English
Yetkili Girişi

Özel Eğitim Öğretmenliği (tezli)
Program Çıktıları


1 -  Lisans yeterliklerine dayalı olarak, alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine sahip olmak, geliştirmek ve derinleştirmek.
2 -  Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
3 - İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
4 -  Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak
5 - Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
6 - Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
7 - Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
8 - Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma.
9 - Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
10 - Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirmek.
11 - Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yolları geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
12 - Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma.
13 -  Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma.
14 - Etik kurallara uyma
15 - İletişim becerilerini etkili kullanma
16 - Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
17 - Farklı disiplinlerden olan uzmanlarla iş birliği sağlayabilmek.
18 -  Farklı disiplin uzmanlarıyla gerçekleştirilen iş birliği sonucunda karmaşık sorunlara bilimsel yol ve bulguları kullanarak olası çözümler belirleyebilmek.
19 - Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek
20 - Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek ve paylaşabilmek
21 - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek.
22 - En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B2).
23 - Edindiği ya da geliştirdiği bilgiyi akranlarıyla ve/veya alan uzmanlarıyla paylaşabilmek.
24 - Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek.
25 - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.
26 - Alanında bilgiyi disiplinlerarası çalışmalarda uygulayabilmek.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi