTS:4
Sağlık, eğitim ve ofis binaları ile ilgili tanımlar, kavramlar ve tarihi gelişimler, ilgili yönetmelikler/Sağlık, eğitim ve ofis binalarında; mekân, mekân kurgusu ve algısı ve mekanlar arası ilişkiler / Tasarlama kriterleri/ İlgili örnekler üzerinden incelemeler.

 

MİM412 - İnşaatlarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği  (2 + 0), 2 AKTS:4
İşçi ve işveren tanımları ve kavramları, işveren iş ilişkisi ve işyeri tanımları, ücret ve ücretin ödenmesi, işverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri, iş sağlığı ve güvenliği temel bilgileri, işçilerin hakları, iş kanununda işçi sağlığını ilgilendiren maddeler, işin durdurulması veya iş yerinin kapatılması, meslek hastalıklarının sınıflandırılması, meslek hastalıklarından korunma, iş kazalarında görünen ve görünmeyen zararlar, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda yapılması gereken görevler, kanunlar ve yönetmelikler.

 

MİM413 - Kentsel Dönüşüm  (3 + 0), 3 AKTS:8
Kentsel mekânda örnek alanlar üzerinde planlama, dönüşüm konularına ilişkin teorik ve uygulamalı bir çalışma yürütülmesi ve bu kapsamda yönetim ve finans modelleri, uygulama araçları geliştirilmesi

 

MİM414 - Engelliler için Tasarım  (2 + 0), 2 AKTS:4
Konu ile ilgili yasal düzenleme örneklerinin, özürlülere uygun tasarım bilgilerinin hem kentsel mekan ve hem de yapılar ve yapı kısımları açısından irdelenmesi

 

MİM415 - Yangın Güvenlikli Yapılar  (2 + 0), 2 AKTS:4
Giriş, önleme, haberleşme, kaçış, sınırlama, söndürme

 

MİM416 - Betonarme Konstrüksiyon ve Elemanları  (1 + 2), 2 AKTS:4
Betonarme elemanların oluşturulmasında kullanılan yüzey kaplaması ve bu kaplamanın bağlaması ve desteklenmesi için gerekli olan parça sistemleri, bu sistemlerin önemi, hangi malzemelerle oluşturuldukları, kalıp çeşitleri, ile ilgili temel bilgiler verilecektir.

 

MİM417 - Kentsel Tasarım  (1 + 2), 2 AKTS:4
Çağdaş planlama yaklaşımı içinde, kentsel tasarımın ölçek, yeri ve rolünün tartışılması, Kentsel tasarımın ele alış, teknik ve yöntemleri ile ilgili bilgi aktarımı, Teorik olarak verilen bu bilgiler ışığında seçilen bir kentsel tasarım alanında kentsel tasarım projesi çalışması yapılması.

 

MİM418 - Yapı Teknolojisi  (2 + 0), 2 AKTS:4
İnşaat sektörünün bir ürünü olarak konutun kendi piyasasını “konut piyasası” oluşturulmasını ilgili sosyal bilim disiplinleri bağlamında incelemek.

 

MİM419 - Topoğrafya 1  (1 + 2), 2 AKTS:4
Haritaların üretilmesi ile ilgili teknik esasların verilmesi, teknik elemanların topografya(ölçme bilgisi) ile ilgili problemlerin çözülmesini sağlamak, her türlü mimarlık-mühendislik projelerin araziye uygulanmasını ve yapı yerinin gösterilmesini, yapıya kot verilmesi, hafriyat(hacim) hesaplamalarının yapılması konuları ile ilgili temel bilgiler verilecektir.

 

MİM421 - Konut Alanları Tasarımı  (2 + 0), 2 AKTS:4
Konut, barınma işlevlerinin incelenmesi/Konut türleri/Konut tasarımına etki eden faktörler/Konutta yer alan eylemler/Farklı konut çözüm örnekleri ve tartışmalar.

 

MİM422 - Yapılarda Sürdürülebilirlik  (2 + 0), 2 AKTS:4
Bu ders çevreye duyarlı binaların ve bunların kentsel bağlamda tasarımı ve inşası konularını keşfeder.

 

MİM424 - Prefabrike Beton Yapılar  (2 + 0), 2 AKTS:4
Gazbeton yapı ürünlerinin üretim tekniği, uygulama teknikleri, yüzey işlemleri, deprem güvenliği açısından yararları, yapılarda Enerji Performansı Yönetmeliğindeki yeri, yapı fiziği açısından yararları, projelendirme ve cephe çözümlemede sağladığı yararlar, Yapılarda ısı yalıtımı, yoğuşma ve ses yalıtımı etüdü ve örnek proje, Yapılarda cephe çözümleri, Yığma yapıların projelendirilmesi.

 

MİM301 - Mimari Tasarım IV   (2 + 6), 5 AKTS:10
Doku, islev, tarih, doğal ve topografik nitelikler açısından kentin özellik gösteren bölgeleri ve yakın çevresinde tasarım denemeleri yapmaktır. Çalısmalar belirtilen bölgelerden birinde sosyal, islevsel ve mekansal özelliklerin saptanmasıyla baslayacaktır. Bu arastırmalar sonucunda öğrencinin belirlediği islevsel öneriler üzerinde tartısılacak; kentin değisen yapısı içinde yeni islevler, tarihi özellikler, yapıların sağlıklastırılması, kent bosluklarının ve açık alanların düzenlenmesi gibi konular gündeme gelecektir. Bu yaklasımlar içinde öneri bina tasarımında, mekansallık, farklı islevlerin üst üste gelmesinden doğan tasarım sorunları, değerlendirilecek önemli asamalardır.

 

MİM303 - Yapı Uygulama Projesi  (2 + 4), 4 AKTS:5
Bu ders kapsamında tasarlatılan bir yapının uygulama projesi ölçeklerinde ayrıntılarının çözülmesi ve sunumu istenmektedir.

 

MİM305 - Mimarlık Tarihi III  (2 + 0), 2 AKTS:2
Özellikleri Anadolu da tarih öncesi dönemlerden başlayarak, günümüze kadar inşa edilmiş bulunan mimari eserlerin özellikleri, gelişmeleri, değişmeleri örnekler verilerek, Anadolu dışındaki örneklerle olan ilişkilerinden de bahsedilerek anlatılmaktadır. Anadolu Tarihi içerisinde Selçuklar, Beylikler ve Osmanlı dönemi mimarisi detaylandırılacaktır.

 

MİM309 - Tarihi Çevre Koruma  (3 + 0), 3 AKTS:3
Tarihi çevre, anıt kavramlarının açıklanması, çevre, insan, anıt ilişkilerinin kurulması, anıtlardaki bozulma nedenlerinin irdelenmesi ve yapıların onarımında uyulması gereken yasal teknik ve estetik kuralların açıklanması.

 

MİM319 - Yapı Fiziği  (1 + 2), 2 AKTS:3
Aydınlatma, aydınlık kavramı nicelik, nitelik, doğal ve yapay ışık kaynakları, aydınlık düzenleri ile mimarinin ilişkisi, mimaride renk, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirmeye giriş, elektrik tesisatı konuları dersin kapsamında anlatılacaktır.

 

MİM302 - Mimari Tasarım V   (2 + 6), 5 AKTS:10
Bu proje atölyesinde mimari tasarımın tekrar, çoğaltma ve çesitlendirme problemleri islenmekte ve bu problemleri sistematik olarak yaklasmanın yöntemleri konu edilmektedir. Konu aynı zamanda norm ve standart olusturma, normlar ve standartlar üzerinde islem yapma problemi olarak tanımlanmaktadır. Problemin ekonomik ve teknik boyutları kültürel ve ontolojik boyutları ile birlikte islenmekte, üretim teknikleri, yapı malzemeleri ve nicelikleri, yasama biçimleri ve alıskanlikları, varolus, bellek gibi konuları ile birarada ele alınmaktadır. Tekrar, çoğaltma ve çesitlendirme problemleri yeni yerlesim alanlarının yanı sıra, kent içindeki çöküntü alanlarını sıhhilestirme, kent içi düğüm noktalarında “karısık yapılasma” (çarsı-büro-konut-otopark) konuları aracılığı ile de islenmektedir.

 

MİM304 - Tesisat Bilgisi  (2 + 0), 2 AKTS:2
Bu ders kapsamında; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirmeye giriş, güneş toplaçları ile ısıtma tesisatı, ısıtma sistemleri ve temel özellikleri, havalandırma, doğal ve yapay havalandırma ilkeleri, iklimlendirme sistemleri, elektrik tesisatı ile ilgili elemanlar ve gereçler, yapılarda aydınlatma tesisatı proje örneklerinin incelenmesi, aydınlatma projesi–aydınlatma tesisatı projesi ilişkisi, bütünleşik aydınlatmada aydınlık düzeyi kontrol sistemleri, aydınlatma tesisatı projesinin hazırlanması ve tesisatın kullanılışının belirlenmesi, sıhhi tesisat–proje ilişkileri ıslak mekanların düzenlenmesinde etkide bulunan faktörler, temiz su tesisatı, pis su tesisatı yağmur suyu tesisatı, çevresel drenaj konularında temel bilgiler verilecektir.

 

MİM306 - Sanat Tarihi   (2 + 0), 2 AKTS:2
Sanat Tarihinin tanımını yaparak, sanatın, tarihi süreç içerisinde değişimini ve gelişimini anlatmaktadır. Türk Sanatı Araştırmaları, Türk sanatının dalları ve bunların özellikleri örnekler verilerek anlatılmaktadır.

 

MİM308 - Betonarme  (2 + 0), 2 AKTS:3
Betonarme malzemeler ve özellikleri, temel kavramlar, standart ve yönetmelikler, basit basınç etkisindeki elemanlarla ilgili konstrüktif esaslar ve boyutlandırma ilkeleri, eksenel basınç ve eğilme etkisindeki kolonların tasarımı, kirişlerle ilgili konstrüktif esaslar ve boyutlandırma ilkeleri, döşemelerin tasarımı, temel tasarımı

 

MİM310 - Rölöve-Restorasyon Stüdyosu  (2 + 2), 3 AKTS:5
Tarihi yapıların ölçülmesi ile ilgili geleneksel ve optik ölçme tekniklerinini tanıtımı. Seçilen tarihi bir yapının rölövesinin ve restorasyon projesinin hazırlanması kapsamında ön araştırma ve belgeleme çalışmalarının yapılması. Çizim tekniklerinini açıklanması, hazırlanan 1/50 ölçekli rölöveler üzerinde hasarların, farklı dönem izlerinin belirtilmesi. Uygun müdahale tür ve yöntemlerinin incelenmesi. Restitüsyon ve restorasyon önerilerinin geliştirilmesi.

 

MİM312 - Şehir Planlama ve İmar Hukuku  (3 + 0), 3 AKTS:3
Kent, kentlesme, planlama kavramları; günümüzün sehir planlama konuları; planlamanın hukuki yanı.

 

MİM390 - Staj II   (0 + 0), 0 AKTS:2
Staj herhangi bir iş yerinde (kamu ya da özel sektör) dört haftalık (20 işgünü) bir şantiye deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için staj defterine yaptığı çalışmaları işleyerek teslim etmeleri gerekmektedir.

 

MİM401 - Mimari Tasarım VI   (2 + 6), 5 AKTS:12
Oluşmuş yapısal çevrenin kavranmasına yönelik analizler. Mimarlık - kentsel tasarım çalışması içinde kavramsal konular. Mimari proje bütünü içinde işlev-form-çevre ilişkilerini dikkate alan tasarımlar. Özellik gösteren kentsel alanlarda sıhhileştirme, kentsel yenileme ve ileri yapım teknolojisi ile karmasık fonksiyonlu konuları içeren çözümler.

 

MİM405 - Şehircilik Stüdyosu  (2 + 2), 3 AKTS:7
Bu ders öğrencilere şehiri mimarlığın içinde bulunduğu ortam olarak tanıtarak mimari yapıların kentsel mekanı tanımlamaktaki rollerini tartışmaktadır.

 

MİM407 - Çağdaş Mimarlık Tarihi  (2 + 0), 2 AKTS:3
Yaşadığımız dönemin "Yeni Ruh u" kapsamında sayılabilecek akım ve mimarların sınıflanması. Post Modern söylemin çeşitli yayın ortamlarında gündeme getirildiği şekliyle aktarılması. "Fenomenoloji", "yer", "bağlam", "süblim estetik", "vücut", "anlam" gibi kavramların ve Marksizm, Feminizm, Linguistik kurama bağlılıklar, tarihçilik gibi çıkışların özetlenmesi ve bu kapsamda geometriyi ve biçimi dönüştüren öncü mimarların ileri teknoloji, dekonstrüktivizm ve standart olmayan form anlayışları bağlamında öğrenciye tanıtılması. Yeni kentsel tasarım anlayışları üzerinde durularak Postmodern dönemlerin kentsel anlayışları, koruma algıları ve dönüşüm uygulamalarının tartışılması.

 

MİM402 - Yapım-Yönetim Ekonomisi  (2 + 0), 2 AKTS:3
Mimarların şantiye yönetimi ve organizasyonunda üstlendikleri görevler; üretim sürecine katılan farklı rol sahiplerinin yetkileri sorumlulukları ve iş akış diyagramlarının oluşturulması. Bina ilk yatırım ve kullanım maliyetinin, ekonomik bina tasarımında bina maliyetinin planlanması ve kontrolü, tasarımın çeşitli evrelerinde bina maliyeti hesabına ve maliyet karşılaştırmalarına yönelik uygulamalar.

 

MİM499 - Bitirme Projesi  (2 + 6), 5 AKTS:15
Kent bütünü içinde yakın ve uzak çevrenin proje konusu ile birlikte değerlendirilmesi, islevsel ve strüktürel çözümlerin, konsepte uygun biçimde olusturulması ve sunulması konularında öğrencinin tasarım erkinin, bölüm baskanlığı’nca görevlendirilen “jürice” sınandığı, bağımsız ve güdümsüz, denetimli yürütülen bitirme çalısması.

 

Alan Seçmeli

 

MİM213 - Eskiz Teknikleri  (1 + 2), 2 AKTS:4
El-göz-beyin koordinasyonu ile tasarımcı düşünme konusunda bilgi ve beceri kazandıracak pratikler

 

MİM214 - Yapılarda Nem ve Su Sorunları  (2 + 0), 2 AKTS:4
Yapı açısından istenmeyen suyun tanımı, etki biçimleri, yeraltı ve yerüstü yapı kabuklarında su ve nem etkileri ve önlemleri, zemin suyunun etki biçimi, sınıflandırma, sudan korunma ilkeleri ve korunma biçimleri, yapı yalıtım gereçleri, verilen bilgiler ışığında sorunlara göre detay çözümlerinin geliştirilmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

MİM215 - Ahşap ve Çelik Yapılar  (1 + 2), 2 AKTS:4
Çelik yapıların tarihsel gelişimi, çelik malzemenin yapısal özellikleri, yapı ürünü olarak kullanılan çeliğin, yapı üretiminin mimari tasarım, yapım, kullanım, yıkım ve geri dönüşüm evrelerine olan olumlu-olumsuz etkileri, çelik yapı elemanları (kiriş, kolon, döşeme ve stabilite elemanları), dolu, boşluklu ve kafes gövdeli kirişler, çelik yapı elemanlarının birleşim teknikleri (perçinli, bulonlu, kaynaklı birleşimler) ve tasarım-üretim ilkeleri, büyük açıklıklı çelik yapıların tasarım ve üretim ilkeleri kapsamında: çerçeve, kafes, uzaysal, asma-germe (kablo taşıyıcılı) ve karma sistemler, jeodezik kubbeler, çok katlı çelik yapılarda taşıyıcı sistemler (çerçeve, perde duvarlı, duvar kirişli, çekirdekli, tübüler, sistemler), kat yüksekliğinde kafes-kiriş sistemleri ve hücre sistemler, hafif çelik taşıyıcılarla yapı üretimi (LGS) tasarım - üretim esasları hakkında temel bilgiler.

 

MİM216 - Çağdaş Yapı Gereçleri  (2 + 0), 2 AKTS:4
Yapı tanımları, doğa – strüktür ilişkisi, yapıların gereçlerine ve sistemlerine göre sınıflandırılması (Bayülgen, Otto, Engel, Türkçü sınıflandırmaları), katlanmış plaklar, kabuk sistemler, asma ve kablo sistemler, pnömatik strüktür, yüksek katlı strüktürler, seçilen yapı incelemeleri

 

MİM218 - İleri Yapım Teknikleri  (1 + 2), 2 AKTS:4
Bu ders özel strüktürel sistem tipolojilerini geleneksel olmayan inşa teknikleri ve ileri mühendisliği içererek sunar. Seçilen sistemler, temel bileşenleri, pratik sınırları, gerekli kaynaklar ve uygulama potansiyellerini görselleştiren gerçek örnekler üzerine tanımlanmıştır. Ders basit inşa uygulamalarını içerir.

 

MİM219 - Mimarlık, Tasarım, Teknoloji  (2 + 0), 2 AKTS:4
Sabit ve hareketli yük, rüzgar yükü, sismik yapısal sistem kriterleri ile betonarme, çelik ve ahşap konstrüksiyonların genel ilke, analiz ve tasarımları, kolon, yapısal detay, yalıtılmış ve birleştirilmiş pabuçlar ve toprakaltı koşulları ve temel tasarımı analizi çalışılmaktadır.

 

MİM220 - Enerji ve Sürdürülebilirlik Yapı Üretimi  (2 + 0), 2 AKTS:4
Sürdürülebilirlik kavramı ve tarihsel gelişimi, sürdürülebilirliğin ekolojik, ekonomik ve sosyal boyutları, sürdürülebilirlik ve mimarlık ilişkisi kapsamında sürdürülebilir mimarlık, sürdürülebilir mimaride ilkeler, stratejiler ve yöntemler

 

MİM221 - İnsan-İç Mekan İsimleri  (2 + 0), 2 AKTS:4
Koruma hissi ile başlayan mekan kavramının, mekan geometrisi, kültür, zaman, yer ve yön faktörleriyle incelenmesi. Mimarlık tarihinde mekan kavramı, mekanın tanımı, mekanı biçimlendiren elemanlar, mekan geometrisi, mekanın boyutları ve oranı, mekan-fonksiyon ilişkisi, mekan algılaması, mekanda hareket, mekanda yön, mekan ve kültür arasındaki ilişkiler, zaman-mekan-mimarlık

 

MİM222 - Endüstriyel Yapılar ve Tasarımı  (1 + 2), 2 AKTS:4
Endüstri, gösteri ve spor binalarının özellik gerektiren programlarının hazırlanması, teknik ve teknolojik gereksinimleri mekan kurgularına yansıtılması, konfor gereksinimleri, yaşam güvenliği, erişilebilirlik konularında kurgularının irdelenmesini kapsar.

 

MİM223 - İnsan-Dış Mekan İlişkileri  (2 + 0), 2 AKTS:4
Toplumsal yaşamın şekillenmesinde belirleyici rol oynayan ekonomik ve kültürel faktörler, mekanların oluşumunu da etkilemektedir. Bu anlamda kentsel dokuyu oluşturan mekanların “üretim” ve “tüketim” (kullanım) sürecinde, ekonomik, teknolojik, organizasyonel, yönetimsel, hukuksal, toplumsal, kültürel, vb. etkileri ele almak ve kuramsal bilgilenmeyi belirlenen mekan üzerinden analiz etmek ve tartışmak dersin içeriğini oluşturacaktır.

 

MİM226 - Yapıda Bakım Onarım  (2 + 0), 2 AKTS:4
Yapılarda doğadan ve insandan kaynaklanan hasarlar, betonarme, çelik, ahşap ve yığma yapılarda oluşan hasarlar, hasar teşhis yöntemleri, hasarın projeye işlenmesi, hasarlı yapıda müdahale yöntemleri.

 

MİM230 - Yapılarda Ses Yalıtımı  (2 + 0), 2 AKTS:4
Sessel ve işitsel olaylarda temel kavramlar, açık hava ve kapalı mekanda ses alanı arasındaki ayrımlar, kapalı mekanlarda sesin yansıması ve yutulması, hacim akustiği parametreleri, yansışım olayı ve süresi, optimum yansışım süresi, ses düzeyi hesapları, ilk yansımalar, varlık ölçütü ve yanıt eğrisi, akustik kusurlar ve önlemleri konularında temel bilgiler, mevcut salonların incelenmesi ve bir konferans salonunun hacim akustiği projesi

 

MİM232 - Tasarımda Renk Armonisi  (1 + 2), 2 AKTS:4
Görme ve renk algılama, iki ve üç boyutlu renk dizgeleri, renk karışım kuralları, ışık – renk ilişkisi, genel renk komposizyon kuralları, iç mekan ve yapı yüzü renk tasarım ilkeleri, Munsell Renk Dizgesi ile kuramsal ve kılgısal çalışmalar, renk tasarım örneklerinin incelenmesi

 

MİM311 - Mimari Peyzaj Planlaması  (1 + 2), 2 AKTS:4
Mekansal tasarım, dış mekan nitelikleri, peyzaj tasarımına etki eden faktörler, peyzaj yapıları

 

MİM313 - Konaklama Yapıları  (2 + 0), 2 AKTS:4
Bu ders konaklama ve ulaşım binalarında tasarım ilkelerini öğretmek ve çağdaş yaklaşımları irdeleyerek öğrenciye sözü edilen bina programlarını kavratmayı hedefler.

 

MİM314 - Avm Yapıları  (2 + 0), 2 AKTS:4
Kültürel süreklilik açısından, kültür değeri niteliğinde olan mimari tipolojilere kuramsal bakış. Tarihsel süreç içinde kent morfolojisi, konut tipolojileri ilişkisi. Tipolojik çözümleme teknikleri. Çözümleme sonucu sınıflandırma ve sınıflandırılmış tiplerle mimari tasarım ilişkileri.

 

MİM315 - Türk Evi Plan Tipolojileri  (2 + 0), 2 AKTS:4
Türk evi ile ilgili temel kaynakların tanıtılması, Türk evi kavramı, nitelikleri ve kökeni/ Türk evinin yayılma alanları ve Osmanlı konut mimarlığına genel bakış/ Türk evini oluşturan etkenler/ Türk evinin biçimsel gelişimi/ Türk evini oluşturan unsurlar; oda, sofa, eyvan/ Türk evini oluşturan unsurlar; servis mekanları; mutfak, merdiven, hamam, hela / Türk evinde katlara göre işlev dağılımı/ Türk evi plan tipleri/ Türk evi yapım sistemi/ Türk evi cephe özellikleri/ Türk evi korunma sorunları/ Ahşap yapıları koruma kriterleri/ Restorasyon uygulamalarına bir örnek- Gerze Yakup Ağa Konağı

 

MİM316 - Tarihi Çevrede Çağdaş Yapılaşma  (2 + 0), 2 AKTS:4
Feodal dönemden günümüze batı medeniyetinin gelişim sürecinin kendi içindeki tarihsel dönüşümü ve analizi, ayrıca günümüz toplumlarıyla kurulacak bağlantılar ve karşılaştırmalı analizler.

 

MİM317 - Aydınlatma  (1 + 2), 2 AKTS:4
Aydınlatma tasarımı ve mimarlık ilişkisi, ışığın yansıması ve geçmesi ile ilgili olaylar, lamba ışığı ile ilgili ortalama aydınlık düzeyi hesabı, ışık kaynakları, lambalar ve aydınlatma aygıtları, aydınlığın niteliği, yapma aydınlatmada optimum enerji kullanımı, değişik işlevli hacimlerde yapma aydınlatma düzenleri.

 

MİM318 - Ekolojik Mimarlık  (2 + 0), 2 AKTS:4
Ekoloji kavramı, doğal kaynakların ekolojik özellikleri ve ekolojinin mimarlıktaki yeri. Ekolojik mimarlık ve ekolojik tasarım. Sürdürülebilir mimarlık içinde ekolojik tasarım. Eski binaların ekolojik kabuller kapsamında yeniden değerlendirilmesi, çevreye duyarlı enerji-etkin yeni bina tasarımları (ekolojik tasarım ölçütlerinin, enerji korunumu sağlamak (fiziksel çevre etmenleriyle uyumlu yapılı çevre organizasyonu) ve enerji kazancını artırmak amaçlı başlıklar altında tanıtılması. İleri teknoloji ürünü akıllı binalar (sıfır enerji binalar, akıllı binalar, geleceğe ilişkin ekolojik ütopyalar).

 

MİM320 - Grafik Sunum ve Teknikleri  (1 + 2), 2 AKTS:4
Grafik sunum tekniklerinin araçlarının belirlenmesi (Fotomontaj, Kolaj, Modelleme, CAD yazılımı vs. yazılımlar); mimarı sunumun ögelerinin tanımlanması (Gözlem Eskizleri, Ölçüm, Ölçek, Planlar, Kesitler, Görünüşler, Perspektif, Aksonometrik Çizimler, İzometrik çizimle vs.); bu bağlamda “Kavramsal İfade”, “Analitik İfade” biçimlerinin tartışılması; Görsel Senaryoların oluşturulması, Grafik ve Sözlü Sunumlar ile Portfolyoların hazırlanması.

 

MİM321 - Yüksek Yapılarda Tasarım Sorunları  (1 + 2), 2 AKTS:4
Mimari tasarım öncesinde çalışılacak alanı/kent dokusunu/kent belleğine ait izleri anlamayı/algılamayı/okumayı öğrenmek. Tasarım öncesinde çalışılacak alandaki yapılı çevreye ait mimari bilgileri değerlendirmek. Tarihsel, kültürel ve sosyal birikimlerin mimariye yansımasını algılamak ve yorumlamak. Tasarımın çevresine kazandırdığı olumlu/olumsuz değerlerin analizi.

 

MİM322 - Mimaride Koruma Kavramları  (2 + 0), 2 AKTS:4
Koruma düşüncesinin tarihsel gelişimi ve kuramsal temeli, koruma ölçütleri, korunacak mimari değerlerin sınıflandırılması, tarihi çevre ve yapıların bozulma nedenleri anlatılmaktadır. Tek yapı, yapı grupları, kent ve sit ölçeklerinde koruma yöntemleri, alan çalışmaları ve restorasyona hazırlık aşamasına (gerekli belgeler, hazırlanacak projeler ve izlenecek yasal prosedür) yönelik bilgiler verilerek, ülkemiz ve dünyadaki koruma uygulamalarından örnekler aktarılmaktadır.

 

MİM323 - Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı  (3 + 0), 3 AKTS:8
Giriş. Depremin nedenleri ve deprem terimleri. Mimari projede uyulması gereken kurallar. Yapı taşıyıcı sistemleri. Temel izolasyon sistemleri. Tepki spektrumlarının elde edilmesi. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik. Eşdeğer yatay yük, mod birleştirme ve zaman tanım alanında hesap yöntemleri. Uygulamalar.

 

MİM324 - Geleneksel Yapı Malzemelerinde Bozulmalar  (2 + 0), 2 AKTS:4
Yapı malzemesi gereksinimi, tanımı, gelişimi, standart, yönetmelik, iç yapılar ve özeliklerinin aktarılması ve bu doğrultuda; doğal taşlar, ahşap, metaller (demir-çelik, alüminyum ve diğer metaller), seramikler, cam, kireç-alçı-çimento, agregalar, karışımlar (harçlar-beton), polimerler, boya, halı, yalıtım ürünleri.

 

MİM325 - Maket Yapım Teknikleri  (1 + 2), 2 AKTS:4
Mekan kavramının ve üçüncü boyut’un algılanması. Yapım tekniği ve malzeme. Oran ve ölçü, doluluk ve boşluk – ışık ve gölge – iç ve dış ilişkisi ve tasarım ilkelerinin vb. sorgulanması.

 

MİM326 - Kentsel Koruma  (2 + 0), 2 AKTS:4
Kentsel gelişme, kentsel eskime. Kentsel koruma, korunacak eser. Mimari, kültürel miras. Sit kavramları. Koruma, nedenleri. Korumanın tarihçesi. Korunacak yapı ve sitlerin belirlenmesi- saptama, tescil, . Koruma gurubu belirleme. Koruma amaçlı planlama. Korumaya ilişkin yasal çerçeve. Koruma-yenileme ekonomisi.

 

MİM327 - Mimaride Kaplama Malzemeleri  (2 + 0), 2 AKTS:4
Mimari tasarımda iç mimarinin önemi, mimari ve iç mimaride tasarım süreçleri, mimar-içmimar işbirliği, iç mimaride renk, ışık, doku, malzeme ve bileşenler, boşluğun mimari ve iç mimari açısından ele alınış farklılığı bu ders kapsamı içinde yer alacaktır.

 

MİM328 - Islak Zeminlerin Tasarımları ve Donanımları  (2 + 0), 2 AKTS:4
Saydamlık kavramının tanımı amaçları ve mimarideki yeri; Saydamlığın algılanması ve boyutları; Tarih öncesi dönemden başlayarak günümüze kadar geçen süreçte; gelenek-görenek, inanç, coğrafya, iklim, malzeme ve teknoloji gibi birçok parametreye bağlı olarak gelişen, batı ve doğu uygarlıklarına ait mimarlık kuramlarının saydamlık kavramı üzerinden okunması ve saydamlığın gelişim süreci; örnekler üzerinden irdeleme ve tartışma

 

MİM329 - Yapı Uygulama ve Detay Tekniği  (2 + 0), 2 AKTS:4
İnşaat sektörünün bir ürünü olarak konutun kendi piyasasını “konut piyasası” oluşturulmasını ilgili sosyal bilim disiplinleri bağlamında incelemek.

 

MİM330 - Malzeme Bilimi  (2 + 0), 2 AKTS:4
Standard test metodlarının kullanılması, mukavemetin temel prensipleri, yapı malzemesinin basınç mukavemeti, yapı malzemesinin eğilme mukavemeti, yapı malzemesinin çekme mukavemeti, eksenel kuvvetler, normal kuvvet ve durum örnekleriyle deneyleme.

 

MİM332 - 3 Boyutlu Sunum Teknikleri  (0 + 4), 2 AKTS:4
Ölçme ve Ölçme Bilgisi, Çağdaş Ölçme Tekniklerinde Kullanılan Yardımcı Araçlar; EDM, Total Station, Fotoğraf Makineleri, Lazer Tarayıcılar, Mimarlık Fotogrametrisi, Lazer Tarama Sistemleri

 

MİM408 - Spor Yapıları  (1 + 2), 2 AKTS:4
Endüstri, gösteri ve spor binalarının özellik gerektiren programlarının hazırlanması, teknik ve teknolojik gereksinimleri mekan kurgularına yansıtılması, konfor gereksinimleri, yaşam güvenliği, erişilebilirlik konularında kurgularının irdelenmesini kapsar.

 

MİM410 - Türkiye nin Mimarlık Mirasları  (2 + 0), 2 AKTS:4
Modern mimarlık mirası tanımı ve kapsamı. Bu mirasın belgelenmesi ve korunmasına ilişkin çalışmaların değerlendirilmesi

 

MİM411 - Sağlık Yapıları  (2 + 0), 2 AKTS:4
Sağlık, eğitim ve ofis binaları ile ilgili tanımlar, kavramlar ve tarihi gelişimler, ilgili yönetmelikler/Sağlık, eğitim ve ofis binalarında; mekân, mekân kurgusu ve algısı ve mekanlar arası ilişkiler / Tasarlama kriterleri/ İlgili örnekler üzerinden incelemeler.

 

MİM412 - İnşaatlarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği  (2 + 0), 2 AKTS:4
İşçi ve işveren tanımları ve kavramları, işveren iş ilişkisi ve işyeri tanımları, ücret ve ücretin ödenmesi, işverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri, iş sağlığı ve güvenliği temel bilgileri, işçilerin hakları, iş kanununda işçi sağlığını ilgilendiren maddeler, işin durdurulması veya iş yerinin kapatılması, meslek hastalıklarının sınıflandırılması, meslek hastalıklarından korunma, iş kazalarında görünen ve görünmeyen zararlar, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda yapılması gereken görevler, kanunlar ve yönetmelikler.

 

MİM413 - Kentsel Dönüşüm  (3 + 0), 3 AKTS:8
Kentsel mekânda örnek alanlar üzerinde planlama, dönüşüm konularına ilişkin teorik ve uygulamalı bir çalışma yürütülmesi ve bu kapsamda yönetim ve finans modelleri, uygulama araçları geliştirilmesi

 

MİM414 - Engelliler için Tasarım  (2 + 0), 2 AKTS:4
Konu ile ilgili yasal düzenleme örneklerinin, özürlülere uygun tasarım bilgilerinin hem kentsel mekan ve hem de yapılar ve yapı kısımları açısından irdelenmesi

 

MİM415 - Yangın Güvenlikli Yapılar  (2 + 0), 2 AKTS:4
Giriş, önleme, haberleşme, kaçış, sınırlama, söndürme

 

MİM416 - Betonarme Konstrüksiyon ve Elemanları  (1 + 2), 2 AKTS:4
Betonarme elemanların oluşturulmasında kullanılan yüzey kaplaması ve bu kaplamanın bağlaması ve desteklenmesi için gerekli olan parça sistemleri, bu sistemlerin önemi, hangi malzemelerle oluşturuldukları, kalıp çeşitleri, ile ilgili temel bilgiler verilecektir.

 

MİM417 - Kentsel Tasarım  (1 + 2), 2 AKTS:4
Çağdaş planlama yaklaşımı içinde, kentsel tasarımın ölçek, yeri ve rolünün tartışılması, Kentsel tasarımın ele alış, teknik ve yöntemleri ile ilgili bilgi aktarımı, Teorik olarak verilen bu bilgiler ışığında seçilen bir kentsel tasarım alanında kentsel tasarım projesi çalışması yapılması.

 

MİM418 - Yapı Teknolojisi  (2 + 0), 2 AKTS:4
İnşaat sektörünün bir ürünü olarak konutun kendi piyasasını “konut piyasası” oluşturulmasını ilgili sosyal bilim disiplinleri bağlamında incelemek.

 

MİM419 - Topoğrafya 1  (1 + 2), 2 AKTS:4
Haritaların üretilmesi ile ilgili teknik esasların verilmesi, teknik elemanların topografya(ölçme bilgisi) ile ilgili problemlerin çözülmesini sağlamak, her türlü mimarlık-mühendislik projelerin araziye uygulanmasını ve yapı yerinin gösterilmesini, yapıya kot verilmesi, hafriyat(hacim) hesaplamalarının yapılması konuları ile ilgili temel bilgiler verilecektir.

 

MİM421 - Konut Alanları Tasarımı  (2 + 0), 2 AKTS:4
Konut, barınma işlevlerinin incelenmesi/Konut türleri/Konut tasarımına etki eden faktörler/Konutta yer alan eylemler/Farklı konut çözüm örnekleri ve tartışmalar.

 

MİM422 - Yapılarda Sürdürülebilirlik  (2 + 0), 2 AKTS:4
Bu ders çevreye duyarlı binaların ve bunların kentsel bağlamda tasarımı ve inşası konularını keşfeder.

 

MİM424 - Prefabrike Beton Yapılar  (2 + 0), 2 AKTS:4
Gazbeton yapı ürünlerinin üretim tekniği, uygulama teknikleri, yüzey işlemleri, deprem güvenliği açısından yararları, yapılarda Enerji Performansı Yönetmeliğindeki yeri, yapı fiziği açısından yararları, projelendirme ve cephe çözümlemede sağladığı yararlar, Yapılarda ısı yalıtımı, yoğuşma ve ses yalıtımı etüdü ve örnek proje, Yapılarda cephe çözümleri, Yığma yapıların projelendirilmesi.

 

Sosyal Seçmeli

 

- - Güncel Sanat  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi