English
Yetkili Girişi

Diyaliz Programı
Ders İçerikleri


İNG127 - İngilizce I  (2 + 0), 2 AKTS:2
Active Grammar-Unit 2: Be Face2face-Unit 1: Numbers 0-20; the alphabet, Active Grammar-Unit 2: Be Face2face-Unit 1: Countries and nationalities, Active Grammar-Unit 52: Adjectives, Unit 3: Have/ Have got Face2face-Unit 2: adjectives (1), Active Grammar-Unit 52: Adjectives, Unit 3: Have/ Have got Face2face-Unit 2: adjectives (1), Active Grammar-Unit 3: Present Simple 1, Active Grammar-Unit 3: Present Simple 1: Statements, Unit 4: Present Simple 2: negatives and questions Face2face-Unit 3: Daily routines, Active Grammar-Unit 40: Countable and Uncountable Nouns. Face2face-Unit 4: Free time activities(2): Present simple (3): positive and negative(he/she/it), things you like and don’t like; verb ing: Present Simple (4): questions and short answers (he/she/it), food and drink

 

AİİT101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  (2 + 0), 2 AKTS:2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı ve İnkılâp kavramı, Osmanlı Devletinin Gerileme Nedenleri, Islahat Hareketleri, Tanzimat ve Islahat Fermanları, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp, Balkan ve I.Dünya Savaşları, Milli Mücadeleye Hazırlık, Mustafa Kemal’in İstanbul’daki Faaliyetleri, Mustafa Kemal’in Anadolu’daki Faaliyetleri, Kongreler, Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Açılması ve Faaliyetleri, T.B.M.M’nin açılması, Mondros Mütarekesinden Sonraki Gelişmeler, Lozan Barış Antlaşması, önemi ve sonuçları.

 

DYZ101 - ANATOMİ  (2 + 0), 2 AKTS:2
Anatomiye Giriş ve Temel Kavramlar, Temel Tıbbi Terminoloji Bilgisi, Bölgesel Anatomi ve Vücudumuzun Bölgeleri, İnsan Vücudu Organizasyonu ve Sistemler Hakkında Genel Bilgi. Lokomotor Sistem Anatomisi. Sindirim Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi. Dolaşım Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi. Solunum Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi. Ürogenital Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi. Endokrin Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi. Lenfatik Sistem ve İmmün Sistemi Oluşturan anatomik Yapılar.Sinir Sistemi Organizasyonu ve Sınıflandırması .Merkezi Sinir Sistemi.Periferik Sinir Sistemi.Otonom Sinir Sistemi, Duyu Organları

 

DYZ103 - FİZYOLOJİ  (2 + 0), 2 AKTS:2
Dolaşım sistemi, Boşaltım sistemi, Sindirim sistemi, Endokrin sistem, Sinir sistemi Fizyolojisi

 

DYZ105 - HASTA BAKIM İLKELERİ  (4 + 8), 8 AKTS:16
Hasta Bakımında Temel Kavramlar, Sağlık ve Hastalık Kavramları, Güvenlik Tedbirleri(Güvenli Hastane Ortamı),Formları Doldurma, Vital Bulguları Alma ve Takibi, İlaç Uygulamaları ve Uygulanacak İlaçları Hazırlama, Venöz, Arterial, Kapiller Kan Alma, Sıvı-Elektrolit Dengesi, Asit-Baz Dengesi, Kan ve Kan Ürünlerinin Transfüzyonu, Sıvılar ve İntravenöz Sıvı İnfüzyonu, Aspirasyon- Nazogastrik Sonda Uygulaması, Hastaya Oksijen Tedavisi Uygulama, Vücut Mekaniği ve Hastanın Hareket Ettirilmesi.

 

DYZ107 - STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON  (1 + 0), 1 AKTS:2
1. Tıbbi cihaz ve aletlerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonunda genel ilkeler 2. Hafta Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri (ulusal/uluslar arası) 3. Hafta Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri 4. Hafta Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri 5. Hafta Dezenfektanların mikroorganizma üzerine etkinliğinin önemi 6. Hafta Antiseptik ve dezenfektan maddelere karşı direnç sorunu 7. Hafta Dezenfeksiyon, sterilizasyon politikaları 8. Hafta Ara sınav 9. Hafta Ameliyathanelerde sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları 10. Hafta Ameliyathanelerde sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları 11. Hafta Yoğun bakım ünitelerinde sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları 12. Hafta Acil servislerde sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları 13. Hafta Hastanelerde ideal sterilizasyon ünitesinin yapılandırılması 14. Hafta Hemşirelik hizmetleri yönünden sterilizasyon ve dezenfesksiyon uygulamaları 15. Final

 

TURK101 - Türk Dili ve Edebiyatı I  (2 + 0), 2 AKTS:2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil Aileleri, Türk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , Karatay Türkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçenin ses özellikleri, Türkçenin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi, cümle bilgisi; cümle çeşitleri, cümle tahlilleri.

 

İNG130 - İngilizce II  (2 + 0), 2 AKTS:2
Okuma parçaları ve alıştırmalar, Dinleme parçaları ve alıştırmalar, Çeviri çalışmaları, Belirli bir konuda yazı kaleme alma, Belirli bir konu üzerinde münazara yapma.

 

AİİT102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  (2 + 0), 2 AKTS:2
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik) . Bütünleyici İlkeler.

 

DYZ102 - BESLENME İLKELERİ  (2 + 0), 2 AKTS:2
1. Beslenme ve sağlık arasındaki ilişki 2. Karbonhidratlar 3. Proteinler 4. Lipitler 5. Lipitler 6. Enerji metabolizması 7. Nükleik asitler, Enzimler 8. Hormonlar 9. Su 10. Mineraller:Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Demir, Bakır 11. Mineraller:İyot, Flor, Çinko, Manganez, Krom, Molibden, Kükürt, Selenyum, Kobalt 12. Vitaminler: Vitamin A,D,E,K 13. Vitaminler: Tiamin, Riboflavin, Niasin, Vitamin B6, Vitamin B12, Folik Asit, 14. Vitaminler: Vitamin C, Pantotenik Asit, Biotin, Kolin, Karnitin, İnositol,

 

DYZ104 - NEFROLOJİ  (4 + 0), 4 AKTS:4
Sağlıklı Vücutta Böbreğin Rolü 2. Yetişkin ve Çocukta Nefroloji Semptomları (Oligüri, Poliüri, Nüktüri, Dizüri, Hematüri, Proteinüri, Pyürive Ödem) 3. Nefrolojik Sendrom 4. Akut ve Kronik Böbrek Yetmezliği. Kronik Böbrek Yetmezliğinde (KBY) Konservatif Tedavi 5. KBY’de Anemi. KBY’deKalciyum, Fosfor ve Kemik Metabolizması 6. Nefrotik Sendrom 7. ARA SINAV 8. İyon Metabolizması Bozuklukları. İnterstisyal Nefrit 9. Hipertansiyon. 10. Sistemik Hastalıklarda Böbrek Tutuluşu 11. Renalreplasman Tedavileri 12. Viral Hepatitler ve Aşılanma 13. Böbrek Transplantasyonu.

 

DYZ106 - DİYALİZ EKİPMANLARI KULLANIMI  (4 + 0), 4 AKTS:4
Hasta Özelliklerine Ve Uygulanacak Tedavi Yöntemlerine Göre Makinelerin Seçimi 2. Av Kataterlerve Kateter Yerleştirme Sorunları, Arteryovenöz Fistül ve Kateter Bakım 3. Hemodiyaliz Aygıtı, Diyalizer. Diyaliz Solüsyonları, Konnektörler 4. Hemodiyaliz Seti (AV Set), Diyaliz Setleme. Membran Yerleşimi ve Bağlantıları, Diyaliz Makinası 5. Hemodiyalizde Arter ve Venöz Basınç Takipleri 6. İnvitroDiyalizer Üre KreatininKlirens Ölçümleri 7. ARA SINAV 8. Na ve Uf Profillerİ, Diyalizatta Bikarbonat Ayarı 9. Su Arıtma Sistemi ve Önemi, Hastaya Göre Diyalizatta Potasyum Kalsiyum, Magnezyum Seçimi 10. Hemodiyalizde Biyouyumluluk Kavramı. Hemodiyalizde Periferik ve Kardiyak Resirkülasyon Ölçümü 11. Pediatrik Hastalarda Diyaliz. Periton Diyalizi 12. Periton Kateteri ve Kateter Yerleştirme Sorunları. Periton Diyaliz Kateter Bakımı 13. Transfer Set ( Transfer Set Değişimi). Hasta Özelliklerine Göre Solüsyon SeçimiHasta Eğitimi

 

DYZ108 - HASTALIKLAR BİLGİSİ  (4 + 0), 4 AKTS:4
Hastalıklardan Korunma,Solunum Sistemi Belirti ve Bulguları, Solunum Sistemi Hastalıkları İle Tedavi ve Bakımı. Sinir Sistemi Belirti ve BulgularSinir Sistemi Hastalıkları İle Tedavi ve Bakımı,Dolaşım Sistemi Hastalıkları Belirti, Bulgu ve Tedavileri, Sindirim Sistemi Hastalıkları Belirti, Bulgu ve Tedavileri, Kan Sistemi Hastalıkları(Kanamaya Eğilim ve Antikoagülasyon) Belirti, Bulgu ve Tedavileri,Üriner Sistemi Hastalıkları Belirti, Bulgu ve Tedavileri, Endokrin Sistem Hastalıkları Belirti, Bulgu ve Tedavileri, Diğer Sistem Hastalıkları Belirti, Bulgu, Tedavi ve Bakımları Şok, Şokta Hasta Bakımı,

 

DYZ11O - YAZ STAJI  (0 + 0), 0 AKTS:8
Tüm ders içerine uygun alanlarda uygulama yapmak.

 

TURK102 - Türk Dili ve Edebiyatı II  (2 + 0), 2 AKTS:2
İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası, sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikaye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) .

 

ANS220 - ÜREME SAĞLIĞI  (2 + 0), 2 AKTS:2
Kadın Sağlığına Ait Ölçütler, Üreme Sağlığı, Dünyada Üreme Sağlığı, Üreme SağlığındaÖnemli Dönemler, Aile Planlaması, Güvenli Annelik, Doğum Öncesi, Doğum Sonrası Bakım, Aşırı Doğurganlığın Anne ve Bebek Sağlığına Etkileri, Erkek Sağlığı, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Enfeksiyonlar, , Kadına Yönelik Şiddet, Adölesan Gebelikler

 

DYZ111 - KİŞİSEL GELİŞİM  (2 + 0), 2 AKTS:2
Kişisel gelişimle ilgili kavramlar ve önemi Kendini ifade etmenin yolları Kendini gerçekleştirmeyi engelleyen durumlar Yaşamda amaçları gerçekleştirmenin yolları Şimdi ve buraya odaklanma Stresli durumlarda kendini ifade edebilme Bireysel algıların farklılığı ve gelişimi Görsel beceri uygulamaları, İşitsel beceri uygulamaları.

 

DYZ209 - DİKSİYON VE GÜZEL KONUŞMA  (2 + 0), 2 AKTS:2
Söyleyiş (Diksiyon) tanımı, ses özellikleri, konuşma dinamiği, nefes ve nefes alma teknikleri, boğulanma, konuşma hızı ve tekdüzelik, vurgu, tonlama, yetişkin ve çocuk sesleri, iletilebilirlik, ses değişimleri, tını sesleri, konuşma ses sesini geliştirme yöntemleri, konuşmada anlamlılık, cümleleri içerdiği duygusal ve coşkusal anlamları belirtecek ses perdeleriyle okuma yöntemleri, okumada ve konuşmada sözcüklerin hakkını verme onların ses yapısını tanıma çalışmaları.

 

DYZ210 - İŞARET DİLİ  (2 + 0), 2 AKTS:2
İşitme engelli bireylerin kullandığı işaret dilini öğrenmek, öğretmek ve sosyal yaşam içerisinde gerektiğinde bu dili kullanma becerisi kazandırmak.

 

DYZ211 - Kalite Yönetimi  (2 + ), 2 AKTS:2
Kalite kavramı, kalitenin tarihi ve gelişimi, klasik yönetim felsefesi, kalite prensipleri, toplam kalite yönetimi, temel unsurlar ve uygulama adımları, efom mükemmellik modeli, kalite maliyetleri, faaliyet bazlı maliyet sistemi bu dersin kapsamı içinde yer almaktadır.

 

DYZ212 - GÜZEL SANATLAR  (2 + 0), 2 AKTS:2
Müzik nedir, müziğin doğuşu, günümüze kadar tarihsel gelişimi ve genel müzik teorisi hakkında bilgiler verilir. Resim ile ilgili malzeme kullanımı ve teknik beceriler. Temel heykel bilgisi ve malzeme bilgisi.

 

DYZ214 - BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ  (2 + 0), 2 AKTS:2
1. Bilgisayara giriş, bilgisayarın genel yapısı, tarihçesi, sınıflandırılması, çalışma prensibi, temel yapısı.Donanım, donanım birimleri, yazılım. 2. Windows yeni sürüm, masaüstü ve simgeler,görev çubuğu, pencere işlemleri, temel dosya ve klasör işlemleri, donatılar.Denetim masası. 3. Microsoft Word tanım, başlatma, Word ekranı, diyalog kutuları, menüler ve kullanımı, dosya menüsü, düzen menüsü.Görünüm menüsü. 3. Ekle menüsü.Biçim menüsü. 4. Araçlar menüsü.Tablo menüsü. 5. Microsoft Word tanım, başlatma, Word ekranı, diyalog kutuları, menüler ve kullanımı, dosya menüsü, düzen menüsü.Görünüm menüsü. 6. Pencere ve Yardım menüsü. 7. Ara Sınav 8. Microsoft Excel tanım, Excel sayfası, fareyle yapılan işlemler, hücrelerin biçimlendirilmesi. 9. Excel ortamında hesaplamalar, işlevler, Excel’de tablodan grafik oluşturma. Excel menüleri. 10. Power Point, Power Point Uygulama 11. Access Giriş, Tablo Kullanımı 12. Sorgu Kullanımı, Form Kullanımı, Rapor Kullanımı, Kullanışlı Özellikler,Access Uygulama 13. Bilgisayar Ağları ve İnternet 14. Final

 

DYZ109 - TIBBİ TERMİNOLOJİ  (2 + 0), 2 AKTS:2
İnsanın Yapısına İlişkin Temel Tanım ve Terimler, Tıbbi Terimleri okuma kuralları, Kaynaştırma harfleri, Tıbbi terimleri meydana getiren öğeler; ön ek, son ek, kök yapıları, kaynaştırma harfleri, Tıbbi Kısaltmalar, Kan ve Kan Yapıcı Organlar, Lenf ve İmmün Sisteme İlişkin Terimler, Kardiyovasküler Sisteme İlişkin Terimler, Solunum Sistemine İlişkin Terimler, Sindirim sistemine İlişkin Terimler, Göze İlişkin Terimler, Üriner Sisteme İlişkin Terimler, Genital Sisteme İlişkin Terimler, Kulağa İlişkin Terimler Eponimler, Sinonimler, Sinir Sistemi ve Psikiyatrik Hastalıklar, İç Salgı ve Metabolizma Bozuklukları ve Hareket Sistemine ilişkin terimler üzerinde durulur.

 

DYZ112 - iş Güvenliği ve İlk Yardım  (2 + 0), 2 AKTS:2
İş sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişimi, İş kazası ve meslek hastalıkları ve maliyeti, İş güvenliği kavramı, iş güvenliği çalışmalarının iş gücü verimliliği açısından önemi, İş güvenliğinde temel unsurlar, Tehlikelerin kaynakları, iş sağlığı kavramı, Psikososyal risk etmenleri, Ulusal ve Uluslararası iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kuruluşlar, ILO sözleşmeleri, Güvenliği bozan olaylar: Yangın, deprem ve sel.İlk yardımın temel uygulamaları, Birinci ve ikinci değerlendirme, Yetişkinlerde temel yaşam desteği, Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, Dış ve iç kanamalar, Yara ve yara çeşitleri, Bölgesel yaralanmalarda, Baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, Zehirlenmeler, Sıcak çarpması, Yanık ve donmalar, Yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, acil taşıma teknikleri, Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma.

 

DYZ201 - DİYALİZ I  (4 + 8), 8 AKTS:16
Kronik böbrek yetmezliği nedenleri ve tedavileri, Diyaliz tedavi yöntemleri ve çeşitleri, Diyalizin temel fiziksel ilkeleri ve uygulama

 

DYZ203 - ENFEKSİYON HASTALIKLARI  (4 + 0), 4 AKTS:6
Genel enfeksiyon hastalıkları ve hastane enfeksiyonlarının oluşması, alınan önlemler.

 

DYZ205 - GENEL FARMAKOLOJİ  (4 + 0), 4 AKTS:4
Genel Farmakoloji, Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi, Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi, Kardiyovaskuler Sistem Farmakolojisi, Solunum-Sindirim-Endokrin-Üriner Sistem Farmakolojisi, Hemolitik ve Kemoterapotik ilaçlar

 

DYZ202 - DİYALİZ II  (4 + 16), 12 AKTS:20
Yavaş ve sürekli hemodiyaliz yöntemleri, kuru ağırlık, yaşlı hastalarda diyaliz, immünizasyon ve diyaliz hastalarında Hepatit B ve C , kardiyovasküler sorunlar, gebelik ve diyaliz, diyaliz yeterliliği, diyaliz hastalarında metabolik ve endokrin sorunlar ve sık karşılaşılan diğer problemler

 

DYZ204 - DİYALİZ HASTALIKLARINDA RUH SAĞLIĞI  (4 + 0), 4 AKTS:4
Ruh sağlığı ile ilgili temel kavramlar sağlık, hastalık, ruh sağlığı, beden imgesi, umut-uyum, kendini tanıma, davranış, tutum, kişilik gelişimi ve kişilik bozuklukları, kültür ve psikiyatri, ölüm, kronik hastalık ve aile, organ bağışı ve psikososyal yaklaşımlar, diyaliz hastalarında görülen ruhsal sorunlar, evde bakım

 

DYZ207 - MESLEK ETİĞİ VE İLETİŞİM  (2 + 0), 2 AKTS:2
İletişim öğeleri, iletişim çeşitleri, iletişim şekilleri, sağlıkta iletişim, etik ve ahlak kavramı, meslek ve tıp etiği kavramları, tıbbi etik ilkeler, etik kurullar, ekip çalışması, sağlık mesleklerinde temel ahlaki değerler ve değer çatışmaları, sağlık meslekleri için temel etik ilkeler, sağlık çalışanlarının karşılaştıkları etik sorunlar, sağlık mesleği mensupları ile ilgili suç tanımları ve malpraktis, acil tıpta etik ilkeler ve kullanımı, Dünya’da ve Türkiye’de hasta hakları .

 

DYZ218 - EKG Yönetimi  (2 + 0), 2 AKTS:4
Derse giriş, EKG ile ilgili temel kavramlar, kalbin ileti sistemi, EKG derivasyonları ve kalbin elektriksel ekseni, EKG dalgaları ve kalp ritminin değerlendirilmesi, kalp hızının değerlendirilmesi, ritim analizi ve normal sinüs ritmi, erken vurular, bradiaritmiler, ve hastane öncesi bakım, dar QRS’li taşikardiler, geniş QRS’li taşikardiler, AKS’ de EKG değişiklikleri, kardiyak arrest ritimleri, ekternal pacemaker uygulamaları.

 

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi