English
Yetkili Girişi

Elektronik ve Bilgisayar
TYYÇ İlişki Tablosu


ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği - Lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
- Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.

 • İleri düzey matematik, fen ve mühendislik bilgisi kullanmak
 • Analitik, deneysel araştırmalar yapmak ve süreçlerin tasarım ve uygulanması sırasında karmaşık durumları analiz etmek
 • Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
 • Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
 • Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
 • YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik - Bilgisayar mühendisliği alanındaki bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur.

 • Bilgisayar Mühendisliği kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak
 • İleri düzey matematik, fen ve mühendislik bilgisi kullanmak
 • Analitik, deneysel araştırmalar yapmak ve süreçlerin tasarım ve uygulanması sırasında karmaşık durumları analiz etmek
 • Yeni profesyonel uygulamalar ve yetileri yorumlamak için farkındalık geliştirmek
 • Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
 • YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği - Bilgisayar mühendisliği alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
  - Uygulamada karşılaşılan karmaşık durumlarda sorumluluk alarak yeni yaklaşım ve yöntemler geliştirir.

 • Yeni profesyonel uygulamalar ve yetileri yorumlamak için farkındalık geliştirmek
 • Sorgulayıcı, yenilikçi yaklaşımlar ortaya koymak
 • Bağımsız olarak araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek
 • BİLGİ - Kuramsal, Olgusal - Bilgisayar mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
  - Bilgisayar mühendisliği alanındaki bir sorunu tanımlar.

 • Bilgisayar Mühendisliği kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak
 • Analitik, deneysel araştırmalar yapmak ve süreçlerin tasarım ve uygulanması sırasında karmaşık durumları analiz etmek
 • Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
 • BECERİLER - Bilişsel, Uygulamalı - Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
  - Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili sorunları çözer.

 • Sorgulayıcı, yenilikçi yaklaşımlar ortaya koymak
 • Bağımsız olarak araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek
 • Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
 • YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik - Çözüm sonuçlarını kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

 • Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek
 • Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
 • Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak
 • İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
 • Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek
 • Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi