English
Yetkili Girişi

Bilgisayar Mühendisliği
Ders İçerikleri


AİİT201 - Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I  (2 + 0), 2 AKTS:2
Osmanlının yıkılışı, parçalanması, TBMM nin açılması, Sosyal alanlardaki inkılâplar, Çok partili hayata geçiş.

 

COME201 - Nesne Tabanlı Programlama  (3 + 2), 4 AKTS:6
Nesneye Yönelik Programlama kavramlarını tanıtır. İyi biçimlenmiş programlar tasarlayabilmek için araçlar, yapılar, biçimler ve temel nesneye yönelik programlama tekniklerini sunar. Sınıflar, nesneler, metodlar, kalıtım, çokşekillilik, hata kotarma ve şablonlar gibi kavramları işler.

 

COME205 - Veri Yapıları  (3 + 2), 4 AKTS:6
Bu ders yığınlar, özyineleme, kuyruklar, dinamik değişkenlerin oluşturulması ve yok edilmesi, seri bağlantı listeleri, dairesel listeleri, çift bağlı listeleri, dairesel çift link listeleri, sıralama ve araştırma algoritmaları, uzay ve zaman hususlarını.İkili ağaç sıralama algoritmaları, özetleme tanıtır.

 

COME213 - Devre Analizi  (3 + 2), 4 AKTS:6

 

MATH207 - Olasılık ve istatistik   (3 + 0), 3 AKTS:5
Olasılığa giriş, ayrık rastlantı değişkenleri, sürekli rastlantı değişkenleri, iki boyutlu dağılımlar, kestirime giriş, istatistiksel hipotez testi, doğrusal modeller

 

MATH251 - Doğrusal Cebir  (3 + 0), 3 AKTS:5
Lineer denklem sistemlerinin çözümü (Kramer, Ters Matris, Normal forma indirgeme yöntemleri), matris ve determinant işlemleri, matrisin öz değer ve öz vektörleri. Lineer uzaylarda lineer dönüşümler.

 

AİİT202 - Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II  (2 + 0), 2 AKTS:2
Meclis-i Mebusan ın açılışı ve Misak-ı Milli nin Kabulü, İstanbul un işgali, T.B.M.M. açılışı, Sevr Barış Antlaşması, İstiklal Mahkemeleri, 23 Nisan 1920 Sonrası Milli Mücadele Hareketi, Doğu Cephesi Harekatı, I.İnönü Zaferi, İlk Anayasanın Kabulü. II. İnönü Zaferi, Kütahya-Eskişehir Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi, Ankara Antlaşması, Büyük Taarruz, Saltanatın Kaldırılması, Mudanya Mütarekesi, Lozan Antlaşması, Cumhuriyetin İlanı, Hilafetin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Cumhuriyetin İlanından Sonra Yapılan İnkılaplar, Yapılan İnkılaplara Duyulan Tepkiler, Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri, 1923-1930 Dönemi Türk Dış Politikası, 1930-1938 Arası Türk Dış Politikası, Atatürk İlkelerinin Açıklanması.

 

COME206 - Veritabanı Yönetim Sistemleri   (3 + 2), 4 AKTS:6
Veritabanı kavramları. Bağıntı modeli, bağıntı cebri, sorgulama. Uygulama geliştirme. Veritabanı tasarımı, normalizasyon, varlık-ilişki modeli. Eşzamanlı çalışma, hareketler, kilitler. Nesneye dayalı veritabanları, nesne/bağıntı eşleştirmesi, XML veri modeli ve sorgulama.

 

COME208 - Sayısal Mantık Tasarımı  (3 + 2), 4 AKTS:6

 

COME220 - Algoritma Analizi  (3 + 2), 4 AKTS:6
Algoritmaların tanımı ve özellikleri. Algoritmaların tasarım, analiz ve gösterimi. Veri soyutlama. Sahte kod kuralları. Hesaplama modelleri. Temel Matematik: Fonksiyonların Büyümesi, asimptotik gösterimler. Tekrarlayan algoritmalar ve ilintili tekrarlayan bağlantılar (yerine koyma yöntemi, iterasyon yöntemi, uzman yöntemi, özyineleme ağaçları) çalışması. Algoritmalar için tasarım modelleri: Kaba Kuvvet (Ayrıntılı Arama), Böl ve İşgal Et (Birleştirme Sıralaması, İkili Arama Ağacı), Dinamik Programlama (Matris-Zincir çarpımı, LCS-uzunluğu, 01 Knapsack Problemi). Açgözlü algoritmalar (Açgözlü Aktivite Seçici, Kesirli Knapsack Problemi). Grafik algoritmaları: kümelerin ve grafiklerin gösterimi. Genişlik öncelikli arama, derinlik öncelikli arama.

 

MATH252 - Diferansiyel Denklemler  (3 + 0), 3 AKTS:5
Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Taylor-McLaurin Açılımları, Ekstremum Noktalar; Çok Katlı İntegrallar, Diferansiyel Denklemler; Adî Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri; Diferansiyel Denklem Sistemleri ve Çözüm Yöntemleri; Çeşitli Problemlerin Çözümü için Sayısal Çözüm Yöntemleri; Diferansiyel Denklemlerin Çözümünde Matlab Uygulamaları

 

COME101 - Bilgisayar Mühendisliğine Giriş  (3 + 0), 3 AKTS:3
Veri Depolama Veri Kullanımı İşletim Sistemleri Bilgisayar Ağları ve İnternet Algoritmalar Programlama Dilleri Yazılım Mühendisliği Veritabanı Sistemleri Bilgisayar Grafikleri

 

COME103 - Bilgisayar Programlama I  (3 + 2), 4 AKTS:6
Algoritma kavramı. Akis diyagramları. Programlama ve programlama dili. Yapısal programlama kavramı. Dizi (vektör) kavramı. Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları. Çok boyutlu diziler (matrisler). Dosya (file) kullanımı ve dosyalarla ilgili temel kavramlar. Format kavramı ve girdi-çıktı formatlama. Altprogram kavramı. Özyineleme kavramı ve özyinelemeli altprogram örnekleri.

 

ENG101 - Mesleki İngilizce I  (3 + 0), 3 AKTS:4
Çeşitli metin türlerine yönelik okuma stratejilerini öğrenme; belli paragraf türlerini uygulama. Okunan metinlerle ilgili dilbilgisi ve kelime çalışmaları yapma.

 

INT100 - Üniversite Hayatına Giriş  (1 + 0), 1 AKTS:1
Üniversiteye yani başlayan öğrencilerin üniversite hayatına alışmaları için yapılan tanıtım içerikli oryantasyon eğitimidir. Üniversite bünyesindeki araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağı ile ilgili yöntemler, kampus gezisi, şehir ile ilgili tanıtım turları, bölümleri hakkında genel bilgi verilen seminerler ve çeşitli sosyal aktiviteler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

MATH151 - Matematik I  (4 + 0), 4 AKTS:6
Fonksiyonlar, tanım kümesi, aralık, fonksiyon kaydırma ve ölçekleme, limit ve süreklilik, türevler ve türevlerin uygulamaları, entegrasyon, transandantal fonksiyonlar, Entegrasyon teknikleri

 

PHYS101 - Genel Fizik I  (3 + 2), 4 AKTS:6
Bir ölçümdeki sonuçların anlamı ve hassasiyetlerinin tanımı. Vektörel niceliklerin değişik metodlar kullanılarak ifade edilmesi. Bir ve çok boyutta hareketin tanımlanması ve çeşitli problemlere uygulamaları. Newton`un hareket kanunlarının ve korunum kanunlarının taktimi ve çeşitli problemlere uygulamaları. Dönme hareketinin tanımlanması ve özellikle denge durumunda olan katı çisimlere uygulanmarı. Mekanik yasalarını gezegenlerin hareketlerinin tanımlanmasında ve akışkanlar mekaniğinde kullanılması.

 

SSP100 - Sosyal Sorumluluk Projesi  (2 + 0), 2 AKTS:2
Öğrencilerimizin çeşitli toplumsal yardım kuruluşlarında faaliyetlere etkin katılımda bulunmalarını sağlayarak toplumun farklı kesimlerinden ve farklı gelir gruplarından kişilerle (kadın, yaşlı ve çocuk) tanışmaları, onlara bilgi ve becerileri doğrultusunda yardım etmeleri ve bu konuda çeşitli projeler geliştirerek, toplumda daha duyarlı ve sorumlu bireyler olarak yer almalarını sağlamak.

 

TURK101 - Türk Dili ve Edebiyatı I  (2 + 0), 2 AKTS:2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil Aileleri, Türk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , Karatay Türkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçenin ses özellikleri, Türkçenin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi, cümle bilgisi; cümle çeşitleri, cümle tahlilleri.

 

COME104 - Bilgisayar Programlama II  (3 + 2), 4 AKTS:6
Yapı kavramı mantığı, dosya işleme, veri yapıları, C’de önişlemciler. C programlamanın temel özellikleri. Operatörleri aşırı yüklemek. Nesne tabanlı programlamada kavramlar. Sınıflar. Nesneler. Katılım. Çeşitlilik.

 

COME108 - Çoklu Ortam ve Web Teknolojileri  (3 + 0), 3 AKTS:4
Çoklu ortam kavramı, çoklu ortam yazarlık araçları. Herhangi bir uygulamadaki Grafik ve resim veri ifadelerinin prensipleri. Resim ve videodaki renklendirme, video ve dijital ses ve uygulamalarındaki temel kavramlar. Bilgisayar/çoklu ortam ağ kavramları ve uygulamaları.

 

ENG102 - Mesleki İngilizce II  (3 + 0), 3 AKTS:4
Çeşitli metin türlerine yönelik okuma stratejilerini öğrenme; belli paragraf türlerini uygulama. Okunan metinlerle ilgili dilbilgisi ve kelime çalışmaları yapma.

 

MATH152 - Matematik II  (4 + 0), 4 AKTS:6
Belirsiz integral, integral metodları, genelleştirilmiş integraller, çok değişkenli fonksiyonlar, çok değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik çözmek.

 

PHYS102 - Genel Fizik II  (3 + 2), 4 AKTS:6
Yük ve elektrik alanların tanımlanması. Noktasal bir yükten veya bir yük dağılımınından kaynaklanan elektrik alanın tayin edilmesi. Simetrik yük dağılımlarında Gauss yasasının kullanılması. Temel devre elemanlarının esasları. Manyetik alanın tanımı ve manyetik alan kaynakları. İndüksiyon ve temel doğru ve değişken akım devrelerinin analizi. Maxwell denklemlerinin kullanılmasıyla ışığın bir elektromanyetik dalga olarak tanımlamak.

 

TRDM100 - Teknoloji ve Arge Yönetimi  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

TURK102 - Türk Dili ve Edebiyatı II  (2 + 0), 2 AKTS:2
İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası, sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikaye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) .

 

COME301 - Programlama Dilleri  (3 + 0), 3 AKTS:5
Programlama yaklaşımları. Tipler ve tip sistemleri. İsimler ve bağlantılar. İfadeler, komutlar ve akış denetimi. Yordam soyutlaması, fonksiyon soyutlaması. Veri soyutlaması, tip soyutlaması.

 

COME420 - Yapay Zeka  (3 + 0), 3 AKTS:4

 

COME428 - Java Programlama  (3 + 0), 3 AKTS:5
Bu ders öğrencilere Java programlama dilini kullanarak nesne tabanlı programlamanın temel kavramlarını öğretir.

 

COME303 - Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu  (3 + 2), 4 AKTS:6

 

COME315 - Elektronik Devreler  (3 + 2), 4 AKTS:6

 

EEE371 - Sinyaller ve Sistemler  (3 + 0), 3 AKTS:5
Ayrık zamanlı işaretler ve sistemler, ayrık-zamanlı doğrusal zamanla değişmeyen sistemlerin birim impulse, fark ve durum denklemleri ile modelleme, z dönüşümü, analog işaretlerin spektrum analizi

 

COME306 - Bilgisayar Grafikleri  (3 + 2), 4 AKTS:6
Giriş. Temel bilgisayar grafik prensipleri. Grafik işlemcileri. Grafik kartları. Grafik ilkelleri. Poligonlar. Dönüşümler. İki ve üç boyutlu bilgisayar grafikleri.

 

COME308 - Web Programlama  (3 + 0), 3 AKTS:5
Web 2.0, XHTML, CSS, JavaScript, XML and RSS, Flash, Flex, Silverlight, Dreamweaver, Web Servers and databases, PHP, Ruby, ASP.NET and ASP.NET Ajax, Java Server Faces, Web Services.

 

EEE310 - Mikroişlemciler  (3 + 2), 4 AKTS:6
Mikroişlemci ve mikrokontrollerin temel mimari yapıcını öğretme.Assmbly dilinin programlama tekniğini öğretme.

 

COME312 - İşletim Sistemleri  (3 + 0), 3 AKTS:5
Introduction and computer organization –quick reminder- Operating systems (OS) concepts and system calls OS structure Process concept and scheduling Interprocess communication Process synchronization Multithreading and multicore programming Scheduling and deadlocks Main memory Virtual memory File systems I/O systems OS security Case study I: Linux OS Case study II: Windows OS

 

COME422 - Görüntü İşleme ve Analizi  (2 + 2), 3 AKTS:5
Görüntüleme, dijitalleştirme ve kuantizasyon, düzleştirme, kenar ve özellik algılama, yüz tanıma, görüntü sıkıştırma, ve hareket analizi kavramı

 

COME400 - İşbirlikli Mühendislik Eğitimi  (0 + 8), 4 AKTS:30

 

COME405 - Yazılım Mühendisliği  (3 + 0), 3 AKTS:5

 

COME407 - Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları  (3 + 0), 3 AKTS:5
History of networks – Networks at a glance Network modeling and layering Data communication overview Physical layer: Technologies, coding, mediums, etc. IEEE 802 protocols family (CSMA/CD and CSMA/CA) Network layer – IP addressing Basic LAN protocols: Ethernet, ARP, IP, ICMP, DHCP IP Routing basics and algorithms Routing protocols (IGPs) Transport layer protocols and Network Address Translation Introduction to sockets: Client/Server model Application layer protocols: HTTP, DNS, DHCP, Telnet, and Mail protocols Lab sessions in basic networking and routing Network management – an overview

 

COME499 - Bitirme Projesi  (0 + 8), 4 AKTS:7
Bilgisayar Mühendisliği alanında belirli bir akademik veya endüstriyel bir problemin belirli bir zaman içerisinde çözülmesi. Proje geliştirmeyi anlamak ve projede görev almak. Projenin rapor halinde (sözlü şart koşulabilir) ve poster halinde sunulması.

 

COME421 - Örüntü Tanıma ve Makine Öğrenme  (2 + 2), 3 AKTS:5
Olasılık ve lineer cebir temelleri. Karar teorisi ve ağaçlar. Regresyon yöntemleri. Sınıflandırma yöntemleri. PCA. Destekleme. Kümeleme. İleri düzey konular.

 

COME423 - Veri Madenciliği  (3 + 0), 3 AKTS:5

 

COME424 - Robotiğe Giriş  (2 + 2), 3 AKTS:5

 

COME430 - Bilgi Güvenliği  (3 + 0), 3 AKTS:5
Introduction to computer security Symmetric cryptography Asymmetric cryptography Hash functions Message authentication code and digital signature Digital certificate and key distribution Authentication protocols Secure transport and application layers protocols Wireless security E-Mail security IP Security Attacks and Malicious software Firewall, IDS, IPS, UTM Risk management and security policy (ISO 27K)

 

COME435 - Paralel Programlama  (3 + 0), 3 AKTS:5
Paralel makineler ve hesaplamalar kavramları; Paralel hesaplamalar için potansiyel; Vektör algoritmaları ve mimarileri; SIMD komut seti ve SIMD dil yapıları; FORTRAN-90 yapıları; MIMD bilgisayarlar veya çoklu işlemciler kavramları; Paylaşımlı bellek çok işlemcili programlama dili OpenMP kavramları; Dağıtımlı bellek çoklu işlemciler kavramları; Haberleşen sıralı işlemler dili Occam kavramları; Win32 kavramlarında mesaj geçen arayüz (MPI), CORBA, DCOM, PVM, Paralel programlama; Paralel giriş/çıkış kavramları.

 

COME438 - Siber Güvenlik  (3 + 0), 3 AKTS:5
Introduction to computer security Symmetric cryptography Asymmetric cryptography Hash functions Message authentication code and digital signature Digital certificate and key distribution Authentication protocols Secure transport and application layers protocols Wireless security E-Mail security IP Security Attacks and Malicious software Firewall, IDS, IPS, UTM Risk management and security policy (ISO 27K)

 

COME439 - Yapay Sinir Ağlarına Giriş  (3 + 0), 3 AKTS:5

 

COME436 - Nümerik Analiz  (3 + 0), 3 AKTS:5
Sayısal hesaplamalarda algoritmanın önemi. Algoritmaların alt birimleri. Matris ve matris hesaplamaları. Lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri. Lineer olmayan denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri. Eğri uydurma yöntemleri, enterpolasyon yöntemleri ve ekstrapolasyon yöntemleri. Türetme sayısal yöntemler. Entegrasyon sayısal yöntemler. Türevleme denklemleri sayısal yöntemleri. Karmaşık sayılar.

 

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi