English
Yetkili Girişi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(Tezli)
Ders İçerikleri


SBU500 - Tez  (0 + 0), 0 AKTS:60

 

SBU501 - Karşılaştırmalı Politika  (3 + 0), 3 AKTS:8
Karşılaştırmalı siyaset kuramları, yapısalcılık, kurumsalcılık. Parti siyaseti ve seçim sistemleri. Rejim tipleri ve kategorizasyon tartışmaları. Merkezi yönetim, adem-i merkeziyetçilik ve federasyon tartışmaları. Devrimler ve siyasal şiddet.

 

SBU502 - Uluslararası İlişkiler Teorileri  (3 + 0), 3 AKTS:8
Bu ders Uluslararası İlişkiler kuramlarının detaylı bir incelenmesini içerir. Bu alanda son dönemde karşılaşılan sorunlar ve meydan okumalara, özellikle 20. yüzyılın ortasından itibaren meydana gelen temel değişiklikler ile pozitivizme ve yapısalcılığa karşı ortaya çıkan post-modern ve post-yapısalcı epistemolojik alternatiflere odaklanılacaktır.

 

SBU503 - Türk Dış Politikası  (3 + 0), 3 AKTS:8
Soğuk Savaş Döneminden sonra dünya politikasındaki değişim ve Türkiye üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Türk Dış Politikasındaki büyük resmi daha iyi anlamak için iç ve uluslararası dış politikadaki gelişmeleri tartışılması

 

SBU505 - Türk Siyasal Düşüncesi  (3 + 0), 3 AKTS:8
Bu ders Türkiye siyasetinde Tanzimat ve Meşrutiyet düşüncesi, Osmanlıcılık, Batıcılık, Kemalizm, milliyetçilik, sol, sağ, muhafazakarlık, İslamcılık, liberalizm, Kürt siyasi hareketi ve feminizm gibi düşünce geleneklerine odaklanacaktır. Bu bağlamda ayrıca demokratikleşme, din-siyaset, ekonomi-siyaset, medya-siyaset ve ordu-siyaset ilişkileri gibi meseleler üzerinde de durulacaktır.

 

SBU506 - Türk Amerikan İlişkileri  (3 + 0), 3 AKTS:8
ürkiye-ABD ilişkilerinin tarihçesi, uluslararası gelişmelerin dış politika kararlarına etkisi, ilişkilerin şekillenmesinde siyasi, ekonomik ve askeri faktörlerin etkileşimi bu dersin temel konularıdır

 

SBU507 - Türkiye nin Ekonomi Politiği  (3 + 0), 3 AKTS:8
Osmanlıda Politika-Ekonomi İlişkisi Türkiye’de Ulusal ekonominin İnşası: 1923-1945 Türkiye ekonomisinde yeni arayışlar: 1946-1960 1980 sonrası iktisat politikalarının dönüşümü Türkiye ekonomisinin tarihsel dönüşümleri ve krizler Türkiye’de finansal sistemin yapısı ve tarihsel gelişimi

 

SBU508 - Ortadoğu ve Türkiye  (3 + 0), 3 AKTS:8
Orta Doğu’da ulus-devletlerin kuruluşu ve devlet inşası süreçlerinin mukayesesi. Parti sistemleri ve yönetim modellerinin karşılaştırılması. Petrol ihraç eden ülkelerin diğer bölge ülkelerinden farkları ve bu farkların siyasi etkileri. Bölge devletlerinin sivil-asker ilişkilerinin ve bu ilişkinin siyasete etkisi. Türkiye ile Orta Doğu ülkelerinin ilişkileri. Orta Doğu devletlerinin dış politikası ve dış politika tercihlerini etkileyen faktörler.

 

SBU509 - Sosyal İdeolojiler  (3 + 0), 3 AKTS:8
Siyaset ve sosyal bilimlerin gelişimi; siyaset biliminin bilimselliği meselesi; siyaset kavramı ve farklı siyaset anlayışları; iktidar; otorite; devlet; egemenlik; meşruiyet kavramları; temel siyasal ideolojiler; modernlik kavramı; modern devletin gelişimi ve milliyetçilik; uluslararası siyaset konuları ele alınmaktadır.

 

SBU510 - Siyasal Düşünceler Tarihi  (3 + 0), 3 AKTS:8
Eski Doğu Medeniyetlerinde Siyaset Felsefesi, Devlet ve Toplumsal Kurumlar Antik Yunan /Helen Medeniyetinde Siyaset Felsefesi, Devlet ve Toplumsal Kurumlar Ortaçağ Avrupa da Siyaset Felsefesi, Devlet ve Toplumsal Kurumlar Aydınlanma Cağında Siyaset Felsefesi, Devlet. Birey ve Toplumsal Kurumlar Modern Çağda Siyaset Felsefesi, Devlet. Birey ve Toplumsal Kurumlar

 

SBU511 - Demokrasiye Geçiş ve Sorunları  (3 + 0), 3 AKTS:8
Bu derste demokrasiye geçiş ve sorunları, demokratikleşme ve demokratik konsolidasyon süreçleri karşılaştırmalı bir bakış açısı ile incelenecektir. Öğrencilerin çeşitli örnekler üzerinden demokratik geçiş ve uygulamaları hakkında temel teorik pozisyonları uygulama örnekleri ile öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Demokrasiye başarılı geçişlerin sosyal, ekonomik, hukuki ve siyasi koşullarına ilişkin tartışmalar eleştirel açıdan tartışılacaktır. Derste aynı zamanda öğrencilerin demokrasilerin "kalite" değerlendirme yöntemlerini öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Sosyal ve ekonomik şartlar ve başarılı demokrasiye geçiş örnekleri ile başarısızlık durumları sonuçları bağlamında karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir. Aynı zamanda demokrasiye geçişte başarısız olan rejimler değerlendirilip, eleştirel bir perspektiften ele alınacaktır.

 

SBU518 - Uluslararası Çatışmalar ve Güvenlik Politikaları  (3 + 0), 3 AKTS:8
Güvenlik Kavramı, güvenlik kavramında değişim, güvenlikte mikro ve makro sorunlar, çatışma kavramları işlenecektir.

 

SBU504 - Sosyal ve Politik Bilimlerde Araştırma Yöntemleri  (3 + 0), 3 AKTS:8
Derste sırasıyla (1) sosyal bilimler felsefesindeki temel konular gözden geçirilecek (2) araştırma sorusu oluşturulacak (3) literatür taraması yapılacak ve (4) teorik çerçeve hazırlanacaktır. Sonrasında (5) veri toplama ve analizine ilişkin farklı yöntemler incelenecektir. Güncel araştırma projelerinin incelenmesi sürecinde farklı araştırma tekniklerinin uygulanmasına odaklanılacaktır. Son olarak, ders, öğrencilerin doktora tezleri için kendi araştırma önerilerini geliştirmelerini sağlayacaktır.

 

SBU597 - Seminer  (0 + 0), 0 AKTS:4
Seminer dersi, öğrencileri belirli bir teorik ya da uygulamalı ekonomik problem üzerine bireysel araştırma yapmalarını teşvik eder. Öğrenci bir danışman öğretim üyesi tarafından yönlendirilir ve düzenli rapor yazması beklenir. Böylece çalışması üzerine güncel ve belirli problemler tartışılabilir.

 

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi