English
Yetkili Girişi

Beslenme ve Diyetetik
TYYÇ İlişki Tablosu


ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 2-Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.

 • Toplumun beslenme durumunun saptanması konusunda bilgi sahibi olur.
 • Beslenme sorunlarını ve öncelikleri belirleyerek değerlendirilebilir.
 • Ülkenin beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yolları aranması konusunda bilgi sahibi olur.
 • Ülkenin besin ve beslenme plan ve politikalarının saptanması ve yönlendirilmesi konusunda bilgi sahibi olur.
 • BECERİLER - Bilişsel, Uygulamalı 1-Lisans düzeyinde alana özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve olgusal bilgileri kullanır. 2-Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar. 3-Sağlık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.

 • Ülkenin besin ve beslenme plan ve politikalarının saptanması ve yönlendirilmesi konusunda bilgi sahibi olur.
 • Besin analizlerinin yapılması konusunda bilgi sahibi olur.
 • Değişik yaş gruplarının besin gereksinimlerinin belirlenmesi konusunda bilgi sahibi olur.
 • Hastalıklara özgü diyetlerin düzenlenmesi ve uygulanması konusunda bilgi sahibi olur.
 • Toplu beslenme hizmeti veren kuruluşlarda yemek servisinin yönetimi ve organizasyonu konusunda bilgi sahibi olur.
 • Çeşitli alanlarda bilimsel çalışmalar yapmak ve araştırma-uygulama çalışmalarını yürütmek konularında bilgi sahibi olur.
 • Sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile hastalıkların tedavisi açısından toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleşmesini sağlayacak bilinçli diyetisyen olarak mezun olur.
 • BİLGİ - Kuramsal, Olgusal 1-Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; lisans düzeyinde, sağlık alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar ve sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 2-Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.

 • Toplumun beslenme durumunun saptanması konusunda bilgi sahibi olur.
 • Beslenme sorunlarını ve öncelikleri belirleyerek değerlendirilebilir.
 • Ülkenin beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yolları aranması konusunda bilgi sahibi olur.
 • Ülkenin besin ve beslenme plan ve politikalarının saptanması ve yönlendirilmesi konusunda bilgi sahibi olur.
 • Çeşitli alanlarda bilimsel çalışmalar yapmak ve araştırma-uygulama çalışmalarını yürütmek konularında bilgi sahibi olur.
 • Sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile hastalıkların tedavisi açısından toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleşmesini sağlayacak bilinçli diyetisyen olarak mezun olur.
 • YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alır. 2-Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek, ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 3-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. 4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 6-Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir. 7-Sözel ve yazılı olarak kendini etkin ifade eder.

 • Toplumun beslenme durumunun saptanması konusunda bilgi sahibi olur.
 • Beslenme sorunlarını ve öncelikleri belirleyerek değerlendirilebilir.
 • Ülkenin beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yolları aranması konusunda bilgi sahibi olur.
 • Ülkenin besin ve beslenme plan ve politikalarının saptanması ve yönlendirilmesi konusunda bilgi sahibi olur.
 • Çeşitli alanlarda bilimsel çalışmalar yapmak ve araştırma-uygulama çalışmalarını yürütmek konularında bilgi sahibi olur.
 • YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği 1-Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 2-Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir. 3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

 • Toplumun beslenme durumunun saptanması konusunda bilgi sahibi olur.
 • Beslenme sorunlarını ve öncelikleri belirleyerek değerlendirilebilir.
 • Ülkenin beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yolları aranması konusunda bilgi sahibi olur.
 • Ülkenin besin ve beslenme plan ve politikalarının saptanması ve yönlendirilmesi konusunda bilgi sahibi olur.
 • Sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile hastalıkların tedavisi açısından toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleşmesini sağlayacak bilinçli diyetisyen olarak mezun olur.
 • YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik 1-Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 2-Kalite Yönetimi ve Süreçlerine uygun davranır ve katılır. 3-Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular. 4-Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. 5-Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur. 6-Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi ileri düzeyde kavrama bilgisine sahiptir. 7-Sağlık personeline ilişkin uygulama eğitimine katılabilme yeteneğine ve bu personelle çalışma deneyimine sahiptir. 8-Programın özüne ve amacına uygun olarak planlanmış, kendi alanında nitelikli yetkililer tarafından denetlenen yerlerde klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahiptir.

 • Toplumun beslenme durumunun saptanması konusunda bilgi sahibi olur.
 • Beslenme sorunlarını ve öncelikleri belirleyerek değerlendirilebilir.
 • Ülkenin beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yolları aranması konusunda bilgi sahibi olur.
 • Ülkenin besin ve beslenme plan ve politikalarının saptanması ve yönlendirilmesi konusunda bilgi sahibi olur.
 • Çeşitli alanlarda bilimsel çalışmalar yapmak ve araştırma-uygulama çalışmalarını yürütmek konularında bilgi sahibi olur.
 • Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi