English
Yetkili Girişi

Inşaat Mühendisliği
Ders İçerikleri


İŞL001 - Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi  (2 + 0), 2 AKTS:3
İnovasyon Nedir? İnovasyon Türleri. İnovasyon Örnekleri.

 

İŞL003 - Proje Yönetimi  (2 + 0), 2 AKTS:3
Proje Nedir? Proje Nasıl Başlatılır? Proje Nasıl Geliştirilir? Proje Nasıl Yönetilir? Proje Nasıl Sonuçlandırılır?

 

MF002 - Yenilenebilir Enerji Kaynakları  (2 + 0), 2 AKTS:3
Prof.Dr. Mustafa Y. KILINÇ

 

MF003 - Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü   (2 + 0), 2 AKTS:3
Prof.Dr. Mehmet KARPUZCU

 

SNF005 - TÜRK DİLİ VE KÜLTÜRÜ  (2 + 0), 2 AKTS:3
Öğr.Gör. SAKİNE HAKKOYMAZ

 

AİİT101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  (2 + 0), 2 AKTS:2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı ve İnkılâp kavramı, Osmanlı Devletinin Gerileme Nedenleri, Islahat Hareketleri, Tanzimat ve Islahat Fermanları, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp, Balkan ve I.Dünya Savaşları, Milli Mücadeleye Hazırlık, Mustafa Kemal’in İstanbul’daki Faaliyetleri, Mustafa Kemal’in Anadolu’daki Faaliyetleri, Kongreler, Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Açılması ve Faaliyetleri, T.B.M.M’nin açılması, Mondros Mütarekesinden Sonraki Gelişmeler, Lozan Barış Antlaşması, önemi ve sonuçları.

 

CE201 - Malzemelerin Mukavemeti  (4 + 0), 4 AKTS:5
Tanım / Mukavemetin temel ilkeleri / Gerilme ve şekil değiştirme / Elastisite bağıntıları / Enerji / Katı cisimlerin mekanik özellikleri / Plastisite / Kırılma hipotezleri / Çubuk mukavemetinin esasları / Eksenel normal kuvvet / Kesme / Burulma / Atalet momentleri / Düz ve eğik eğilme Kesmeli eğilme / Kayma merkezi / Elastik eğrinin çeşitli yöntemlerle incelenmesi / Kesmenin etkisi / Normal kuvvet ve eğilme / Çekirdek, çekme taşımayan malzeme / İkinci mertebe teorisi / Eğilmeli burulma / Virtüel iş teoremi / Betti ve Casticliano teoremleri / Minimum ilkeleri / Elastik stabilite/ Euler halleri / Elastik bölge dışında burkulma / Omega yöntemi/ Yaklaşık yöntemler/ Rayleigh oranı.

 

CE203 - Malzeme Bilimi  (2 + 2), 3 AKTS:3
Cisimlerin iç yapısı: Atomsal yapı, atomsal diziliş , kristal yapı ve kusurları , amorf yapı / Katı eriyikler / Atomsal yayınım / Mekanik özelikler; çekme ve basınç etkisinde davranış, sertlik / Elastik şekil değiştirme / Plastik şekil değiştirme / Dislokasyon hareketleri / Pekleşme / Yumuşatma tavlaması ve yeniden kristalleşme / Kırılma türleri: Sünek ve gevrek kırılma / Yorulma / Sünme, gerilme gevşemesi / Fiziksel özelikler: Geçirimlilik, kılcal su emme.

 

CE205 - Dinamik  (3 + 0), 3 AKTS:4

 

CE20X - Tenik Seçmeli  (3 + 0), 3 AKTS:4

 

EEC201 - Mühendislik Etiği  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

MATH207 - Olasılık ve istatistik   (3 + 0), 3 AKTS:5
Olasılığa giriş, ayrık rastlantı değişkenleri, sürekli rastlantı değişkenleri, iki boyutlu dağılımlar, kestirime giriş, istatistiksel hipotez testi, doğrusal modeller

 

MATH251 - Doğrusal Cebir  (3 + 0), 3 AKTS:5
Lineer denklem sistemlerinin çözümü (Kramer, Ters Matris, Normal forma indirgeme yöntemleri), matris ve determinant işlemleri, matrisin öz değer ve öz vektörleri. Lineer uzaylarda lineer dönüşümler.

 

AİİT102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  (2 + 0), 2 AKTS:2
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik) . Bütünleyici İlkeler.

 

CE200 - Mühendislik Tasarımı  (3 + 0), 3 AKTS:4

 

CE204 - Yapı Malzemeleri  (2 + 2), 3 AKTS:4
Bağlayıcı maddeler:Alçı, kireç, puzolanlar, çimentolar / Agregalar:Özelikler ve deneyler / Beton: Mukavemeti etkileyen faktörler, taze beton özelikleri, karışım hesabı, üretimi, sertleşmiş beton özelikleri, kalite kontrolü, beton türleri / Metaller ve Alaşımlar: Çelikler, demir-karbon denge diyagramları , ısıl işlemler, dökme demirler / Yapılarda kullanılan diğer alaşımlar / Kagir inşaat / Seramik malzemeler ve camlar / Plastik malzemeler / Ahşap.

 

CE206 - Introduction to Soil Mechanics  (3 + 2), 4 AKTS:4
Yerkabuğu ve yeriçi / Mineraller ve kayaçlar / Mağmatik, metamorfik ve sedimanter kayaçlar / Jeolojik yapılar/ Ölçü birimleri / Mesafe ölçümü / Açı ölçümü / Ölçme hataları / Haritaların sınıflandırılması / Arazide noktaların ve doğruların belirlenmesi / Dik inip çıkma / Teodolit / Poligon dizileri / Yükseklik farklarının ölçülmesi / Nivonun kullanımı / Arazide enine ve boyuna kesit çıkarılması / Takeometrik ölçmeler ve plan çizimi / Alan ve hacim hesapları / Aplikasyon ölçmeleri Yerkabuğu ve yeriçi / Mineraller ve kayaçlar / Mağmatik, metamorfik ve sedimanter kayaçlar / Jeolojik yapılar/ Ölçü birimleri / Mesafe ölçümü / Açı ölçümü / Ölçme hataları / Haritaların sınıflandırılması / Arazide noktaların ve doğruların belirlenmesi / Dik inip çıkma / Teodolit / Poligon dizileri / Yükseklik farklarının ölçülmesi / Nivonun kullanımı / Arazide enine ve boyuna kesit çıkarılması / Takeometrik ölçmeler ve plan çizimi / Alan ve hacim hesapları / Aplikasyon ölçmeleri

 

CE208 - Akışkanlar Mekaniği  (3 + 0), 3 AKTS:4
Olasılık teorisinin esasları / Rastgele değişken ve rastgele olay / Olasılık kavramı / Rastgele değişkenlerin dağılımları / Dağılım parametreleri / İstatistik momentler / Ortalama, varyans, frekans analizi / Parametrelerin tahmini / Dağılım fonksiyonlarının özellikleri / Örnekleme dağılımları , Binom, Poisson ve normal dağılımlar / Regresyon ve korrelasyon analizleri / İstatistik testler / Zaman serileri ve analizleri.

 

CE2XX - Tenik Seçmeli  (3 + 0), 3 AKTS:5

 

MATH252 - Diferansiyel Denklemler  (3 + 0), 3 AKTS:5
Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Taylor-McLaurin Açılımları, Ekstremum Noktalar; Çok Katlı İntegrallar, Diferansiyel Denklemler; Adî Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri; Diferansiyel Denklem Sistemleri ve Çözüm Yöntemleri; Çeşitli Problemlerin Çözümü için Sayısal Çözüm Yöntemleri; Diferansiyel Denklemlerin Çözümünde Matlab Uygulamaları

 

OHS202 - İş Sağlığı ve Güvenliği  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

CE101 - İnşaat Mühendisliğine Giriş  (3 + 0), 3 AKTS:4
Mühendisliğin tarihçesi / Mühendisliğin tanımı / Meslek olarak mühendislik / Mühendislik alanları / İnşaat mühendisliğinin tanımı / İnşaat mühendisliğinin çalışma alanları / Öğrenme ve yaratıcı düşünme / Problem çözümüne mühendislik yaklaşımı / Mühendislikte tasarım / Mühendislikte iletişim / Mühendislik etiği / Örnek olaylar.

 

CHEM101 - Genel Kimya  (4 + 0), 4 AKTS:4
Kimyanın temel kanunları / Kimyasal hesaplamalar / Atomun yapısı / Atomlar ve Moleküller arası bağlar / Çökelme reaksiyonları / Asit-baz reaksiyonları / Redoks reaksiyonları / Gazlar, katılar ve sıvılar / Çözeltiler / Kimyasal kinetik ve denge / Elektrokimya / Genel Kimya Laboratuvarı deneyleri / Bir gazın molekül ağırlığının tayini / Çözünürlüğü etkileyen faktörler / Elektrokimyasal piller / Reaksiyon hızına etki eden faktörler / Asit- baz indikatörleri ile pH ölçümü / Asit- baz titrasyonu.

 

ENG101 - Mesleki İngilizce I  (3 + 0), 3 AKTS:4
Çeşitli metin türlerine yönelik okuma stratejilerini öğrenme; belli paragraf türlerini uygulama. Okunan metinlerle ilgili dilbilgisi ve kelime çalışmaları yapma.

 

INT100 - Üniversite Hayatına Giriş  (1 + 0), 1 AKTS:1
Üniversiteye yani başlayan öğrencilerin üniversite hayatına alışmaları için yapılan tanıtım içerikli oryantasyon eğitimidir. Üniversite bünyesindeki araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağı ile ilgili yöntemler, kampus gezisi, şehir ile ilgili tanıtım turları, bölümleri hakkında genel bilgi verilen seminerler ve çeşitli sosyal aktiviteler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

MATH151 - Genel Matematik I  (4 + 2), 5 AKTS:6

 

PHYS101 - Genel Fizik I  (3 + 2), 4 AKTS:6
Bir ölçümdeki sonuçların anlamı ve hassasiyetlerinin tanımı. Vektörel niceliklerin değişik metodlar kullanılarak ifade edilmesi. Bir ve çok boyutta hareketin tanımlanması ve çeşitli problemlere uygulamaları. Newton`un hareket kanunlarının ve korunum kanunlarının taktimi ve çeşitli problemlere uygulamaları. Dönme hareketinin tanımlanması ve özellikle denge durumunda olan katı çisimlere uygulanmarı. Mekanik yasalarını gezegenlerin hareketlerinin tanımlanmasında ve akışkanlar mekaniğinde kullanılması.

 

SSP100 - Sosyal Sorumluluk Projeleri  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

TUR - Türk Dili ve Edebiyatı I  (2 + 0), 2 AKTS:2
Türk dili dersinin içeriği ve dersle ilgili kaynakların tanıtılması, Konuşma, yazı dili ve edebi dilin tanıtılması. Lehçe, şive ve ağız kavramlarının karşılaştırılması, Yazı kuralları, Yazı kuralları, Türkçenin söz varlığı, Paragraf, Resmi yazışmalar, Anlatım bozuklukları

 

CE102 - Statik  (4 + 0), 4 AKTS:5
Statiğin ilkeleri ve konuları / Maddesel noktanın statiği / Düzlem kuvvetler sistemi / Uzay kuvvetler sistemi / Rijit cisim statiği / Ağırlık merkezi / İzostatik sistemler / İç kuvvetler / Kafes sistemler / Gerber kirişleri / Üç mafsallı sistemler / Kablolar / Virtüel iş ilkesi / Sürtünme.

 

CE104 - Teknik Resim  (2 + 2), 3 AKTS:3
Çizim aletleri ve kullanılışı / Norm yazı, çizgi çeşitleri / İzdüşüm kuralları ve görünüş kavramları /Ölçek ve ölçülendirme / Arakesit çizimi, çeşitli uygulamalar, planlar,kesitler,görünüşler arazi kesitleri /Autocad kullanımı ve uygulamaları.

 

CE106 - Geology  (3 + 0), 3 AKTS:3
Öğr.Gör. Nurullah AKBULUT

 

ENG102 - Mesleki İngilizce II  (3 + 0), 3 AKTS:4
Çeşitli metin türlerine yönelik okuma stratejilerini öğrenme; belli paragraf türlerini uygulama. Okunan metinlerle ilgili dilbilgisi ve kelime çalışmaları yapma.

 

MATH152 - Genel Matematik II  (4 + 2), 5 AKTS:6

 

PHYS102 - Genel Fizik II  (3 + 2), 4 AKTS:6
Yük ve elektrik alanların tanımlanması. Noktasal bir yükten veya bir yük dağılımınından kaynaklanan elektrik alanın tayin edilmesi. Simetrik yük dağılımlarında Gauss yasasının kullanılması. Temel devre elemanlarının esasları. Manyetik alanın tanımı ve manyetik alan kaynakları. İndüksiyon ve temel doğru ve değişken akım devrelerinin analizi. Maxwell denklemlerinin kullanılmasıyla ışığın bir elektromanyetik dalga olarak tanımlamak.

 

TRDM100 - Teknoloji ve Arge Yönetimi  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

TUR102 - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II  (2 + 0), 2 AKTS:2
İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası, sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikâye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) .

 

CE210 - Topografya  (3 + 0), 3 AKTS:5
Yerkabuğu ve yeriçi / Mineraller ve kayaçlar / Mağmatik, metamorfik ve sedimanter kayaçlar / Jeolojik yapılar/ Ölçü birimleri / Mesafe ölçümü / Açı ölçümü / Ölçme hataları / Haritaların sınıflandırılması / Arazide noktaların ve doğruların belirlenmesi / Dik inip çıkma / Teodolit / Poligon dizileri / Yükseklik farklarının ölçülmesi / Nivonun kullanımı / Arazide enine ve boyuna kesit çıkarılması / Takeometrik ölçmeler ve plan çizimi / Alan ve hacim hesapları / Aplikasyon ölçmeleri

 

CE301 - Betonarme  (3 + 2), 4 AKTS:5

 

CE30X - Teknik Seçmeli  (3 + 0), 3 AKTS:5

 

CE311 - Yapı Statiği  (4 + 0), 4 AKTS:4
Genel bilgiler / İzostatik sistemlerin sabit yüklere göre hesabı, kesit zorlarının hesabı, kesit zorları diyagramları / Hareketli yüklere göre hesap, tesir çizgileri / İzostatik sistemlerin incelenmesi / Gerber kirişleri, üç mafsallı kemer ve çerçeveler, kafes sistemler / İzostatik sistemlerde şekil değiştirme ve yer değiştirmelerin hesabı.

 

CE315 - Zemin Mekaniği  (2 + 2), 3 AKTS:4
Zeminlerin fiziksel ve endeks özellikleri, sınıflandırılması / Kompaksiyon / Hidrolik özellikler, kapilarite, permeabilite / Donma etkisi / Efektif, nötr ve toplam gerilmeler / Zeminde gerilme- deformasyon bağıntısı / Gerilme dağılışı / Konsolidasyon / Kayma direnci / Toprak basınçları.

 

CE317 - Mühendislik Hidrolojisi  (3 + 0), 3 AKTS:4
Birimler ve birim sistemleri / Akışkan özellikleri / Akışkanların statiği / Hidrostatik basınç / Düzlem ve eğrisel yüzeylere gelen hidrostatik basınç kuvvetleri / Akışkanların kinematiği / Lagrange ve Euler yöntemleri / Bir, iki ve üç boyutlu akımlar / İdeal ve gerçek akışkanların bir boyutlu akımının temel denklemleri / Laminer ve türbülanslı akımlar / İdeal ve gerçek akışkanların iki boyutlu akımları / Çevrintili ve çevrintisiz akımlar.

 

CE3XX - Teknik Seçmeli  (2 + 2), 3 AKTS:5

 

SS-I - Serbest Seçmeli  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

CE302 - Hidrolik  (4 + 0), 4 AKTS:4
Boyut analizi ve Pi teoremi / Model benzeşimi/ basınçlı akımlar / Sürekli ve yersel yük kayıpları / Boru sistemlerinin çözümü / Çok hazneli boru şebekeleri / Serbest yüzeyli akımlar / Üniform akım / En uygun kesit formu / Ani ve tedricen değişken akımlar / Özgül enerji / Hidrolik sıçrama / Tedricen değişken akımların hesabı / Kanal kontrolları / Orifis ve savaklar.

 

CE312 - Betonarme Yapı elemanları  (4 + 0), 4 AKTS:6

 

CE314 - Çelik Yapılar  (4 + 0), 4 AKTS:4
Hiperstatik sistemler / Hiperstatik sistemlerin kuvvet yöntemi ile hesabı / Dış yükler, sıcaklık değişmesi ve mesnet çökmeleri için hesap / Yer değiştirmelerin hesabı / Elastik mesnetli sistemler / Hiperstatik sistemlerin hareketli yüklere göre hesabı / Tesir çizgileri / Sürekli kirişler / Hiperstatik sistemlerde en elverişsiz yüklemeler / Düğüm noktaları sabit sistemlerin Açı ve Cross yöntemleri ile hesabı.

 

CE316 - Temel Mühendisliği  (3 + 0), 3 AKTS:4
Yüzeysel temellerde taban basıncı dağılımı, rijit ve bükülebilir temeller, Zemin içinde gerilme dağılımı / Konsolidasyon teorisi / Konsolidasyon katsayısının logaritma-zaman ve karekök- zaman yöntemleriyle bulunması / Zeminlerde drenajlı ve drenajsız yüklemeler / Bu yükleme durumları için oturma hesapları / Oturma hesapları ve yapılarda izin verilen oturma sınırları / İki boyutlu sızma problemi / Akım ağları / Akım ağları ve zemin mekaniğindeki uygulamaları / Şev stabilitesi.

 

CE318 - Ulaştırma Sistemleri ve Karayolu Tasarımı  (4 + 0), 4 AKTS:4

 

CE3XXX - Teknik Seçmeli  (3 + 0), 3 AKTS:5

 

SS-II - Serbest Seçmeli  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

CE400 - İşbirlikli Mühendislik Eğitimi  (0 + 8), 4 AKTS:30
Yrd.Doç.Dr. Kasım MERMERDAŞ

 

CE40X - Teknik Seçmeli  (2 + 2), 3 AKTS:5

 

CE415 - Yapım Yönetimi  (4 + 0), 4 AKTS:6
Çelik yapılara giriş / Malzeme özelliklerine ilişkin hatırlatmalar / Güvenlik / Çelik birleşim hesapları; perçinli, bulonlu, kaynaklı / Çekme çubukları; hesap, teşkil, ekler / Tek ve çok parçalı basınç çubukları / Bileşik eğilme etkisindeki sabit enkesitli çubuklar / Kafes sistemler / Dolu gövdeli kirişler; profil kirişler, kaynaklı kirişler / Kiriş ekleri, mesnetleri ve birleşimleri / Çatı konstrüksiyonları, yükleri, elemanları, stabilite bağlantıları.

 

CE453 - Su Kaynakları Mühendisliği  (4 + 0), 4 AKTS:6
Zemin incelemeleri / Arazi deneyleri / Şev stabilitesi / İstinat duvarları / Palplanş perdeleri / Yüzeysel temellerin taşıma gücü / Derin temellerin taşıma gücü / Kazıklı temellerin yapım yöntemleri / Zemin iyileştirme yöntemleri / Temel çukurunun açılması/ çukur kaplamaları / Yapı davranışının izlenmesi ve ölçme aletleri.

 

CE491 - Çok Disiplinli Entegre Proje  (0 + 8), 4 AKTS:6

 

CE497 - Mezuniyet Projesi  (0 + 8), 4 AKTS:7
Öğrencinin seçtiği inşaat mühendisliğiyle ilgili seçtiği konuda gerekli çalışmaları yapması , gerekli bilgilerin toplanıp gerekli proje ve raporların hazırlanması.

 

CE410 - Beton Teknolojisi  (3 + 0), 3 AKTS:5
Prof.Dr. Fevziye AKÖZ

 

CE411 - Derin Temeller  (3 + 0), 3 AKTS:5
Yrd.Doç.Dr. Volkan KALPAKCI

 

CE412 - Geoteknik etüt  (3 + 0), 3 AKTS:5
Öğr.Gör. Nurullah AKBULUT

 

CE413 - Yapı Mühendisleri için bilgisayar yöntemleri  (3 + 0), 3 AKTS:5

 

CE420 - Su Temini ve Kanalizasyon mühendisliği  (3 + 0), 3 AKTS:5
Prof.Dr. Mehmet KARPUZCU

 

EEC231 - Mühendislik Ekonomisi  (3 + 0), 3 AKTS:4
Proje Değerlendirme / Ekonomik Analiz / Paranın Zaman Değeri / İndirim Oranı / Faiz Oranı / Getirinin Minimum Caziplik Oranı / Bileşik Faiz Formülleri / Şimdiki Değer / Gelecek Değer / Üniform Seriler / Risk Davranışı / Alternatiflerin Mukayesesi / Yatırım Alternatiflerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi / Fayda Fonksiyonunun Karakteristikleri ve Değerlendirilmesi.

 

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi